Hallinot - förvaltningar

Luulajan kunnala oon seittemän hallintoa. Tässä sie löyät selostuksen joka hallinosta ja sen toiminasta.

Työmarkkinahallinto (Arbetsmarknadsförvaltning) tekkee töitä kompetensijärjestämisen kansa ja vastuualuheesheen kuuluvat kaikki net työmarkkinasuunatut toimit jokka koskevat kuntaa ja intekrasuunia ja täysitten koulutuskysymyksiä. Yhistelyn kautta hallinon resyrsistä päämäärä oon ette yhistää intiviitin henkilökohtasen kehityksen työmarkkinan tarpheitten ja oottamuksitten kansa. Hallinolla oon toimintaa ja projektiä jokka antavat praktiikkaa, oppi- ja kehityspaikkoja työhakioile ja muile ryhmile. Tätä maholistethaan sen kautta ette niin toiminat työmarkkinatoimenpioile ko kunnalinen koulutus täysile kuuluvat hallinthoon. Hallinto tekkee erityisiä satsauksia nuorishoon ja tarjoa lupatöitä joissako nuorisot saavat ensimäisen kontaktin ja introtyksuunin työelähmään. Tehtävhään kuuluu kansa pakolaisvasthaanotto ja vasthaanotto yksintulevista lapsista. Työmarkkinahallinto oon kunnajohon alla.

Lapsi ja koulutushallinolla (Barn- och utbildningsförvaltning) oon vastuu kunnan koulujärjestelmästä esikoulusta jymnaasihaan. Hallinolla oon suunile 2700 työläistä ja pytjetti likemäks 1,7 miljaartia kruunua. Koulujohtajalla oon lopulinen vastuu ette totheuttaa polittiset päätökset jokka Lapsi- ja koulutuslautakunta ottaa. Likkimäksi avuksi koulujohtajalla oon hallinon johtoryhmä.

Kunnanstaapi (Kommunstaben) oon stratekinen ja operatiivi resyrsi niile päämäärile ja ampisuunile jokka kunnanjohola on. Kunnanstaapin eri kontturilla oon tehtävännä ette tehhä kunnanjohon päämäärät selvemäksi. Kunnanstaaphiin kuuluu eknomiikontturi, sisäleostokontturi, it-kontturi, kanslia, komynikasuunikontturi, kvaliteettikontturi, henkilökuntakontturi, yhtheiskuntakehityskonttori ja palvelukonttori.

Kulttuuri- ja vapa-aikahallinto (Kultur- och fritidsförvaltning) tekkee töitä ette eistää kulttuuria ja vapa-aikaelämää Luulajassa.

Pelastuspalvelu (Räddningstjänst)
Yks auainsanoista "Visuni 2050 - Luulajan kunta" oon turvalisuus. Pelastuspalvelun johtosanat "auttaa-pelastaa-sammuttaa" oon selostus toiminasta joka kaikhiin suuriin määriin sisältää turvalisuutta. Pelastuspalvelu tulhaan suunittelheen ja järjestämhään niin ette pelastustoimit saatethaan alottaa hyväksytyn aijan sisälä ja tehhä efektiivilä laila. Perintheelisesti pelastuspalvelun toiminta oon suuressa osassa konsentreerattu vahingonauttavhaan työhöön. Yhtheiskunnan muutoksitten matkassa seuraavat kansa muutetut vaatimukset pelastuspalvelulle. Ette täyttää näitä vaatimuksia se eistävä työ panhaan yhä enämpi fuukkyksheen.

Sosiaalihallinto (Sosialförvaltning)  
Sosiaalihallinnon tehtävhään kuuluu huolto vanheemista ihmisistä ja ihmisistä joilako oon psyykkiset elikkä fyysiset toimintarajotukset. Vastuualuheesheen kuuluu kansa kunnalinen terhveys- ja saihraanhoito, lapsi- ja nuorisohoito ja riippuvuushoito. Perheoikeus, ekonoominen avustus perheile ja yksityisile ja neuvonantaminen perheile kuuluvat kansa sen tehtävhiin.

Kaupunkinrakenushallinto (Stadsbyggnadsförvaltning) suunittellee ja rakentaa tulevaisuuen Luulaijaa ja helpottaa kaikitten arkipäivää ja valvoo ette meilä oon vihriäinen kaupunki, vettä kraanassa, teitä jonko päälä aijaa ja sopevia asuntoja joissa toimia. Tämä merkittee ette kaupunkinrakenushallinolla oon monta osastoa ynikillä kompetensilä.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023