Maskinförarna Henrik Danielsson och Ted Klockare står framför en arbetsbil

Gator och trafik

Luleå kommun underhåller och utvecklar trafik- och stadsmiljö för att skapa god trafiksäkerhet, hög framkomlighet och en bra trafik-och boendemiljö.

Vår verksamhet pågår 365 dagar om året då vi fokuserar vi på olika typer av drift och underhåll beroende på väderlek och andra behov.

Vår ambition är att Luleå kommun ska vara ren, snygg och trygg att bo och vistas i.

Trafikstörningar i samband med våra gatuarbeten, se nedan under rubrik "Gatuarbeten under 2023"

Mer information om gator och trafik

Här arbetar vi säsongen 2023

Flera av projekten som kan skapa trafikstörningar i Luleå under säsongen finns listade med namn på platsen på sidan "Aktuella projekt" som ligger under fliken "Samhälle & Utveckling". Här är en kortlänk direkt till sidan: https://www.lulea.se/samhalle--utveckling/aktuella-projekt.html

Centrum

Från 12 juni stängs infart till Sandviksgatan/Residensgatan då LUMIRE arbetar med att få nya ledningar och servis på plats till de som bor i kvarteret Biet.

Avstängt för infart vid Sandviks­gatan och Residens­gatan från 12 juni - Lumire Länk till annan webbplats.

Bensbyvägen

2023-05-22 -- 2023-10-31

Den 22 maj startar vi arbetet längs Bensbyvägen vilket innebär att vägen stängs av för genomfart. Beräknas vara klart oktober 2023.

Bredviken

Förbättringar inom VA ska genomföras under och ovan jord 2023. Asfaltering och återställande genomförs 2024

 • Angelgatan
 • Kolkgatan
 • Mjärdgatan

Lerbäcken

 • Myntvägen - påbörjat arbete säsong 2023
 • Valutavägen - påbörjat arbete färdigställs säsong 2023

Arbete i bostadsnära område

Vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om att trafikflödet i området kommer att förändras under sommaren samt faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Svartövägen stängs för genomfart

2023-06-07 -- 2023-10-31

Omledning av trafik via Burströmsvägen
Nu är det dags att påbörja arbetet med att förstärka Svartövägen. Det kommer att bli en märkbar trafikförändring i Luleå då vi stänger av en av Luleås mest trafikerade vägar, Svartövägen. Anledningen är att vi ska förstärka vägbanan mellan Skurholmsrondellen och Burströmsrondellen, alltså delen mellan bostadsområdet Burströmska Gärdan och Skurholmsfjärden. Läs mer här om Svartövägen.

Reinvestering gator 2023

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslås bevilja igångsättningstillstånd samt besluta godkänna projektbudgeten för reinvestering gator och vägar under 2023.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering över vägnätet status. Syftet med detta var att få fram en prioriteringslista över vägsträckningar som är i stort behov av förbättringsåtgärder.

Utifrån inventeringen har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag över förbättringsarbeten på gator och vägar som ska finansieras från reinvesteringsbudgetens anvisade medel.

När bostadsgator byggs om så smalnas beläggningsytorna av till 5,5 meter. Detta görs för att hålla nere hastigheterna, få mindre framtida yta att underhålla men också för att få mer gröna ytor i vägområdena.

Vi syns och märks

Vi syns och märks när vi går fram med våra projekt i stadsbebyggelsen. Många gånger tar vi vägar i anspråk för att kunna genomföra olika arbeten. Det kan exempelvis handla om att lägga ned vatten- och avloppsledningar eller att anlägga nya utfarter eller rondeller.

Arbete med olika tidplaner

Det är flera aktörer som arbetar på olika platser i kommunen och här, på vår webbsida om störningar kan du följa vad som pågår. Det flesta av våra större arbeten rapporterar vi om men observera att andra kortare störningar på någon timme upp till en arbetsdag kan förekomma utan att vi nämner dem på våra sidor.

I alla våra projekt och arbetsinsatser strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt. Både vad gäller tidplaner och vår påverkan på gator och gång- och cykelvägar.

Ha tålamod - det blir fint sen

Vi hoppas att du kan se bortom byggstök och störningar och ha förståelse för att vi ibland breder ut oss och tar plats. Det kommer att bli bra när vi är klar, även om det ibland kan upplevas som att vi bara ställer till problem.

