Vi bygger Hertsöfältet – en del av Luleå Industripark

Luleå Industripark och grön omställning i norr

Projektet i korthet

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Med det ska Luleå stärka sitt tillväxtarbete och ta sikte på omställningen till ett hållbart samhälle. Industriparken är det gemensamma namnet på det industriområdet Svartön och det nya industriområdet Hertsöfältet. Områdena förenas av en bro – och av de gröna framtidsplanerna.

Hertsöfältet – en del av Luleå Industripark

Arbetet på Hertsöfältet startade 2021. År 2030 beräknas området vara helt utbyggd.

Här bygger vi

Luleå Industripark är ett etablerat företagskluster för grön industriell omställning med världsledande teknikutveckling. Luleå kommun äger och utvecklar Luleå Industripark i nära samarbete med näringsliv och universitet.

Tidplan Hertsöfältet

  • 2021: Byggstart infrastruktur
  • Hösten 2023: Byggstart byggvägar

Arbetsområde Hertsöfältet

Karta som visar Hertsöfältet placering i förhållande till Luleå industripark
Luleå Industripark. Området i sin helhet. Totalt omfattar området 125 hektar mark.

Luleå Industripark. Området i sin helhet med fokus på Hertsöfältet. Totalt omfattar området 125 hektar mark.

Mer om projektet

xxx

Jobb vid Avaviksvägen på Hertsön

Till största del påverkas inte allmänheten, förutom vid Avaviksvägen på Hertsön där vi startade jobbet november 2022. Här handlar det om att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar för kommande exploatering av Hertsöheden och Luleå Industripark.

Påverkan på ridvägarna på Hertsön

Förutom en begränsad framkomlighet kommer ridvägarna vid Hertsö ridhus att påverkas och där pågår ett samarbete med Hertsö ridhus, och fokus är att minimera störningarna för verksamheten.

Tillfällig väg till Laxfiskets småbåtshamn

Karta som visar alternativ väg att köra till Laxfisket från Gamla Lövskärsvägen


De planerade satsningarna på Hertsöfältets industrifält kommer att innebära att vägen till Laxfiskets småbåtshamn påverkas.
För att kunna använda hamnen även under byggtiden kommer trafiken tillfälligt att ledas om via Gamla Lövskärsvägen förbi stugområdet, se kartbild.

Det innebär att det inte kommer att gå att svänga in från Gräsörvägen längre. (Gräsörenvägen benämns ibland lokalt som Uddebovägen)

Vatten och avloppsprojektet Östra Länken gynnar Luleå Industripark

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030. Huvudvattenledningarna som anläggs i etapp 2-1 möjliggör framtida exploatering och förtätning på Svartön och Hertsön.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030.

Luleå kommuns vatten- och avloppssystemet har varit och är identifierat som en begränsande faktor för tillväxt. Omfattande kapacitetshöjande åtgärder krävs och för att åtgärda detta startades projektet Östra Länken. Det är ett av Luleås största anläggningsprojekt genom tiderna. Byggandet av Östra Länken startade år 2014 och ska i denna första fas vara klart 2026.

Området som Östra Länken skall passera är högaktuellt när det gäller en rad expansiva satsningar både i befintlig industri, nya etableringar och hamnverksamhet. En trygg och robust VA-försörjning utgör en grundpelare även för industriverksamhet.

Avloppsledningarna som anläggs mot Hertsön är en förutsättning för fortsatt exploatering av Hertsöfältet, Hertsöheden samt anslutning av Hertsölandet/Lövskär i enlighet med VA-plan 2030.

VA - arbeten 2023–2024 Svartöstaden och Hertsön

Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar sig arbeten rörande dragning av vatten- och avloppsledningar bostadsnära områden.

Dessutom kommer en pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Projektering av etapp 2 kommer att genomföras vilket innebär förberedande arbete som geoteknik och miljöprovtagningar för sträckan som rör sig från Örnäset till Hertsön.

Ny pumpstation och vatten- och stillvattenledningar

Under 2022/2023 planeras den första pumpstationen att börja byggas vid Gräsörenbron som ligger vid korsningen av gamla Lövskärsvägen och Gräsörenvägen.

När det gäller dagvattenhantering, grävs den inte ned, i stället används diken vilket gör att det renas på vägen till källan, som kallas recipienten.

När det gäller avverkningen av skog sker detta etappvis, utifrån besked om företag som ska etablera sig.

När väl detta arbete är igång kommer det att märkas på så vis att gång och cykeltrafikanter omleds via Hertsövägen.

Pumpstationen uppförs inom ramen för projekt Östra Länken. Länk till annan webbplats.

Planer för trafik i området - Norrled och Söderled

Norrleden och Söderleden är viktiga delar i det övergripande trafiksystemet och huvudnätet för bil som knyter ihop E4 med expansiva verksamhetsområden, såsom Luleå industripark (Svartön och Hertsöfältet), hamnen och flygplatsen. Trafik, i synnerhet tung trafik, avlastas därmed genom Centrum och bostadsområden, vilket leder till en bättre trafiksäkerhet och ökad framkomlighet jämfört med dagens lösning.

Med Norrledens och Söderledens genomförande gynnas en expansion och tillväxt inom verksamhetsområden, samtidigt som Centrum och andra bebyggelseområden kan förtätas.

Mer läsning om översiktsplanen

Översiktsplan 2021 är plattformen för kommunens strategiska arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Luleå. Förslagets huvuddokument är Program till Vision Luleå 2050.

