Trafikmiljö, säkerhet och resvanor

Luleå kommun arbetar för att vägar och deras kringliggande miljöer ska vara säkra och upplevas som trygga. I det arbetet tar vi bland annat fram återkommande trafikmätningar, olycksanalyser och anvisningar som underlag till planering och projektering.

Det övergripande målet för Luleå kommun är att resor och transporter i högre grad än idag ska vara miljövänliga, effektiva och säkra. Trafikmiljöer ska planeras så att de kan bidra till god framkomlighet och tillgänglighet för alla oavsett ålder, kön, funktionshinder eller om man bor på landsbygden eller i stadsbygden. Luleås trafikmiljö ska bli mänskligare med ökad tillgänglighet för alla, färre skadade samt färre utsatta för trafikbuller och luftföroreningar.

Luleå kommun ska aktivt arbeta med att öka kunskapen om färdmedelsval samt påverka invånarna att välja mer miljövänliga transportsätt.

Minskad användning av fossila bränslen

En stor del av våra resor och transporter sker idag med fordon som drivs av bensin eller diesel. Användningen av fossila bränslen bidrar i hög grad till ökad växthuseffekt och därmed påföljande klimatförändringar. Luleå kommun ska ta sitt ansvar och aktivt arbeta för en minskning av användningen av fossila bränslen. Vårt beroende av olja ska minska så att samhället fungerar bra även den dag tillgången på olja är begränsad.

Kommunen ska ge förutsättningar för en ökad användning av alternativa bränslen och arbeta för att användningen av fossila bränslen till transporter ska minska starkt. Kommunen ska vara ett föredöme för andra aktörer och privatpersoner när det gäller ekologiskt hållbara transporter.

Här kan du läsa mer om:

Hög trafiksäkerhet med fortsatt god framkomlighet och billigare drift är honnörsorden för Luleå kommuns förändringsarbete med gatornas utformning i det kommunala vägnätet. Det är bland annat säkerheten som prioriteras i trafikplaneringen vilket innebär smalare vägar i tätbebyggelse.

Att erbjuda trygga, tillgängliga och trafiksäkra lösningar är viktigt. Hastigheter ska anpassas och gatornas utformning ska tydligt visa vilken hastighet som gäller. Därför prioriteras låga hastigheter på de gator där oskyddade trafikanter och bilar delar på gatuutrymmet både i stadsbygden och på landsbygden.

En viktig aspekt för arbete med gatumiljön är de senaste årens opålitliga väderförhållandena med ökad risk för översvämningar på hårdgjorda ytor som till exempel asfalt. Ett tätare Luleå gör att andelen hårdgjorda ytor ökar och tillgänglig mark för omhändertagande av dagvatten minskar. För att klara av detta ska man som ett steg vid ombyggnation av infrastruktur, vägar etcetera, minskas körbanans hårdgjorda yta och ersätta dessa med gröna ytor. I praktiken innebär det att en asfalterad gata i ett bostadsområde smalnas av och ger plats till växtlighet i någon form. Även om dessa grönytor kan tyckas försumbart små ska värdet av naturtypen inte underskattas.

Beslut av Länsstyrelsen är taget gällande förbud av genomfartstrafik för farligt gods genom Luleå Centrum

Länsstyrelsen har den 15 mars 2022 beslutat om förbud mot genomfartstrafik av farligt gods genom Luleå centrum. Det innebär att de fordon som har en målpunkt i centrum endast får tillstånd att köra in till exempelvis bensinstationer. För övriga transporter gäller förbud för genomfart enligt den nya förordningen.

Förbud mot genomfart

Fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt, det vill säga transport med farligt gods, får inte framföras på den rödmarkerade vägsträckan

Fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt, det vill säga transport med farligt gods, får inte framföras på den rödmarkerade vägsträckan

Rekommenderad vägsträcka

Rekommenderad färdväg för farligt gods framgår av denna karta. Undantag för förbudet kan dock göras om omständigheter av tillfällig natur, exempelvis olycka eller vägarbete, gör att den rekommenderade vägen inte är framkomlig.

Rekommenderad färdväg för farligt gods framgår av denna karta. Undantag för förbudet kan dock göras om omständigheter av tillfällig natur, exempelvis olycka eller vägarbete, gör att den rekommenderade vägen inte är framkomlig.

