Aktuella projekt

På den här sidan kan du läsa om de arbeten vi planerar för och genomför i Luleå.

Luleå kommun bygger för 100 000 invånare. För att möta utvecklingen pågår och planeras hundratals stora och små byggprojekt. Här hittar du en del av dem.

Aktuella byggplaner och projekt

Budgeten och planen 2022-2024 i korthet

Skattesatsen blir oförändrad, 22,50 procent. Det beräknade resultatet av budgeten är +101 miljoner kronor för 2022, +47 miljoner kronor för 2023 och sedan ett negativt resultat med -23 miljoner kronor för 2024. Kommundirektören får i uppdrag att löpande föreslå åtgärder för att nå överskottsmålet på två procent.

Kommunen beräknas investera totalt 2,2 miljarder kronor under perioden, den planerade nyupplåningen för perioden 2022–2024 blir 837 miljoner kronor.

Exempel på investeringar:

 • nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och Ektjärn
 • fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Dalbo och Kronandalen
 • ny skolstruktur
 • nya gruppboenden
 • underhåll av fastigheter, belysning och cykelvägar
 • VA-nätet: Östra länken, Uddebo, Bensbyn, Norra Sunderbyn och Råneå, ny vattenledning Luleå-Boden
 • Hertsö badhus

De beslutade ändringarna

Socialdemokraterna och Moderaterna la fram ett gemensamt förslag med några ändringar till kommunstabens förslag:

 • 15 mkr upprustning Porsö centrum
 • 4,5 mkr återstart av föreningslivet
 • 4 mkr till WiFi på äldreboenden
 • 2 mkr tryggare och snyggare Luleå
 • 1,5 mkr till medborgardialoger
 • 1 mkr till olika initiativ på landsbygden som föreningar kan söka
 • 1 mkr för näringslivsutveckling
 • 1 mkr till utvecklad myndighetsutveckling

Satsningar på innovation och tillväxt

Fortsatta effektiviseringar, satsningar på innovation och investeringar i tillväxt: Det är grundpelarna i förslaget till budget 2022 och flerårsplanen 2023–2024.

– Genom samverkan och smarta sätt att arbeta har vi löpande effektiviserat våra verksamheter utan att tumma på kvalitén. Vi har jobbat med att beta av effektiviseringskravet som uppgick till 270 miljoner kronor under åren 2019–2022. Och det har vi klarat av utan att försämra servicen till medborgarna eller arbetsmiljön för våra medarbetare, förklarar kommundirektören Anna Lindh Wikblad.

Det nya effektiviseringskravet uppgår till 123 miljoner kronor för att nå resultatet på 100 miljoner kronor under 2024 som uppfyller kommunens överskottsmål. Fokus i arbetet med effektiviseringar ligger på att så långt som möjligt samordna resurser såväl i koncernen som med andra kommuner samt att fortsätta utreda möjliga effektiviseringar där Luleå kommun ligger högre än jämförbara kommuner.

Innovation och arbetsmiljö
Förslaget innehåller 25,6 miljoner kronor på innovation, utveckling och arbetsmiljö under 2022 och totalt 56 miljoner kronor för åren 2023–2024. I budgetförslaget finns även ett ökat anslag till ett höjt friskvårdsbidrag för de anställda till 2 200 kronor per person och år.

Investeringar för tillväxt
Kommunen beräknas investera totalt 2,2 miljarder kronor under perioden 2022–2024. Investeringarna förväntas inte kunna finansieras med kassaflödet, utan att kommunen måste öka sin upplåning. Den planerade nyupplåningen för perioden 2022–2024 uppgår till 837 miljoner kronor.

– Utmaningen återstår att kommunen behöver växa för ett fortsatt ökat skatteunderlag, men utan för stor växtvärk eller att vi behöver låna mer pengar än nödvändigt, säger Anna Lindh Wikblad.

Exempel på skattefinansierade investeringar

 • Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet och Ektjärn, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Dalbo och Kronandalen
 • Reserverat medel under perioden för ny skolstruktur
 • Avsatta medel för nya gruppboenden
 • Underhåll av fastigheter, belysning, gator och cykelvägar

Exempel på avgiftsfinansierade investeringar

 • Fortsatta investeringar för vatten och avlopp: Östra länken, Uddebo, Bensbyn, Norra Sunderbyn och Råneå, ny vattenledning Luleå-Boden, samt underhåll av befintligt verk och nät

Sidan uppdaterades den 22 december 2023