Vi sanerar förorenade sediment i Karlshäll

Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Kort fakta om projektet

Karlshäll ligger cirka 5 km väster om centrala Luleå, invid Notviken i Luleälven. Under åren 1912—1962 bedrevs tillverkning av slipmassa på platsen. Under en tioårsperiod användes kvicksilver i processen för att för­hindra mögelskador i massabalarna. Orenat processvatten släpptes ut i Notviken. Kvicksilverförorenat sediment samlades på delar av vikens botten, i ett område vid Notvikens södra strand.

Luleå kommun driver miljöprojekt Karlshäll i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att förbereda och genomföra efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Karlshäll. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

2011 började förberedelser inför sanering av gamla kvicksilverföroreningar vid Karlshäll. Sommaren 2020, körde vi igång arbetet. September 2022, har rapporten om pilotprojektet för förorenade sediment presenterats.

Här sanerar vi

Karta som visar var den nya Hertsökolan byggs

Tidplan

 • 2023–2024: Kvicksilveranalyser och kontroller av torrsubstanshalter. Schaktning ur geotuberna och transporter på lastbil till godkänd mottagningsanläggning.
 • 2022: Muddring
 • 2020–2021: Förberedelser inför sanering, upptagning av timmer samt mark- vatten och sedimentprov
 • 2019: Vattenprovtagning. Georadarundersökningar och undersökningar med ekolod.
 • Oktober 2018: Naturvårdsverket beviljar bidrag till saneringen. Sjömätning och sedimentprovtagning börjar.
 • Mars 2017: Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till efterbehandlingsåtgärder i Notviken, Karlshäll
 • Våren 2014: Täckningsförsök med täckningsmaterial
 • Hösten 2013: Pilotförsök inleddes
 • 2011: Förberedelse för saneringsarbetet påbörjas

Bilder

Bild med vy över vattnet mot Luleå. Karlshäll ligger ca 5km väster om centrala Luleå, invid Notviken i LuleälvenFörstora bilden

Karlshäll ligger ca 5km väster om centrala Luleå, invid Notviken i Luleälven

Mer om projektet

Bidrag av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har beviljat ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till saneringsarbetet. Det beviljade bidraget gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018 - 2026.

Kvicksilver från slipmassefabriken

Karlshäll ligger cirka 5 km väster om centrala Luleå, invid Notviken i Luleälven. Under åren 1912—1962 bedrevs där tillverkning av slipmassa.

Historisk bild. Karlsviks Ångsåg anlades 1871

Karlsviks Ångsåg anlades 1871

Under en tioårsperiod användes kvicksilver i processen för att för­hindra mögelskador i massabalarna. Orenat processvatten släpptes ut i Notviken.

Kvicksilverförorenat sediment samlades på delar av vikens botten, i ett område vid Notvikens södra strand.

Sedan 2011 pågår förberedelser inför sanering av dessa föroreningar.

Undersökning av bottensediment från båt

Tidplanen för åren 2023/2024 är preliminär och beror på avvattningshastigheten i tidigare skeden.

När sedimenten i geotuberna har avvattnats genomförs kvicksilveranalyser och kontroller av torrsubstanshalter. När materialet har uppnått önskad torrsubstanshalt schaktas de ur geotuberna och transporteras på lastbil till godkänd mottagningsanläggning.

När geotuberna är tömda och sedimenten är borttransporterade återställs avvattningsytan till sitt ursprungliga utseende.

Miljöprojekt Karlshäll - Sommarsäsongen 2021

Muddring av fibersediment startade efter midsommar. Arbetet på platsen innebar att vi sytes och hördes vid Notvikens södra strand när vi genomförde saneringsarbetet med efterföljande hantering av de massor vi muddrat. Muddringen utfördes dygnet runt.

Sedimenten sögs upp från botten via ett mudderverk och pumpades vidare till ytan där Tyskmagasinen tidigare stod för att avvattnas. I processen renades vattnet från föroreningar och släpptes sedan tillbaka till viken i Karlshäll. När sedimenten är torra nog för transport kommer de att transporteras med lastbil till godkänd mottagningsanläggning.

Avvattningsytan färdigställdes där fibersedimenten ska avvattnas i geotuber. Ytan består av en ca 10 000 m2 stor plan där det renade vattnet leddes ut på tätdukar till en sedimentationsbassäng för att sedan släppas tillbaka ut i viken. Innan vattnet leds ut till havet passerar det en mätstation för att säkerställa att inget förorenat vatten släpps tillbaka i viken.

