Vi planerar för kvarteret Bävern

Ett av Luleås mest attraktiva område planeras få nya funktioner

Kort fakta om projektet

På fastigheten Bävern 1 finns idag Pontusbadet, Luleå Energi Arena och räddningstjänstens gamla lokaler som även inrymde bland annat SOS Alarm.

Kommunen har från år 2023 flyttat all verksamhet från gamla räddningstjänstens lokaler och nu är ett av Luleås mest attraktiva lägen tillgängligt för andra funktioner. Här finns vattenkontakt, sol från morgon till kväll och nära till det mesta. Kvarteret utgör huvudentré till centrum ifrån norr. Kvarteret är även en del av evenemangsstråket som sträcker sig från Norrbottensteatern och Norra hamn, via Kulturens Hus, Luleå Energi Arena och Pontusbadet till Coop Arena på Skutviken.

På kvarteret Bävern kan det i framtiden finnas plats för bostäder, verksamheter, lokaler för utbildning, kontor, hotell, nöje, evenemang, handel, parkering, parker och torg.

Vi ser framför oss…

...ett hållbart och innovativt kvarter med en blandning av bostäder och centrumverksamheter. Här finns mycket liv och rörelse och möjlighet att både känna stadens puls och att njuta av naturens skönhet. Här finns sol från morgon till kväll, utblickar mot stad, land och vatten samt nära till det mesta.

Det nya kvarteret har gestaltats med stor omsorg och omtanke och det är tydligt att människan står i centrum. Det är enkelt och tryggt att färdas såväl inom kvarteret som till övriga delar av staden. Kvarteret är en länk i evenemangsstråket och kulturen finns såväl inomhus som utomhus. Flera mindre platser uppmuntrar till en variation av olika aktiviteter och funktioner.

Arkitekturen är karaktärsfull och av hög kvalitet och stadens silhuett mot vattnet har fått ett samtida tillskott som samspelar med omgivningen. Den nya bebyggelsen har en stark identitet och skapar en känsla av stolthet. Hur vi tar oss an framtiden med ett mod och en vilja av att våga testa nytt, att vi vill och kan ställa om.

Visionsbild för kvarteret Bävern.

Visioner för kvarteret.

Hållbart och innovativt blandkvarter

Ett väl fungerande och tätt blandkvarter som innehåller bostäder, centrumverksamhet, en kommunal allmän parkeringsanläggning samt allmän platsmark. Kvarteret är utformat och anpassat för att möta framtidens hållbarhetskrav och minska klimatavtrycken.

Väl gestaltat och identitetsskapande

Ett väl gestaltat och karaktärsfullt kvarter med stark identitet som avspeglar en samtida arkitektur. Såväl byggnader som offentliga rum har en hög arkitektonisk kvalitet som är omsorgs-fullt bearbetad både på avstånd och nära samt med hållbara material. Platsens estetiska, konstnärliga samt kulturhistoriska värden har tagits tillvara och utvecklats. Bebyggelsen omfamnar och samspelar väl med omgivningen och bidrar till en karaktärsfull och sammanhållen stadsbild. Viktiga vyer och siktlinjer genom kvarteret mot vattnet samt mellan Kulturens hus och Pontusbadet har förstärkts.

Levande och väl integrerat

Ett dynamiskt och levande kvarter med en variation av funktioner som är väl integrerat i den befintliga stadsstrukturen. Kvarteret har en blandning av aktiviteter och funktioner, och dess placering och gestaltning skapar trygga, tillgängliga och inkluderande miljöer. Levande gaturum och nya mötesplatser har tillskapats och det kulturella och sociala utbytet i stadens evenemangsstråk har stärkts.

Det upplevda avståndet till stadskärnan har minskat och goda visuella och fysiska kopplingar skapar en meningsfull sammankoppling såväl inom kvarteret som mot staden i sin helhet. Den biologiska mångfalden i kvarteret har ökat och spridningsvägar för djurliv och pollinatörer i östvästlig riktning på centrum-halvön har förstärkts genom väl placerade och utformade gröna stadsrum, såväl på kvartersmark som allmän platsmark.

Här vill vi förändra

Karta som visar kvarteret Bävern

Kommunstyrelsens beslut om tävling

2021-12-06 § 298 beslutade kommunstyrelsen att anordna en tävling för fortsatt hantering av framtida markanvisning för området.

På kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2023 togs beslut om förfarandet. Förslaget innebär en prekvalificiering inför markanvisningstävlingen.

2023-09-25 beslutade stadsbyggnadsnämnden om vilka tävlingsteam som ska bjudas in till markanvisningstävlingen. Aktörerna kommer under hela processen att hållas hemliga och kommer presentera sina förslag anonymt.

2023-10-09 beslutade kommunstyrelsen om tävlingshandlingarna för markanvisningstävlingen. Det beslutades också att juryn ska utökas med två personer, från 5 till 7 personer. De två tillkommande personerna ska representera ett internationellt perspektiv och ett lokalt medborgarperspektiv. Dessa två poster är ännu inte tillsatta. 

Information om prekvalificering och markanvisningstävling

Inom ramen för kommunens beslutade riktlinjer för markanvisning avses fortsatt process mot markanvisning för del av kvarteret Bävern att genomföras på följande sätt:

 1. Prekvalificering inför markanvisningstävling
 2. Inbjuden markanvisningstävling

Luleå kommun har under perioden 15 maj 2023 till 28 juni 2023 bjudit in till prekvalificering inför markanvisningstävling för del av Bävern 1 och Innerstaden 2:1.

Luleå kommun sökte tävlingsteam bestående av byggaktör, arkitekt, landskapsarkitekt och trafikplanerare som vill fortsätta utvecklingen av Luleå centrum med oss.

Prekvalificeringen syftar till att kommunen ska välja ut maximalt fem tävlingsteam som får möjlighet att delta i kommande markanvisningstävling. Sista dag för inlämning var 28e juni 2023.

Tävlingsuppgiften i kommande markanvisningstävling går ut på att tillskapa ett hållbart och innovativt blandkvarter som möter utmaningarna i lokalsamhället med kreativa lösningar och nytänkande i design, byggande och förvaltning.

Tre övergripande mål här formulerat för att tydliggöra inriktningen. Dessa är:

 • Hållbart och innovativt blandkvarter
 • Väl gestaltat och identitetsskapande
 • Levande och väl integrerat

Dialog har förts externt med Sveriges Arkitekter som agerat som rådgivare.

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit beslut 2023-09-25 om vilka fem aktörer som blir inbjudna att delta i markanvisningstävlingen för ”Bävern”, fastigheten där kommunens gamla brandstation finns i Luleå Centrum. Aktörerna kommer under hela processen att hållas hemliga och kommer presentera sina förslag anonymt.

Här kan du läsa mer om prekvalificeringen

Markanvisningstävlingen har föregåtts av en prekvalificering och Luleå kommun har utifrån den bjudit in tävlingsteam bestående av byggaktör/byggaktörer, arkitekt, landskapsarkitekt och trafikplanerare att delta i markanvisningstävlingen.

Tävlingsteamen ska nu i markanvisningstävlingen ta fram ett fullskaligt tävlingsförslag på hur tävlingsområdet kan omvandlas och utvecklas i linje med kommunens vision och mål för platsen.

Markanvisningstävlingen kommer pågå mellan oktober och december. Den 16 oktober startar markanvisningstävlingen och de inbjudna teamen har till och med den 15 december på sig att ta fram ett fullskaligt tävlingsförslag. Tävlingsteamens förslag kommer vara anonyma och kommer ställas ut för allmänheten att ta del av. Efter att tävlingsbidragen lämnas in kommer en jury att bedöma förslagen. Målet är att juryn ska tillkännagiva vinnaren i januari 2024.

Syfte och mål

Syftet med tävlingen är att via konkurrens få fram ett förslag på hur tävlingsområdet kan omvandlas i linje med kommunens vision och mål.

Målet med tävlingen är att Luleå kommun ska skriva markanvisningsavtal med den aktör vars projektförslag visar på god funktion och genomförbarhet i kombination med en förståelse av platsens förutsättningar.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften i markanvisningstävlingen går ut på att tillskapa ett förslag till ett hållbart och innovativt blandkvarter som möter utmaningarna i lokalsamhället med kreativa lösningar och nytänkande i design, byggande och förvaltning.

Tävlingsteamen ska utforma ett förslag till hur del av kvarteret Bävern 1 kan omvandlas med ny bebyggelse och utemiljö. Förslaget ska innehålla allmän parkering i ett parkeringsgarage som ska ägas av Luleå kommun.

