Synpunkter på service

För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun servicedeklarationer. En servicedeklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om vad du som medborgare/kund kan förvänta dig av kommunen.

För att synliggöra och tydliggöra de värden vi har i kommunen och för att möta framtidens utmaningar har vi en gemensam värdegrund: Samarbete, Nytänkande och Omtanke.

En servicedeklaration kan behöva omprövas och ändras. Här på lulea.se finns alltid den gällande versionen.

Lämna din synpunkt

En lämnad synpunkt ska, under normala omständigheter, vara återkopplad inom 14 dagar, under förutsättning att du lämnat kontaktuppgifter.

Lämnade uppgifter omfattas av personuppgiftslagen. Dina synpunkter kan komma att publiceras på vår hemsida, dock utan koppling till dig som person.

Tjänsten kräver bank-id vilket används om du vill ha återkoppling på din synpunkt. Vill du vara anonym så kan du lämna din synpunkt via tjänsten nedan.

Servicedeklarationer

Snöröjning

Startkriterier för snöröjning är 2-12 cm nysnö, beroende av temperatur, vind, tid på dygnet, snökonsistens och prognoser. Om möjligt sker plogningen på natten eller efter avslutat snöfall. Vid ihållande snöfall kan snödjupet vara stort då de sista sträckorna plogas, då det tar från 5 till 11 timmar för föraren att ploga sitt distrikt.

Kommunens ansvar för snöröjning regleras i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Inom detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser har kommunfullmäktige, 1995-11-27, § 179, ålagt fastighetsinnehavare att sköta (snöröja, sanda, städa) gångbaneutrymmet utanför fastigheten.

För mer information om snöröjning, gå in på kommunens webbplats

Vad du kan förvänta dig av oss:

Startkriterier för snöröjning är 2–16 cm nysnö, beroende av temperatur, vind, tid på dygnet, snökonsistens och prognoser. Vi kommer att införa nattsänkning mellan 20–03 vilket kan innebära dubbla snömängden innan plogning kallas ut. Vid ihållande snöfall kan snödjupet variera från det man började ploga tills man är klar. Det kan ta upp till 5 dagar, innan allt efterarbete med att återställa tillgängligheten, sikten, ta bort snöhögarna och spår/ojämnheter är klart.

Olika startkriterier och åtgärdstider:

 • Prioriterade gång- och cykelvägar 2 cm, 4 tim
 • Övriga gång- och cykelvägar 4 cm, 6 tim
 • Huvudgator 4–6 cm, 6 tim
 • Bostadsgator 8–16 cm, 12 tim
 • Enskilda vägar som kommunen sköter 8 cm, 8 tim

Plogning/isrivning/snölastning av centrumhalvön sker normalt nattetid. För att minimera konflikter försöker vi undvika utkallning vid tider med hög trafikbelastning samt utkallning på gång och cykelvägar startas inte i samband när barn och ungdomar är på väg till skolan.

På bostadsgator accepterar vi periodvis smalare körbana (min 4 m) som får ligga kvar och naturligt tina bort. Vi kommer att tillåta fler lokala snötippar i bostadsområdena för att minska att köra snö till snötippen på Porsön.

Vid snöfall/halka prioriteras våra gång- och cykelvägar och hela bredden sandas. Särskild vikt läggs på att få säkra skolvägar. På huvudgatorna sandas normalt bara korsningar, rondeller, kurvor, backar och busshållplatser. Vid rätta temperaturer kan salt användas som komplement. Bostadsgatorna sandas endast vid extrem halka.

Vi behöver hjälp från dig som fastighetsägare:

 • Placera brevlåda och sopkärl innanför eller på tomtgräns
 • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan
 • Markera ut låga buskar eller andra hinder nära tomtgräns som är svåra att se när snödjupet ökar
 • Klipp och ansa träd/buskar som växer in över gatan och kan hindra sikten och framkomligheten
 • Undvik att parkera på gatumark vid snöfall

TACK för att ni ställer upp!

Alla ungdomar skrivna i Luleå kommun erbjuds efter sitt sista år i grundskolan samt sina två första år på gymnasiet ett feriejobb i 3 veckor. Förutsättningen är att man söker jobbet inom angiven tid och inte har ett annat sommarjobb.

Integrationsavdelningen bedriver flyktingmottagning och särskilda boenden för ensamkommande barn.

Samhällsutvecklingsenheten handlägger projektansökningar till kommunstyrelsens arbetsutskott. Kontoret arbetar med bland annat näringslivsfrågor.

Arbetet med näringslivsutveckling utgår ifrån Luleå kommuns översiktsplan med särskilt fokus på program E, Ledande nordlig region. Läs mer om att söka projektmedel under Näringslivsfliken - Företag, Stöd & Rådgivning.

Läs även mer på Tillväxtverkets hemsida: Information om Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen har lagstadgade uppgifter enligt diverse lagar inom miljö- och byggnationsområdet. Kommunen har därutöver frivilligt tagit över tillsynsuppgifter från länsstyrelsen. Kommunfullmäktige har uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden att fullgöra dessa uppgifter.

Miljö- och byggnadsnämnden är lokal tillsynsmyndighet över bland annat miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd, täktverksamheter, kemiska produkter, avfallshantering, och livsmedelshantering. Miljö- och byggnadsnämnden har också tilldelats ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen.

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar frågor, ansökningar och anmälningar enligt plan- och bygglagen.

Bostadsanpassning, fair trade samt klimat och energirådgivning är ytterligare uppdrag som nämnden har.