Under hela entreprenaden genomförs kontinuerligt miljökontroller för att säkerställa att saneringsmålet uppfylls och att föroreningar ej sprids utanför saneringsområdet. Alla arbeten i viken har skett innanför en avskärmande siltgardin som hindrar sediment från att spridas. Längs siltgardinen har det funnits mätbojar utplacerade som mäter turbiditeten (grumlingen) i vattnet. Är grumlingen för stor larmar dessa och arbetet avbryts till dess att siltgardinens funktion är säkrad.

Miljöprojekt Karlshäll - Vintersäsongen 2020/2021

Dykare går ned genom isen för att inspektera botten

Bärgningen av timmer genomfördes av dykare från isen och innebar att vakar sågades upp där dykare gick ned för att fästa vajrar på stockarna som sedan vinschades upp och rengjordes. Därefter transporteras stockarna vidare till upplag och flisning.

Under tiden timmerbärgningen pågick skedde provtagning av vatten avseende grumling och för att säkerställa att inga föroreningar spreds utanför området.

Dykare förbereder arbetet med att inspektera botten

Under vintern och våren har vi arbetat med, mark- vatten och sedimentprov och inmätning av sedimentytan. Förberedande markarbeten för avvattningsanläggningen genomfördes på kajen.

Undersökning av bottensediment från båt

Geovista genomförde mätningar från båt över fiberbanken med georadar med syfte att erhålla mer information om fiberbanken och förekomsten av timmer. Clinton utförde sedan mätningar med två olika ekolod för att undersöka sedimentens mäktighet och utbredning och kunna se om det finns timmer i fiberbanken.

2018-10-29
Under vecka 44 påbörjade Clintons Marine AB tillsammans med Golder Associates sjömätning och sedimentsprovtagningen vid det planerade saneringsområdet i Karlshäll.

2018-10-24
Naturvårdsverket beviljade ett bidrag på 160,5 miljoner kronor till sanering av Karlshäll. Det beviljade bidraget gäller för åtgärdsförberedelser och åtgärder och kommer att betalas ut under perioden 2018 - 2026.

Luleå kommun driver, i samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ett miljöprojekt för att åtgärda det förorenade området runt den gamla slipmassefabriken i Notviken, Karlshäll. Syftet är att minimera spridningen av föroreningarna till Luleälven och till Bottenviken.

Nyhet 2017-03-20
Mark- och miljödomstolen – tillstånd till efterbehandlingsåtgärder i Notviken med mera,Luleå kommun.

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i dom den 27 mars 2017 lämnat Luleå kommun tillstånd till efterbehandlingsåtgärder och uppläggning av muddermassor m.m. i och i anslutning till Notviken vid Karlshäll, Luleå kommun (mål nr M 428-15). Domen och övriga handlingar i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Elisabeth Andersson, stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun, Bangårdsgatan 12, 973 34 Luleå, tel. 0920-45 32 29.

Läs Domen här Pdf, 11.1 MB.

Beställaren är Luleå kommun. Styrgruppen består av nyckepersoner från kommunen, styrgruppen fattar alla styrande beslut rörande projektet.

Beställarens ombud är Marianne Kallin. Beställarens ombud är projektets kontaktperson hos beställaren.

Tillsynsansvarig myndighet är Länsstyrelsen i Norrbottens län

Projektledare för projektet Christin Jonasson, Golder associates.

Vi gör jobbet i samverkan

Gruppbild på de som deltar i samverkan

Arbetet med saneringen genomförs i samverkan mellan Luleå kommun, Golder, Peab Anläggning, Swerock, Dykab, A-Metodik och Länsstyrelsen.

Projektet finansieras av Naturvårdsverket.

Film om Miljöprojekt Karlshäll

Geotuber för avvattning av fibersediment som tagits upp ur havsbotten vid Notviken.
Filmen är tagen 2021.

Filmen kan visas i helskrämsläge.

Under våren 2014 pågick täckningsförsök med täckningsmaterialen sand och grus. Sedimenten kommer att lagras på en avgränsad yta vid magasinen.

Undersökning av sediment

Jonas Linnersund, Golder AB visar Marianne Kallin, stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun hur sedimenten ser ut innan de fylls i rören.