Tre övergripande mål här formulerat för att tydliggöra inriktningen. Dessa är:

 • Hållbart och innovativt blandkvarter
 • Väl gestaltat och identitetsskapande
 • Levande och väl integrerat

Tävlingshandlingar

Den 9 oktober tog kommunstyrelsen beslut om tävlingshandlingarna som ska ligga till grund för tävlingen. Tävlingshandlingarna består av tävlingsprogram samt bilaga. Dessa anger tillsammans markanvisningstävlingens samtliga förutsättningar och krav.

Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen Öppnas i nytt fönster..

Tidplan

 • Januari 2024: Vinnare utses i markanvisningstävlingen
 • Oktober-December 2023: Inbjuden markanvisningstävling pågår
 • Oktober 2023: Beslut om tävlingsprogram av kommunstyrelsen
 • September 2023: Slutgiltigt beslut om val av deltagare till markanvisningstävling (Samhällsbyggnadsutskottet 2023-09-25).
 • 15 maj: prekvalificeringen startar
 • 8 maj: beslut om förfarandet i kommunstyrelsen
 • 6 december 2021: Kommunstyrelsen beslutade att anordna en tävling för fortsatt hantering av framtida markanisning i området. 2021-12-06 § 298 
 • 2019: Beslut om att upprätta detaljplan för del av Bävern 1. (KS 2019-05-20 §149)
 • 2018: Förstude antogs

Bilder

Vy över Luleå Norra Hamn

Mer om projektet

Det pågår ett arbete med en utvecklingsplan för Centrum, vilket är en fördjupning av översiktsplanen för stadsdelen centrum. Utvecklingsplanen är inte antagen, men kan användas som underlag för en ökad förståelse av platsen separat men också i sitt sammanhang.

Läs mer om utvecklingsplan Centrum här

Översiktsplanen lyfter särskilt fram att Luleå Centrum ska vara platsen för flera viktiga funktioner för både Luleåbor och regionen. I centrum ska arbetsplatser, mötesplatser och andra gemensamma funktioner finnas. Funktioner som också gör Luleå centrums utveckling till en viktig drivkraft för den regionala utvecklingen. Centrum ska förtätas och få ett ökat antal invånare. Rekommendationen för kvarteret Bävern är en etablerad stadsstruktur där förtätning kan ske med hänsyn till stadsbild och befintliga värden.

Läs översiktsplanen i sin helhet här

Det finns ett politiskt beslut om att upprätta en detaljplan för del av Bävern 1 med syftet att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet (kontor, hotell, nöje, kultur och/eller mindre ytor för handel m.m. samt parkering (KS 2019-05-20 §149).

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för bostäder och centrumverksamhet (kontor, hotell, nöje, kultur och/eller mindre ytor för handel mm) samt parkering inom delar av Bävern 1. Förstudierapport kv. Bävern och Norra hamn ska användas som underlag i planarbetet. Förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan. Fastighetens läge ställer särskilt höga krav på gestaltningen av kvarteret. Därför ska planarbetet även omfatta ett gestaltningsprogram som tas fram tillsammans med tänkt exploatör. Gestaltningsprogrammet bör innehålla beskrivningar av lämplig exploatering samt gestaltning av byggnader och i viss mån friytor. Gestaltningsprogrammet antas av kommunstyrelsen.

Arbetet med detaljplan pågår. Ännu finns inget förslag till samrådshandling framme. Samrådshandling avses tas fram efter att tävling genomförts och baseras på det vinnande förslaget. Vinnaren av markanvisningstävlingen kommer därför arbeta tätt med kommunen i den kommande planprocessen.

För mer information om planprocessen och status besök Förtätning av bostäder och verksamheter på kvarteret Bävern - Luleå kommun (lulea.se).

2018 antogs ”Förstudie för kv. Bävern och Norra hamn”. Denna kan ses som ett underlag till den planering som sker av kvarteret.

Till tävling och planarbete kommer fördjupad kunskap och ställningstaganden att göras som kan komma att avvika från förstudien.

Förstudien kan ni läsa i sin helhet här. Pdf, 21.3 MB.

Kontakt

Projektledare Anneli Jonsson-Ölund
Projektledare, Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift
Kundcenter val2, 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 16 november 2023