Maskinförarna Henrik Danielsson och Ted Klockare står framför en arbetsbil

Gator och trafik

Luleå kommun underhåller och utvecklar trafik- och stadsmiljö för att skapa god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafik- och boendemiljö.

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året då vi fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Vår ambition är att Luleå kommun ska vara ren, snygg och trygg att bo och vistas i.

Mer information om gator och trafik

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd samt besluta godkänna projektbudgeten för reinvestering gator och vägar under 2023.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering över vägnätet status. Syftet med detta var att få fram en prioriteringslista över vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder.

Utifrån inventeringen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag över förbättringsarbeten på gator och vägar som ska finansieras från reinvesteringsbudgetens anvisade medel.

När bostadsgator byggs om så smalnas beläggningsytorna av till 5,5 meter. Detta görs för att hålla nere hastigheterna, få mindre framtida yta att underhålla men också för att få mer gröna ytor i vägområdena.

Vi syns och märks när vi går fram med våra projekt i stadsbebyggelsen. Många gånger tar vi vägar i anspråk för att kunna genomföra olika arbeten. Det kan exempelvis handla om att lägga ned vatten- och avloppsledningar eller att anlägga nya utfarter eller rondeller.

Arbete med olika tidplaner

Det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen. De flesta av våra större arbeten rapporterar vi om men observera att andra kortare störningar på någon timme upp till en arbetsdag kan förekomma utan att vi nämner dem på våra sidor.

I alla våra projekt och arbetsinsatser strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt. Både vad gäller tidplaner och vår påverkan på gator och gång- och cykelvägar.

När vi asfalterar

Därför fräser vi gatorna innan asfaltering

 • för att inte lägga lager på lager med asfalt.
 • för att justera tvärfallet.
 • för att skapa ett bra underlag för ett högklassigt slitlager.
 • för att ta bort beläggning vid låg kantstenshöjd samt då beläggningen är skadad.
 • för att förbättra anslutningar och skarvar.

Ha tålamod – det blir fint sen

Vi hoppas att du kan se bortom byggstök och störningar och ha förståelse för att vi ibland breder ut oss och tar plats. Det kommer att bli bra när vi är klara, även om det ibland kan upplevas som att vi bara ställer till problem.

Blixtlåsprincipen ger snabbare flöde

För att minska köer vid arbetsplatser längs hårt trafikerade vägar rekommenderar vi trafikanter att turas om enligt blixtlåsprincipen, även kallad kugghjulsprincipen eller vävning. Det vill säga att båda påfartsfilerna fylls med trafikanter och att man släpper in varannan bil i flödet där vägbanorna går ihop till ett körfält. Det viktigaste i detta läge är att använda blinkers i god tid och det är ett ömsesidigt samspel som gäller.

Arbetena som vanligtvis utförs på gator är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområdet och slutligen asfaltering. Detta innebär att det emellanåt kan vara begränsad framkomlighet i området och vara en del tunga maskiner i drift.

För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Parkering av privata fordon vid arbete i bostadsmiljö

Under tiden vi arbetar på er gata kommer det ibland att bli svårt att ta sig in och/eller ut från den egna gården.

Dessa avstängningar av gårdsinfarter kan sträcka sig från några få timmar till någon dag. Parkering av de egna fordonen måste då ske på annan plats i närområdet. Se dock till att du ställer ditt fordon på en plats där det är tillåtet att stå med fordon.

Soptunnor

Det samma gäller hanteringen av sopkärlen. De kan inte stå inne på gårdsområdet under den tid vi arbetar utanför din fastighet om du inväntar sophämtning den veckan.

Försök att anpassa placeringen av sopkärlet för den angivna hämtningstiden.

Postlådor

Som boende kan du underlätta för brevbäraren, och snöröjningen, om du har en postlåda som är rätt placerad och utformad. Du som fastighetsägare har både ett ansvar och stora möjligheter att hjälpa oss i vår vardag.

 • Du kan placera postlåda på rätt sida om din infart.
 • Se till att det är en god snöröjning kring postlådan.
 • Kolla att det inte finns några hinder i vägen då våra fordon besöker din fastighet.

Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar själv för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är korrekt placerad.

Det kan vara bra att gå ihop med grannarna och bygga upp en ställning för brevlådorna. Det underlättar för postutdelning och snöröjning. Ritningar till brevlådeställ finns på ett flertal platser på internet.

Luleå kommun anlitar utförandeentreprenör för arbeten inom gata och mark.

Vi arbetar med förbättring av gator i Luleå på flera olika fronter. Under våren, sommaren och hösten är vårt arbete till stor del inriktat på asfaltering och beläggning. Tidplanerna för arbetena är preliminära och kan komma att ändras.

Notera att även olika utförare kan anlitas för diverse arbeten inom gata och mark.

Entreprenörer

Det är det tekniska konsultföretaget inom infrastruktur och samhällsbyggnad, Ramboll Länk till annan webbplats., som inventerar vägarna i kommunen och föreslår åtgärder till förbättring.

Det är sedan juni 2021 företaget NYAB Länk till annan webbplats. som innehar Luleå kommuns mark- och beläggningsentreprenad.

Kontakt

Kommunal anläggning kan till exempel vara trafikskylt, vägräcke, belysningsstolpe eller liknande.

Om det sker en olycka där ett fordon orsakar skada på en kommunal anläggning ska du snarast kontakta Luleå kommun 0920-45 30 00.

Uppge alltid plats för skadan, registreringsnummer och telefonnummer.

Luleå kommun ansvarar för sammanlagt:

 • ​449 km gator och vägar (ej enskilda vägar)
 • 30 km isvägar
 • 203 km gång- och cykelbanor
 • 6 km järnvägsspår
 • 43 cirkulationsplatser
 • 2 800 parkeringsplatser (83 p-automater)
 • 107 konstbyggnader – broar, vägtunnlar, med mera
 • 18 000 belysningspunkter
 • 29 trafiksignalreglerade platser
 • 8000 vägmärken

Synpunkter och felanmälan

Lämna en synpunkt på vår service eller gör en felanmälan.

Läs om våra byggprojekt

Sidan uppdaterades den 15 juni 2023