Lautakunnat

Lautakunthiin kuuluu luottamusvalittuja jokka valithaan kunnanvaltuustolta ja niilä oon erityisiä vastuualuheita. Niitten tärkein tehtävä oon ette, jakkaa oshiin net kokohnaisvaltaset päämäärät omhiin vastuualuheishiin, joistako kunnanvaltuusto oon päättäny.

Lautakunnat ohjaavat mitä tehhään panemalla ylös polittisia päämääriä jokka hallinot elikkä privatit entreprenöörit pitävät nouattaa. Lautakunnila oon vastuu seurata ylös ette se työ jotako tehhään johtaa päämäähriin.

Lapsi- ja koulutuslautakunnala oon vastuu Luulajan kunna julkisetsa koululaitoksesta lapsile ja nuorisolle esikoulussa, esikoululuokassa, peruskoulussa, jymnaasiassa, erityiskoulussa, koululapsihuolossa ja muussa petakookisessa toiminassa. Lautakunnala oon kansa vastuu kulttuurikoulusta, oppilasterhveyshoijosta ja turvalisuuesta lapsi- ja koulutuslautakunnan toiminta-aluheissa.

E-lautakunta
Kunnat Norrbottenissa kuuluvat yhtheisheen lautakunthaan implementeerinkille hallituksen pyrkimyksistä e-yhtheiskunnale, jotako kuttuthaan Norrbottenin e-lautakunta. Ette kansalaisitten fuukkys ja toiminoitten tarpheet lähtökohtina tukea Norrbottenin kuntia kätevämälle kehitykselle e-hallituksessa ja tikitaliseerinkissä.

Kulttuuri- ja vapa-aikalautakunta pittää eistää Luulajan kulttuuri- ja vapa-aikaelämää, niin omassa toiminassa ko yhtheistoiminassa muitten aktööritten, orkanisasuuniten ja föreninkitten kanssa. Lautakunnala oon vastuu ette kehittää ja hoitaa kulttuurihistoorialisisa miljöitä Luulajassa, niinku maailmanperintöä Gammelstadin kirkonkyllää. Toiminta ja yloshyyräyski kunnan tiloista ja huohneista kulttuuri-, vap-aika ja tyrismitoiminalle kuuluu kulttuuri- ja vap-aikalautakunnale. Tähhään kuuluu kansa kehitys kunna toiminasta Luulajan saaristossa ja hoito tyristikeskuksesta. Lautakunnala pittää kansa olla vastuulinen taitheelisesta näytöksestä julkisissa paikoissa, asuntoaluheissa ja muissa rakenusaluheissa. Sitäpaitti lautakunta pittää lua etelytyksiä nuoritten osalistumiselle ja vaikutusvallale kulttuuri- ja vapa-aika aluheela.

Sosiaalilautakunta
Met annama Luulajan asukhaile tukea ja huolenpitoa erityiselä vastuuella kärsivistä intiviitistä ja perheistä. Meän työtä leimaa laatu, innostus, huolenpito, käsittäväisyys ja met rakenamma tulevaisuuen sosiaalipalvelua tarkotuksessa ette tuottaa merkittävän elämän Luulajassa.

Kaupunkirakenuslautakunnan tehtävä oon ette tialookissa kansalaisitten ja muitten aktööritten kansa tuottaa kestävän yhtheiskunnan. Lautakunta pittää seurata ylheistä kehitystä kunnassa ja sen likkiimässä aluheessa. Lautakunnala oon kansa vastuu siittä osasta ekspluateerinkitoiminasta jotako kunnanjohto ei hantteeraa. Se totheuttaa kunnan tehtävät mitä koskee vesi- ja viemärijärjestämistä, tiehoitoa ja trafikkikysymyksiä, parkkia, luononaluheita ja leikkipaikkoja, mettänomistusta ja pytinkiä joitako ei mikhään lautakunta elikkä johtokunta hoija. Lautakunta oon kunnan trafikkilautakunta vissile trafikkikysymyksille.

Vaalilautakunta oon paikalinen vaalivirasto. Se merkittee ette vaalilautakunta valittee vaalivirkailiat jokka oon töissä vaalipaikoissa vaalipäivänä, pittää vaarila ette oon sopevia vaalipaikkoja ja räknää preliminäärit äänimäärät joka parttiolle vaalivyönä. Sie saatat kansa kääntyä vaalilautakunthaan ette saaja kopion sinun äänestyskortista.

Yliholhoojalautakunta valmistellee ja tutkii hakemuksia jokka jällaavat ette laittaa ja lopettaa vissiä rajoteuita hyvämiesvalvontaa ja vaihettamista hyvämiehistä ja förvalttarista. Se valmistellee kansa hakemuksia käräjäoikeutheen koskevan kunka järjestää ja lopettaa laajempaa hyvämiesvalvontaa, förvalttarskaappia ja lisäholhoojaamista. Työhöön kuuluu muun muassa ette päättää jos tarttee eustajia, ette rekryteerata sopevia eustajia ja ette ottaa sisäle tarpheelisia mielipitheitä lääkäriltä, kotipalvelulta, omhaisilta ja sosiaalihallinolta.

Lautakunta tutkii vanhuustenpalkissa säätänelttyjä lupakysymyksiä, niin sanottuja asioita joissako eustaja häätyy hakea luvan yliholhoojalta ennen ko vissistä toimista saapii päättää, esim. päämiehen rahoitten tallehtimista elikkä fastan omasuuen myymistä. Se valvoo eustajitten yli mm vaatimalla sisäle ja tarkastamalla reetuviisninkiä. Tarkotus valvomisella oon ette kontroleerata ette eustaja pittää vaaria päämiehen parriimasta sillä laila joka oon yhtheiskäsityksessä tehtävän ja olevitten lakisäänöitten mukhaan. Lautakunnala oon neuvonpitävää toimintaa eustajille, päämiehile, omhaisille, hoitohenkilökunnale ja sen semmosille.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023