Bärgning, frysmuddring, sugmuddring och täckning

Under vecka 42 hösten 2013 inleddes pilotförsöken. De omfattade följande moment:

Bärgning av timmerstockar
Försöksytan rensas från stockar och andra hinder. Detta utförs innanför siltskärmar som går från ytan till botten. Stockarna bärgas med dykare eller kran beroende på hur lättillgängligt de ligger. Stockarna tvättas av innanför siltskärmen innan de lyfts över till en transportpråm som ligger utanför siltskärmen och fraktar dem till land. Därifrån transporteras stockarna med timmerbil eller kranbil till Norrlandsjord
för flisning.

Avvattningsförsök frysmuddring
En del av testytan kommer att användas för provning av frysmuddringsteknik i fältskala. Muddring sker genom att ett frysaggregat placeras på botten. När ett parti av sedimenten har frysts ner lyfts detta upp och läggs på pråmen.

Totalt kommer 50-100 m³ sediment att muddras på detta sätt vilket beräknas ta 5-10 dygn att genomföra. De frysta sedimenten transporteras sedan med båt/pråm till land där de lastas till lastbil för vidare transport till arbetsområdet hos Norrlandsjord, där de frysta sedimenten läggs upp på en tät yta med uppsamling av avrinnande vatten. När tining och torkning avslutats kommer sedimenten att transporteras bort till en extern mottagningsanläggning med tillstånd att ta om hand massorna.

Avvattningsförsök sugmuddring

För genomförandet kommer en slampump att användas för muddringen, med vars hjälp sediment blandat med vatten pumpas upp till en pråm. Muddermassorna transporteras i täta containrar till arbetsområdet hos Norrlandsjord där polymer tillsätts för flockning och sedimentering.

Anläggande av testytor för täckning
Inom området som rensats från stockar planeras att ytor för test av olika kombinationer av täcknings-lösningar ska utvärderas. Försöket kommer omfatta dels täckning med ett finkornigt material (typ sand) och dels även med ett överlagrande erosionsbeständigt lager (typ grus eller bergkross). Kontroller under konstruktionen/placeringen av skyddslagret kommer att genomföras så att skyddslagret håller de krav som ställts.

Joe Jersak, SAO Environmental Consulting AB.

Försök med täckning inomhus
Pilotförsöken med täckning inomhus påbörjades i december 2013 då de avvattningsförsök som utfördes utomhus på Storheden hade avslutats. Täckningsförsöken utfördes i höga plaströr som fylldes med sediment, täckmaterial- sand och grus. Rören fylldes sedan med vatten för att efterlikna naturliga förhållande i fält. Syftet var att undersöka om sedimenten kan täckas effektivt med sand och grus och hur det kan utföras.

Två metoder testades:

 •  flera tunna lager av sand och grus läggs på sedimentet
 • några tjockare lager av sand och grus läggs på sedimentet

Försöken pågick under cirka 2 månader, fram till februari 2014. Sättningar i sedimenten och täckningsmaterialet noterades under försöken.

Miljötekniska undersökningar

Under vecka 51, 2013 genomfördes miljötekniska markundersökningar vid området kring barktippen i Karlshäll. Undersökningarna var en del av den fördjupade lokaliseringsutredningen. Undersökningarna gjordes för att avgränsa utbredningen av föroreningar i marken och för att avgöra om deponin behövde förläggas till annan plats.

En siltgardin placerades ut runt försöksytan ute i vattnet kring Karlshäll. Innanför den togs stockar upp, tvättades och sediment sögs upp och frysmuddrades. Därefter gjordes täckningsförsök på labb i plasttuber av uppumpade sedimentmaterial.

När pilotförsöken är klara tas alla muddermassor omhand på en godkänd anläggning för förbränning eller deponering. Stockarna flisas och används som bränsleflis eftersom tidigare tester visat att de är rena.

Testytor i vatten och på land

I viken mellan Karshäll och Karlsvik i Notviken kommer en testyta att anläggas. Alternativt kommer ytan att delas upp på två närliggande områden, mindre än 250 m² vardera, för att täcka sediment med olika egenskaper.

Vi kommer också att använda en del av markområdet och kajen vid Tyskmagasinen för tillfällig lagring av massor, för täckning och för lastning och lossning av sediment, stockar och utrustning. Även upptaget och rengjort timmer kan tillfälligt komma att lagras här.

För att förhindra spridning av de förorenade sediment som rörs upp från havsbotten, kommer siltskärmar att användas. De består av flytande bojar på vattenytan med fiberduk hängande undertill som ansluter till botten. På så vis hindras vågor och vattenströmmar från att sprida grumlat vattnet från det inhägnade området.