Rekommenderade vägar till Luleå Hamn för farligt gods

Länsstyrelsen i Norrbotten har gett ut rekommendationer för transport av farligt gods (Norrbottens läns författningssamling 25 FS 2018:1). De är avsedda för alla transporter av farligt gods enligt regelverket ADR-S.

ADR är ett Europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på väg. Den svenska versionen av regelverket heter ADR-S och ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Inom Luleå kommun är följande vägar rekommenderade för transport till Luleå hamn:

 • E4, Bodenvägen (väg 97)
 • Älvsbyvägen (väg 94)
 • Svartöleden

Vart femte år görs en enkätundersökning för att ta reda på hur Luleås invånare tar sig mellan punkt a och punkt b. Kommunens syfte med undersökningen är att kartlägga kommuninvånarnas resmönster, tillgång till olika färdmedel samt attityder till kommunens prioriteringar och satsningar i trafikmiljön. Materialet används sedan för att jämföra med tidigare resvaneundersökningar och på så sätt kunna följa utveckling och trender i attityder och resvanor hos invånarna.

Buskar, häckar, grenar och annat som kan påverka det allmänna gatuutrymmet måste enligt lag skötas om så att de inte orsakar problem för omgivningen. Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att växtligheten inte stör det allmänna gatuutrymmet.

Luleå kommun ser regelbundet till så att det råder god sikt, framkomlighet och trafiksäkerhet inom det allmänna gatuutrymmet. När vi stöter på problem informerar vi den berörda fastighetsägaren med hjälp av ett informationsblad som berättar om vilka problem som råder och vi uppmanar också om att åtgärda de problem som gäller för fastigheten. Om fastighetsägaren inte tar bort den växlighet som skapar problem kommeLuleå kommun åtgärda dem.

Gällande regler

 • Vid utfart mot gata ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.
 • Sikten ska vara fri minst 10 meter i varje riktning för hörntomt med häck eller liknande.
 • Stora träd och liknande ska inte påverka tömning av avfallskärl eller gatubelysning på ett negativt sätt.
 • Fri höjd över gångbana ska vara minst 2,5 meter.
 • Fri höjd över cykelväg sk avara minst 3,2 meter.
 • Fri höjd över körbana ska vara minst 4,6 meter.

Inför varje åtgärd om borttagning görs en samlad bedömning med hänsyn till gatudrift och naturvård. Beskärning eller dylikt utförs alltid av våra kunniga medarbetare.

Vid frågor kontakta Luleå kommun 0920-45 30 00.

Tyvärr upplever en del luleåbor en störning från trafikbuller. Luleå kommun arbetar med att minska störningen för de värst drabbade. Enligt beslut i riksdagen ska åtgärder i första hand sättas in då bullernivån (medelljudnivån över dygnet) är 65 dBA eller högre vid bostadens fasad. Luleå kommun har i sin trafikbullerplan, antagen av kommunfullmäktige 2010-11-29, ställt upp ett långsiktigt mål att sätta in åtgärder för alla bostäder utsatta för en bullernivå på 60 dBA eller högre.

Luleå kommun har under 2000-talet sammantaget byggt 4,6 kilometer bullerplank ute i bostadsområdena. I dagsläget kvarstår endast ett fåtal sträckor där bullernivån är 60 dBA eller högre och där bullerplank är en möjlig lösning.

I vissa fall kan bullerplank inte användas som åtgärd för att minska bullernivån, detta gäller främst i centrum där husen är för höga och står för nära gatorna. Lösningen blir då bullerdämpning av husets fasad för att minska bullernivån inomhus.

Luleå Kommun ansvarar för ca 8 000 vägmärken. Inklusive gatunamnskyltar. En vägvisningsplan för Luleå Kommuns gatunät antogs 2008, där ingår nya vägvisningsmärken till exempel till olika stadsdelar samt industriområden. Under år 2012-2013 byttes delar av vägvisningen ut.

Om växtlighet/träd skymmer ett vägmärke måste ägaren till fastigheten beskära växterna eller trädet på så sätt att vägmärket är fullt synligt. Kommunen kan i vissa fall hjälpa till med att beskära.

Skyltarna åtgärdas när fel upptäcks eller efter felanmälan.

