Vi bygger och utvecklar kombiterminalen i Gammelstad

En förutsättning för att transporterna på järnväg ska kunna öka.

Kort fakta om projektet

Gammelstad kombiterminal ska utöka vårt hållbara transportsystem och är ett viktigt nav i transportnätet i Sveriges norra region. Kombiterminalen är en förutsättning för att transporterna på järnväg ska öka även framöver.

Det är Luleå kommun och Trafikverket som arbetar tillsammans i detta samverkansprojekt eftersom Trafikverket i dagsläget äger de befintliga spåren på Gammelstad kombiterminal och Luleå kommun äger marken där anläggningen är belägen och ansvarar för underhåll och anordnande av verksamhet på området.

Ett tydligt projektmål är att Luleå kommun på sikt ska överta ägandeskapet av järnvägsanläggningen på kombiterminalen från Trafikverket.

Här bygger vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

 • Oktober 2019: Förslag till detaljplan för del av Notviken 4:40 m.fl., Kombiterminalen SBF 2020/506
 • Hösten 2020: Det senaste byggda spåret för trafik öppnades
 • Februari 2023: Stadsbyggnadsnämnden antog detaljplanen

Bilder

Mer om projektet

Kombiterminalen i Gammelstad är en så kallad Riksterminal. Vid invigningen år 2003 fanns 2 järnvägsspår. Sedan dess har den varit en stor framgång både i ett miljö- och trafikperspektiv. Kombitrafiken har stadigt utökats och i med det byggdes anläggningen ut redan 2006 med ytterligare 1 spår.

I samband med att Trafikverket meddelat att de spår som nyttjats för omlastning vid lastspår med tillhörande lastkajer kommer att slopas vid Luleå bangård väcktes frågan på var sådan omlastning nu skulle ske.

Det senaste byggda spåret för trafik öppnades under senhösten 2020.

Gammelstad kombiterminal är ett viktigt infrastrukturprojekt

Det har funnits, och finns fortfarande stora behov av att utveckla järnvägsanläggningen inne på kombiterminalens område eftersom kombitrafiken ökat och fler tåg till och från Gammelstad kombiterminal krävs för att möta transportbehovet.

Syftet med en större terminal är att förbättra transportmöjligheterna till och från regionen. Detta ger väsentligt bättre förutsättningar för regionens företag att bibehålla och utöka verksamheten. En väl fungerande kombiterminal ger bättre förutsättningar att attrahera till investeringar och bidrar till ett effektivt nationellt och internationellt logistiksystem.

Gammelstad kombiterminal byggs successivt ut för en växande stad

Luleå har drygt 77 700 (2019) invånare och målet är en befolkningsökning på 600 fler Luleåbor per år framöver. En förutsättning är då givetvis att finns ett utbyggt transportnät som emotser det behov av transporter av gods som krävs. De transporter som sker på järnväg och väg idag räcker inte till för ett framtida större Luleå som också behöver fler arbetstillfällen.

Järnvägen är generellt en ganska gammal och välanvänd anläggning i vår region. Stora investeringar har skett och kommer att fortsätta ske på de statligt ägda delarna. Utbyggnaden av Gammelstad kombiterminal är därför helt i linje med att förstärka möjligheter till transporter av intermodal karaktär. Infrastrukturen kommer därmed att få ett totalt lyft genom att flera infrastrukturförvaltare bidrar gemensamt till målen avseende transporter på Botniska korridoren.

Ökad kapacitet och tillväxt

 • Med fler järnvägsspår i anläggningen ökar kombiterminalens kapacitet. Det innebär att fler företag kan etablera sig på marknaden
 • Ökad hamnkapacitet i Luleå hamn och godsomsättning vid Gammelstad kombiterminal innebär ökad tillväxt i regionen och ger förutsättningar till nya arbetstillfällen. Förhoppningen är att det ska ge fler arbetstillfällen även till grupper som idag är underrepresenterade så som till exempel utrikesfödda, kvinnor och unga. Luleå hamn är en av 5 svenska hamnar som EU lyft fram och pekat ut som Core Network hamnar, vilket innebär att det är en hamn som är väsentlig för att de europeiska transportstråken ska fungera.
 • Verksamhet som angränsar till sjöfart är av tydlig internationell karaktär, vilket bidrar till ökade internationella kontakter och ökad mångfald
 • Pågående satsning på Norrbotniabanan knyter ihop den Botniska korridoren och öppnar upp för handel och transporter med länder som ligger öster om Sverige. Det är helt i linje med EUs utvecklingsplaner för stomnätskorridorer inom Europa. I detta fall avses stomnätskorridoren Scandinavian Mediterranean Corridor
 • Basindustrin i Norrbotten och norra Sveriges transportinfrastruktur är av stor betydelse för Sveriges och Europas fortsatta tillväxt

Främja hållbara transporter

 • Få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur
 • Bidra till ökad miljönytta och färre transporter på väg över längre distanser (förbättrad trafiksäkerhet, mindre trängsel)
Illustration från:bothniancorridor.com

Illustration från:bothniancorridor.com

Effektmål för projekt Gammelstad kombiterminal

Kapaciteten som intermodalt nav ökar. Långväga tågtransporter knyts samman med lastbil ut till företag över hela länet och Nordkalotten. Omlastningar kopplade till utbyggnationen av hamnen i Luleå tillgodoses.

Vad är intermodalitet?

Intermodalitet är ett begrepp inom transporttekniken. Det betyder att en transport av en godsenhet kan ske med utnyttjande av flera transportsätt. Den vanligaste användningen av begreppet är godstransport av containrar, växelflak, semitrailrar eller hela lastbilar som sker med järnväg och lastbil. En fördel med intermodala transporter är att själva godset ej berörs. Skador och stölder undviks. EU eftersträvar en ökad intermodalitet bland annat för att i större utsträckning kunna utnyttja det europeiska järnvägsnätet och sjöfarten istället för motorvägar.

Målgrupper

 • Aktörer och delar av näringslivet som redan är etablerade samt nya aktörer som vill etablera sig.
 • Järnvägsoperatörer, speditionsföretag, regionala näringslivet, Luleå hamn

Nyttjande av anläggningen

Idag nyttjas anläggningen som omlastningsterminal där gods lastas om från järnväg till vägtrafik med hjälp av truckar.

EU-finansierad satsning

Luleå kommun fick beviljat stöd för arbetet av från Tillväxtverket. Det innebär att projektet tilldelats stöd ur den Europeiska regional utvecklingsfonden, Operativa programmet för Övre Norrland; insatsområdet ”Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur”. Stödet uppgår till 49,82% av den sammanlagda stödgrundande finansieringen.

Framtiden

Prognoser pekar på ytterligare utökat behov av kombitransporter på järnväg inom regionen. I framtiden kan behov av ytterligare spår finnas. Inga beslut är tagna kring detta.

Detaljplan för del av Notviken 4:40 m.fl., Kombiterminalen SBF 2020/506

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för en ökning av kombiterminalens kapacitet genom utökning av utrymme för spår, lastning-, lossning-, och lagerytor samt kontors- och lagerlokaler. Planförslaget syftar även till att säkerställa ytor för snöupplag, tekniska anläggningar osv.

Planområdet ligger inom Tuvåkra industriområde och är ca 13 ha stort. Planområdet avgränsas i norr och öster av järnvägen, i söder av Nya terminalgatan och i väster av Lulevägen mot Kyrkbyn.

Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande och kommer att antas av stadsbyggnadsnämnden.

Kontakt

Luleå kommun kundcenter, 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024