Vi planerar för ny verksamhet i Antnäs

Ny aktör planerar att bygga på en av verksamhetstomterna på Fältskyttevägen i Antnäs

Korta fakta om projektet

Luleå kommun har tecknat reservationsavtal med en ny aktör för en av verksamhetstomterna i förlängningen av Fältskyttevägen i Antnäs. Området är i detaljplan avsatt för småindustriell verksamhet av icke störande karaktär och går i linje med kommunens mål om att främja utveckling på landsbygd och då särskilt i sörbyarna.

En etablering av en verksamhet här kan utgöra ett positivt tillskott och gynna både det lokala näringslivet och samhället i övrigt. Verksamheten som planeras kommer att först bygga och sedan sälja en form av lagerlokaler som kallas industriportar, där man säljer "portar" alltså mindre lagerlokaler, till företag och privatpersoner för till exempel båtförvaring, garage, kontor eller annan icke störande verksamhet.

Här bygger vi

Karta som visar var den nya verksamheten ska placeras på Fältskyttevägen i Antnäs

Karta som visar var den nya verksamheten ska placeras på Fältskyttevägen i Antnäs

Tidplan

  • 1993: Detaljplan för området vann laga kraft
  • 2007: Avstyckning av del av området och försäljning av villatomter på Karbinvägen samt byggnation av gator och vatten/avlopp
  • 2011: Avstyckning av en av verksamhetstomterna samt byggnation på denna
  • Sommaren 2023: Tilldelning av verksamhetstomt till ny aktör som vill bygga på området
  • Sommaren 2024: Förlängning och anläggning av del av vägen Fältskyttevägen
  • 2025: Troligen byggnation och inflyttning av ny verksamhet av icke störande karaktär

Bilder

Verksamhetstomt på Fältskyttevägen i Antnäs

Verksamhetstomt på Fältskyttevägen i Antnäs

Mer om projektet

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. När en detaljplan tas fram görs det i en särskild process där de som är berörda av genomförandet av detaljplanen får framföra sina synpunkter. Efter att detaljplanen är beslutad fungerar den sedan som underlag för beslut om lov enligt Plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

Detaljplanen för Karbinvägen gjordes redan i början av 1990-talet. Det nya området som benämndes Antnäs etapp 2 planerades för 34 småhus och cirka 16 lägenheter i flerbostadshus och också ett mindre område för arbetsplatsmark för icke störande småindustriell verksamhet. Detaljplanen vann laga kraft 1993 men förutsättningar fanns inte för ett genomförande vid den tidpunkten. Först under 2007 styckades delar av planområdet av och försäljning av villatomter påbörjades och gator och VA byggdes ut. Detaljplanen visade också att i området längs Älvsbyvägen skulle det finnas möjlighet att skapa ett mindre arbetsplatsområde på cirka 11 800 kvm. Under 2011 avstyckades en första tomt för verksamheter om cirka 6700 kvm, den resterande marken har stått tom sedan dess.

Under 2022 kontaktades Luleå kommun och kommunens näringslivsbolag av en intressent som hade planer på att starta verksamhet i Antnäs. Under sommaren 2023 tecknades ett reservationsavtal mellan aktören och Luleå kommun som möjliggör ett framtida köp av marken fram till slutet av 2024. Verksamheten som planeras kommer att först bygga och sedan sälja en form av lagerlokaler som kallas industriportar, där man säljer "portar" alltså mindre lagerlokaler eller garage, till småföretag och privatpersoner för till exempel båtförvaring, garage, kontor eller annan icke störande verksamhet.

Detaljplanen anger att området är lämpligt för småindustriell verksamhet av icke störande karaktär och när aktören gör sin bygglovsansökan hos kommunen kommer det att säkerställas att den planerade verksamheten stämmer överens med vad som står i detaljplanen för området.

Gatan Fältskyttevägen förlängs fram till verksamhetstomten och på så vis kommer den tänkta etableringen ligga på en egen gata, avskild från bostadsområdet. Verksamhetstomten och bostadsområdet angörs dock båda från Knalltorpsvägen via en gemensam del av gatan Fältskyttevägen.

Kommunen har ett uttalat mål om att främja utveckling på landsbygd och särskilt sörbyarna har varit i fokus där Antnäs utgör en samlande by. En etablering av en verksamhet här anses kunna vara ett positivt tillskott i området och gynna både det lokala näringslivet och samhället i övrigt.

Kontakt

Anna Karlsson
Mark- och exploateringsingenjör
0920-45 30 00 (växel)
anna.karlsson2@lulea.se

Sidan uppdaterades den 30 april 2024