Meänkielen osasto - Väylä

Tule oppihmaan meänkieltä meän kakskielisheen esikouhluun! Charlottendalin esikoulussa on meänkielinen osasto Väylä. Monikielisyys oon rikhaus lapsele!

Meänkieltä kielipaatimetutiikalla

Charlottendalin esikoulussa met käytämä kielipaatimetutiikkaa meänkielelä kl 9 ja 15 välisennä aikana joka päivä. Eikä lapsen tartte osata meänkieltä ette voipii hakea paikkaa.

Kielioppiminen kielipaatissa tapahtuu suunile samala laila ko silloin ko lapsi oppii hänen ensimäistä kieltä. Kieltä käytethään tarkotuksenmukhaisesti luonolisissa yhtheyksissä ja sinun lapsi oppii sen ilman ette tulla "koulutetuksi". Kieltä liitethään aina konkreettisitten toiminoitten ja esihneitten kansa ja se kehittyy hoppua ko sitä käytethään leikissä ja ihmisitten kansa jokka oon intresanttia lapsele.

Halvatko lissää informasuunia Charlottendalin meänkielen osastosta?
Ota yhtheyttä esikoulujohtahjaan, Kirsi Lagerdahl, puh. 0920-45 30 00.

Haku tehhään e-palvelun External link. kautta (ruottiksi).

Jos sulla oon hunteerinkiä niin sie saatat kääntyä esikoulujohtajan työ. 

Kontaktitiot esikoulujohtajalle
Kirsi Lagerdahl, puh. 0920 - 45 30 00.  

Huomioitte! Jos sie halvaat paikan meänkielen ryhmiin, niin sie häyt aktiivisti valikoittea sen, Charlottendalin esikoulun sinun hakemuksessa ja kirjota se kohthaan (övriga uppgifter).

Äitinkielentuki muissa esikouluissa

Henkilökunta esikoulussa ja esikoululuokassa pittää tiolisesti tehhä töitä ette tukea lapsitten kieli-ja identtiteettikehitystä jokapäiväsissä aktiviteetissä - riippumatta lapsen äitinkieltä ja ikkää. Kaikki esikoulut ja esikoululuokat pitävät tarjota stimyleeraavan kielimiljöön ja tehhä töitä interkultturellilä suhthautumistavala. Esikoulujohtaja/esikoululuokan rektori valvoo ette osastolla oon aktyelli tuki monikielisille lapsile.

Jos sinun lapsi puhhuu/jos lapsela oon yhtheys kansaliseheen minuriteettikiehleen (suomenkieli, meänkieli, saamenkieli, roominkieli ja jiddiksenkieli) sulla oon oikeus vahvistethuun kielitukheen esikoulussa. Ensi siassa vakituisen henkilökunnan kautta, esikoulussa, joka ossaa kieltä. Toisessa siassa äitinkieleopettajan kautta Monikielikeskuksesta tiiman viikossa. Ette sie saat vahvistetun kielituen sie häyt ilmottaa kansalisen minuriteettikielen äitinkielenä hakemuksessa esikouhluun. Sie et tartte osata puhua eikä sulla tartte olla tietoa kielessä ette saaja vahvistettua kielitukea. 

Lissää informasuunia

Kunnan asiakaspalvelu
0920 - 45 30 00 

Esikoulu Charlottendal
Kotisivu External link.

Esikoulujohtaja
Kirsi Lagerdahl
Puh. 0920 - 45 30 00 

 

Sidan uppdaterades den 23 January 2023