Miljö- och byggnadsnämnden biträds i sitt arbete av infrastruktur- och serviceförvaltningen, avdelning miljö och bygg. Avdelningen bereder ärenden till nämnden och verkställer dess beslut, beslutar i vissa ärenden på delegation samt utför det praktiska myndighetsarbetet.

Servicedeklarationen beskriver vad du kan förvänta dig när du använder kommunala tjänster

Alla som söker kontakt med oss ska mötas av kunnig personal som ger information och utför en rättvis och professionell handläggning av ditt ärende.

Våra beslut ska vara tydligt formulerade så att du vet vad det innebär och vi informerar dig om dina kostnader för våra tjänster.

Vid förfrågan via telefon, mail eller brev kontaktar vi dig inom två arbetsdagar.

Vi kommer att meddela dig om din ansökan/anmälan behöver kompletteras med nya handlingar inom två arbetsveckor.

Vi kommer att kontakta dig om det visar sig att ärendet inte hinner beslutas inom utsatt handläggningstid.

Handläggningstider
Vi kommer att ge dig ett beslut om:

 • Bygglov och förhandsbesked inom 10 arbetsveckor från en komplett ansökan
 • Tillstånd för att göra en avloppsanläggning inom 2 arbetsveckor från en komplett ansökan
 • Värmepumpar inom 6 arbetsveckor
 • Anmälan om miljöfarlig verksamhet inom 6 arbetsveckor
 • Registrering av livsmedelsanläggning inom 10 arbetsdagar
 • Serverings‐ och tobaktillstånd inom 4 arbetsveckor

Vad vi förväntar oss av dig
Att du tar kontakt med oss i god tid för att få upplysningar innan åtgärden påbörjas.

Att du lämnar in kompletta handlingar tillsammans med din ansökan eller anmälan
och att underlagen är tydliga. Detta för att du ska få ett beslut inom våra handläggningstider.

Att de kartor och ritningar du lämnar in är skalenliga. Vi ser gärna att handlingarna
skickas in digitalt till miljobygg@lulea.se

Kommunen ansvarar för underhåll och skötsel av allmänna parker, lekplatser, natur och skog. Vår vision är att året runt erbjuda rena, vackra, tillgängliga och trygga miljöer som ständigt utvecklas.

Servicedeklarationen beskriver vad du kan förvänta dig när du nyttjar kommunala tjänster.

Skogen på den kommunala naturmarken är viktig för människors behov av upplevelser, rörelse eller stillhet. Med de naturgivna förutsättningarna samt rätt avvägningar gällande naturvärden och upplevelsevärden kan vi skapa en rekreationsmiljö anpassad efter människors behov, men där vi också värnar om andra värden på naturmarken.

Vad du kan förvänta dig av oss:
Skogsområden
Upplevelsevärden, naturvärden och kulturmiljöer avgör inriktningen för skötseln. Skogens karaktär samt de naturgivna förutsättningarna avgör vilka skötselåtgärder som är nödvändiga. Intervallet kan variera mycket. I normalfallet kan riktmärket vara en skötselinsats var femte år.

Önskemål om utsikt
Vi arbetar med lucka/dungeprincipen vilken innebär att siktlinjer mellan dungar av vegetation hålls öppna och erbjuder utsikt. Detta innebär att det inte kommer att kunna vara fri sikt från varje godtycklig plats.

Ris
Vi samlar ihop röjt ris och fällda träd på prioriterade delar av åtgärdade områden; exempelvis längs stigar, nära gång- och cykelvägar eller i anslutning till bostäder. Ris och naturligt döda träd i andra områden kommer i stor grad att lämnas kvar till nytta för skogens alla växter och djur.

Felanmälningar gällande träd på kommunal mark hanteras enligt följande:
Riskträd tar kommunen bort så snart det är möjligt.

Träd eller grenar från träd på som hänger in över annans fastighet åtgärdar kommunen så snart det är möjligt.

Om ett träds rötter växer in på annans fastighet och utgör ett påtagligt problem tar kommunen bort trädet som orsakar problemet så snart det är möjligt.

Exempel på önskemål som i normalfallet inte leder till åtgärd:
Träd som orsakar nedskräpning med löv och barr som hamnar på altan, hängrännor eller gräsmatta.

Träd som skymmer parabolantenn.

Träd som orsakar skugga. Träd som skymmer utsikt.

Vi behöver din hjälp som fastighetsägare:
Tänk på att inte lämna dina ägodelar på kommunens mark då det kan hindra oss i vårt arbete.

För mer information om skötsel av parker och naturområden, gå in på kommunens webbplats.

Servicedeklaration Skogsområden på naturmark Pdf, 449.1 kB. (PDF)

För att ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunens totala verksamhet. Räddningstjänstens devis "Hjälper - Räddar - Släcker" är en beskrivning av en verksamhet som i allra högsta grad innefattar trygghet. 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Traditionellt sett har räddningstjänstens verksamhet till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. Förändringar i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten. För att möta dessa krav sätts det förebyggande arbetet allt mer i fokus.

Socialnämnden ansvarar för att ge Luleås invånare social omsorg i olika former.

Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser.

Den kommunala hälso- och sjukvården liksom färdtjänsten ligger också här.

Servicedeklarationer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolans nationella uppdrag är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation.

Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället.
Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola till gymnasium. Det är verksamheter som är under kontinuerlig utveckling. Genom att arbeta med skolans nationella uppdrag omhändertas stora delar av kommunstyrelsens  styrning.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Vuxenutbildningen

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.Utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar.De som fått minst utbildning ska prioriteras.

Sidan uppdaterades den 2 maj 2024