Vanliga frågor

 • Kan man sätta upp skyltar som varnar för barn i bostadsområden?
  Nej, endast godkända vägmärken får monteras, och endast av kommunen. Skylten "varning för barn" sätts endast upp i anslutning till dagis och skolor då man antas iaktta allmän försiktighet i bostadsområden. All privat skyltning på gatumark kräver bygglov via Miljö och byggnadsförvaltningen.
 • Jag har problem med att bilar kör för fort efter vår gata/väg. Kan jag få sänkt hastighet eller annan fartbegränsning?
  För att kommunen ska sätta upp ett nytt vägmärke, eller bygga ett fartgupp, krävs oftast en föreskrift som måste tas i inftrasturkur- och servicenämnden.

Kontakt och felanmälan

Kundcenter: 0920-45 30 00

Luleå har idag 29 signalerade korsningar, varav fyra är signalerade övergångsställen. Signalerna styrs av detektorer i asfalten som känner av när en bil passerar. Detektorerna kan ligga så långt som 200 meter från en korsning

Dagligen genomförs yttre tillsyn och varje månad genomförs en genomgång där både styrdator och yttre anläggning kontrolleras och upptäckta fel åtgärdas. De flesta fel gör att signalen blinkar gult eller släcker det helt. Ibland beror felen på yttre våld, till exempel påkörningar. Succesivt har det lagts ut nya detektorer och kablar. Från och med hösten 2008 består alla signalarmaturer av diodljus.

Det finns personal i beredskap dygnet runt, året runt för att serva trafikljusen.

Släckt gatubelysningen på sommaren

Sedan år 2011 släcker Luleå kommun all gatubelysning under perioden tionde maj till första augusti. På så sätt vill vi bidra till att spara på både energi och miljö.

Förebyggande underhåll

Vi ser till så att samtliga ljuspunkter fungerar varje år under perioden vecka 31  till och med vecka 39.

Vid tillsynen byts trasiga lampor och defekta driftdon och kupor lagas eller byts ut. Man sätter fast service- och tillsatslådor som har lossnat, kontrollerar stolpluckor, rengör smutsiga kupor mm. Seriebyte av lampor utförs på 20% av beståndet (ca 3700 st) varje år.

Om växter eller träd skymmer gatubelysning är det fastighetsägarens skyldighet att beskära så att gatubelysningen kan ha full funktion. Kommunen kan vid behov hjälpa till med att beskära.

Tycker du att det saknas belysning kan du ta kontakt med Stadsbyggnadsförvaltningen.

 • 0920-45 30 00
 • E-post: lulea.kommun@lulea.se
 • Adress: Stadsbyggnadsförvaltningen, 971 85 Luleå

Vanliga frågor och svar:

 • När reparerar ni vår gatubelysning? Jag har felanmält för flera veckor sedan och ännu ingen åtgärd.
  Enstaka lampor bytes normalt vid ordinarie rondering enligt antagen driftnivå. Enstaka lampor vid övergångsställen, busshållplatser och i korsningar åtgärdas dock inom 2-10 dagar, samma sak gäller då det är flera lampor i rad borta.
 • Min lampa är svart, hur felanmäler jag det?
  Ring kundservice 0920 45 30 00 och anmäl felet. Eller anmäl felet via vår E-tjänst.
 • Hur ansöker jag om en ny belysningsstolpe?
  Kontakta Luleå kommun, belysning på 0920-45 30 00.
 • Det är belysning ur funktion, hur felanmäler jag?
  Ring kundcenter på 0920-45 30 00. Eller anmäl felet via vår E-tjänst.
 • Hur ansöker jag om en ny belysningsstolpe?
  Kontakta Luleå kommun, belysning på 0920-45 30 00.
 • Det är en kraftigt lutande belysningsstolpe, hur får jag den åtgärdad?
  Ring kundcenter på 0920-45 30 00. Eller anmäl felet via vår E-tjänst.
 • Jag har grävt och skadat en belysningskabel, vart vänder jag mig?
  Kontakta Luleå kommun, belysning på 0920-45 30 00.
 • Det hände en olycka och jag råkade skada en belysningsstolpe,
  vart vänder jag mig?
  Ring kundcenter på 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 28 november 2023