Översiktsplanen innehåller flera delar, såsom den digitala översiktsplanen med program och kartor, fördjupningar, tillägg, beskrivning av konsekvenser och bilagor.

I översiktsplan 2021 (2013) kan du läsa mer om översiktsplanen för Luleå i stort.

Vi arbetar i projektet

AFRY

AFRY har i uppdrag att detaljprojektera och ta fram bygghandling för gator och VA inom området.

LUNET - LICAB

Expertkompetens tillförs av olika aktörer, exempelvis från Luleå Energi, Lunet och Licab.

LULEÅ ENERGI

Med energifrågan i själva hjärtat av omställningen till ett hållbart samhälle är Luleå Energis roll avgörande för stadens utveckling, för alla invånare och för att nya företag och industrier ska kunna etablera sig här.

Genom ett robust och framtids säkrat elnät förbereder vi inför morgondagens ökade elbehov. Vårt fjärrvärmenät är redo för att ta tillvara och återanvända energiöverskott från industrier och andra som etablerar sig i vår region. Våra övriga energitjänster hjälper företag och privatpersoner att minska sin egen energianvändning och bidra till ett hållbart samhälle. På så vis arbetar vi ständigt med att optimera förutsättningarna i energiomställningen, varje dag.

LULEÅ KOMMUN

Luleå kommun projektleder arbetet på Luleå Industripark och har i arbetsgruppen olika projektansvariga från Stadsbyggnadsförvaltningens avdelningar. Luleå kommun bygger infrastruktur för Luleå industripark i form av vägar, gång- och cykelvägar, vatten- och avloppsledningar, pumpstationer och diken. Vi är ett stort team som arbetar för att förverkliga ett modernt och hållbart industriområde.

ÖVRIGA SAMARBETSPARTNERS

Luleå Business Region Länk till annan webbplats.
Ramböll Länk till annan webbplats.

Industri för omställning växer fram

Luleå Industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.

Luleå Industripark är med andra ord navet för de enorma satsningar som sker här i norr, hamnen är logistiknavet och det industriella kluster som nu växer fram i nära samverkan med Luleå tekniska universitet skapar ett ”silicon valley” för grön teknik och fossilfri industri.

Förberett för förnybar el

Industriområdet är förberett för hundra procent förnybar el och med goda möjligheter att ansluta till Luleå Energis nät för fjärrvärme. Ytterligare en styrka är närheten till Luleå tekniska universitet, som står för forskning och utbildning i världsklass.

Vägar till Hertsöfältet rustas

2021-03-05

Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp. Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott idag godkänt igångsättningstillstånd. Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.

Upprustning av vägar till Hertsöfältet

Arbetsutskottet godkände projektbudgeten på 13,8 miljoner kronor samt beviljade igångsättningstillstånd för upprustning av två vägar till Hertsöfältet.

Detaljplanen för Hertsöfältet, Luleå industripark, vann laga kraft den 21 januari. Därmed kan arbetet med att förbereda för det nya industriområdet påbörjas.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar att under 2021 genomföra upprustning av gröna vägen samt Uddebovägen, röda vägen. Den gröna vägen, cirka en kilometer, innebär även att transport av gods mellan Hertsöfältet och Luleå hamn får en betydligt genare väg än om transport sker via Hertsövägen-Svartöleden-Uddebovägen vilket innebär kortare restid och mindre utsläpp.

Ja till Hertsöfältet

2020-04-30

Idag beslutade stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott att godkänna igångsättningstillstånd samt projektbudget för Hertsöfältet på 19 540 000 kronor.

Projekt Hertsöfältet går in i ett nytt skede och vägnätet till området behöver förstärkas inför fortsatt exploatering.

Arbetena omfattar ombyggnad och förstärkning av Hertsövägen (ca två kilometer) mellan Avaviksvägen och Gräsörenvägen, ny gång- och cykelväg längs Hertsövägen (ca en kilometer) samt transport av massor för kommunala gator till Hertsöfältet.

Agenda 2030

Målet är hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet

Sedan tidigare finns ett beslut att Luleå ska vara ett ledande nav i norra Sverige för tillväxt och innovation. Det utgår från Agenda 2030 och pekar precis som Vision 2050 på att Luleå kommun ska vara ett samhälle som präglas av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

– Hållbar tillväxt som bidrar till klimatomställning och fossilfrihet är ett mål för Luleå kommun, såväl som för Sverige och världen. Hybrit är ett sådant exempel. Nu skapar vi förutsättningar för ett fortsatt teknikskifte genom att förbereda mark, infrastruktur och kompetens i Luleå industripark, säger kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

– Luleå Industripark ska locka företag som bidrar till Luleås mål för tillväxt, hållbarhet och attraktionskraft. Här ser vi redan ett stort intresse som kanaliseras via Luleå Business Region, säger Carina Sammeli (S), kommunalråd.

Hållbarhet, attraktionskraft

– Luleås satsning på en grön och hållbar industriproduktion har rönt stort intresse. Vi har redan flera företag som är intresserade av att etablera sig här och som vi för dialog med, säger Carina Sammeli.

Kontakt

Har du frågor om arbetet på Hertsöfältet?

Projektansvarig:
Lisa Wallgren Luleå kommun
E-post: lisa.wallgren@lulea.se
Telefon: 0920-45 56 48

Projektledare:
Emma Sailamaa, Luleå kommun
E-post: emma.sailamaa@lulea.se
Telefon: 0920-45 62 68

Kommunikation:
Eva Sundgren, Luleå kommun
E-post: eva.sundgren.mangi@lulea.se
Telefon: 070-338 96 95

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 11 maj 2023