Blixtlåsprincipen ger snabbare flöde

För att minska köer vid arbetsplatser längs hårt trafikerade vägar rekommenderar vi trafikanter att turas om enligt blixtlåsprincipen, även kallad kugghjulsprincipen eller vävning. Det vill säga att båda påfartsfilerna fylls med trafikanter och att man släpper in varannan bil i flödet där vägbanorna går ihop till ett körfält. Det viktigaste i detta läge är att använda blinkers i god tid och det är ett ömsesidigt samspel som gäller.

Parkering av privata fordon vid arbete i bostadsmiljö

Under tiden vi arbetar på er gata kommer det ibland att bli svårt att ta sig in /och eller ut från den egna gården.

Dessa avstängningar av gårdsinfarter kan sträcka sig från några få timmar till någon dag. Parkering av de egna fordonen måste då ske på annan plats i närområdet. Se dock till att du ställer ditt fordon på en plats där det är tillåtet att stå med fordon.

Soptunnor

Det samma gäller hanteringen av sopkärlen. De kan inte stå inne på gårdsområdet under den tid vi arbetar utanför din fastighet om du inväntar sophämtning den veckan.

Försök att anpassa placeringen av sopkärlet för den angivna hämtningstiden.

Postutdelning – det här kan du göra

Det kan vara bra att gå ihop med grannarna och bygga upp en ställning för brevlådorna. Det underlättar för postutdelning och snöröjning. Ritningar till brevlådeställ finns på ett flertal platser på internet.

Som boende kan du underlätta för brevbäraren, och snöröjningen, om du har en postlåda som är rätt placerad och utformad. Du som fastighetsägare har både ett ansvar och stora möjligheter att hjälpa oss i vår vardag.

 • Du kan placera postlåda på rätt sida om din infart.
 • Se till att det är en god snöröjning kring postlådan.
 • Kolla att det inte finns några hinder i vägen då våra fordon besöker din fastighet.

Du som mottagare/fastighetsägare ansvarar själv för att sätta upp, flytta och märka postlådan och se till att den är korrekt placerad.

FIL _ PDF Postanvisningar

Entreprenörer

Luleå kommun anlitar utförande entreprenör för arbeten inom gata och mark.

Vi arbetar med förbättring av gator i Luleå på flera olika fronter. Under våren, sommaren och hösten är vårt arbete till stor del inriktat på asfaltering - beläggning. Tidplanerna för arbetena är preliminära och kan komma att ändras.

Notera att även olika utförare kan anlitas för diverse arbeten inom gata och mark.

Därför fräser vi gatorna innan asfaltering

 • för att inte lägga lager på lager med asfalt.
 • för att justera tvärfallet.
 • för att skapa ett bra underlag för ett högklassigt slitlager.
 • för att ta bort beläggning vid låg kantstenshöjd samt då beläggningen är skadad.
 • för att förbättra anslutningar och skarvar.

Utförande

Det är det tekniskt konsultföretaget inom infrastruktur och samhällsbyggnad, Ramboll, Länk till annan webbplats. som inventerar vägarna i kommunen och föreslår åtgärder till förbättring.

Det är sedan juni 2021 företaget NYAB Länk till annan webbplats. som innehar Luleå Kommuns Mark och beläggningsentreprenad.

Arbete i bostadsnära område

Arbetena som vanligtvis utförs på gata är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering. Detta innebär att det emellanåt kan vara begränsad framkomlighet i området och vara en del tunga maskiner i drift.

För både er och våra anställdas skull vill vi att ni respekterar de hastigheter samt avstängningar som gäller inom arbetsområdet.

Vår personal är extra vaksamma när de arbetar i bostadsnära områden men vi önskar att föräldrar pratar med sina barn om faran i att vistas där stora maskiner kör. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

Kontakt arbeten inom markavtalet:

Skada på kommunal anläggning?

Kommunal anläggning kan t ex vara; trafikskylt, vägräcke, belysningsstolpe eller liknande.

Om det sker en olycka där ett fordon orsakar skada på en kommunal anläggning ska du snarast kontakta Luleå kommun 0920-45 30 00

Uppge alltid plats för skadan, registreringsnummer och telefonnummer.

Lämna en synpunkt på vår service eller gör en felanmälan

Läs om våra byggprojekt

Luleå kommun ansvarar för sammanlagt:

 • ​449 km gator och vägar (ej enskilda vägar)
 • 30 km Isvägar
 • 203 km gång- och cykelbanor
 • 6 km järnvägsspår
 • Cirkulationsplatser (43 platser)
 • 2 800 Parkeringsplatser (83 p-automater)
 • Konstbyggnader - broar, vägtunnlar, mm (107 st)
 • 18 000 belysningspunkter
 • 29 trafiksignalreglerade platser
 • 8000 vägmärken

Sidan uppdaterades den 6 juni 2023