Filterpress avvattnar sediment

Tester pågår. Den blå filterpressen avvattnar sedimenten som pumpas in och koncentreras till en kaka. Vattnet rinner ut i dagvattennätet igen.

Miljö

Miljötillstånd

Miljöprojekt Karlshäll lämnade in ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till efterbehandlingsåtgärder vid Karlshäll i Luleå kommun, Norbottens län

Hela ansökan presenteras nedan

Tillståndsansökan Pdf, 10 MB.

Miljödom Pdf, 11.1 MB.

Ansökan- kontakta Luleå kommun

Sjöhistoriska museet som är en del av Statens maritima museer (SMM) har utfört en arkeologisk utredning i form av dykbesiktningar i två vattenområden i Notviken utanför Karlshäll

Marinarkeologisk utredning Pdf, 38.2 MB.

På uppdrag av Golder Associates har Marin Miljöanalys AB utfört heltäckande bottenundersökning i Notviken.

Rapport Bottenundersökning Pdf, 6.7 MB.

Kulturmiljöinventering av området kring massamagasinen i Karlshäll

Slutrapport Kulturinventering karlshäll Pdf, 6.1 MB.

Tyskmagasinen historisk bild

1911-1912 uppfördes träsliperiet i Karlshäll. Samtidigt bildades Luleå träsliperi AB. Företaget köptes 1917 upp av Baltiska Trävaruaktiebolaget och såldes därefter 1918 till AB Yttersfors-Munksund som slutligen blev Munksund AB.

Framställning av pappersmassa

Verksamheten i Karlshäll omfattade framställning av mekanisk pappersmassa ur granved. Slipmassan levererades vidare i huvudsak till engelska pappersbruk. Timmer flottades till Notviken via Luleälven och togs upp i anslutning till magasinen (de s.k. Tyskmagasinen).

I renseriet barkades timret och barken fördes till barkdeponin. Efter barkning transporterades timret till sliperiet och infördes i processen, där veden pressades mot vattenbegjutna slipstenar och sönderdelades mekaniskt till så kallad slipmassa. Fiberhaltigt överskottsvatten leddes via en ledning ut i Notviken. Driften i träsliperiet pågick fram till 1962.

Kemisk impregneringsmetod

I trämagasinen lagrades slipmassan (ungefär halva årsproduktionen) i väntan på utskeppning. Detta på grund av att transportsäsongen var begränsad till 6 månader. Vid upptining möglade den lagrade slipmassan och av den anledningen introducerades 1952 en kemisk impregneringsmetod baserad på fenylkvicksilveracetat (pulpasan).

Fenylkvicksilveracetat blandades sannolikt även direkt i massabingarna. Överblivet processvatten, med restträfiber, leddes via träledningar ut i Notviken. Troligen användes fenylkvicksilveracetat även som slembekämpningsmedel i fiberavloppet från tillverkningen av slipmassa. Användningen av pulpasan som bekämpningsmedel fortgick fram till sliperiets nedläggning 1962.

Spår kvar av verksamheten

Spår av den historiska verksamheten finns kvar än idag. På land fanns bland annat de gamla magasinsbyggnaderna - som dessvärre brann ned 25 juni 2016, samt övriga grunder och även barkdeponin.

I Notviken förekommer även utspolade fiber (så kallade fibersediment) från tillverkningsåren där förhöjda halter av kvicksilver har påvisats.

Dykinventering med dykare som går ner genom ett hål i isenFörstora bilden

Dykinventering med dykare

Bild som visar inspektion av bärgat timmerFörstora bilden

Inspektion av bärgat timmer

Bild som visar upptagning av stockar från botten

Upptagning av stockar från botten

Bild som visar pråm som fraktar stockarna i land

Pråm som fraktar stockarna i land

Studiebesök vid Karlshäll

2013

Under försommaren 2013 deltog representanter från Länsstyrelsen i Norrbottens miljöskyddsenhet på den sista resan för upptagning av sedimentfällor utanför Karlsvik.

Sällskapet fick se hur processen med upptagning och provtagning går till. Representanter från kommunen och Golder Associates fanns med som guider. Bland annat visades upptagning av sedimentfällorna och användande av den provtagningsutrustning som fanns med på båten.

Kontakt

Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare Marianne Kallin.
marianne.kallin@lulea.se.
Luleå kommun kundcenter val2, 0920-45 30 00

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024