Flygbild över Örnässkolan med vy över skolområdet

Örnässkolan

Örnässkolan är en F–9 skola i bostadsområdet Örnäset cirka 2 km från Luleå centrum. På Örnässkolan ska eleverna känna trygghet och uppleva studiero samt nå en god kunskapsutveckling. Vi ska, såväl internt som externt, vara en förebild avseende nyttjande av modern teknik i undervisningen, mångfald, integration och tolerans.

Om vår skola

Örnässkolan präglas av mångfald och vi som arbetar här värnar en miljö som bygger på trygghet, respekt, tolerans och alla människors lika värde. Det demokratiska uppdraget är vägledande för oss i vårt arbete med att främja ett skolklimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Vi samarbetar med eleverna vid upprättandet av skolans gemensamma regler. Reglerna är utformade för att ge eleverna en god studiero, vilken ligger till grund för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Därutöver är inflytande och jämställdhet särskilt viktiga frågor för oss och något som vi fokuserar extra på i mötet med våra elever. Detta såväl i lärandesituationer som i våra väl fungerande elevråd.

Kunskaper inom de olika ämnena görs tillgängliga via de digitala plattformar som Örnässkolans pedagoger är väl förtrogna med. Digitalisering är ett verktyg som kan såväl förenkla som inspirera till lärande och därför också ett område som vi ständigt strävar efter att utveckla. Detta utan att för den skull göra avkall på den mer traditionella undervisningen i klassrummet.

Vi på Örnässkolan har som målsättning att kunskap och inlärning ska tillgängliggöras med varierande metoder för alla våra elevers bästa, oavsett vilka förutsättningar och förmågor som den enskilda eleven förfogar över. Tillgängliggörandet sker via individuella anpassningar i lärmiljön samt, där behov finns, genom upprättandet av särskilt stöd.

Den formativa bedömningen är en viktig del i det elevnära pedagogiska arbetet. Det innebär att vi tar hänsyn till alla elevers utveckling under hela deras kunskapsresa från de yngre eleverna i förskoleklass upp till tonåringarna i årskurs nio. Vårt övergripande uppdrag är att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lämna Örnässkolan med goda kunskaper i alla ämnen för deras fortsatta kunskapsresa i gymnasieskolans regi.

Örnässkolan har en språknod som erbjuder utökat modersmålsstöd och modersmålsundervisning i finska, meänkieli och nordsamiska i förskoleklassen.

Inför höstterminen 2024 är det möjligt att söka till språknod för förskoleklass till och med årskurs 3.

Språknoden är en del av vision och strategi för arbetet med nationella minoriteter som barn- och utbildningsnämnden beslutade år 2018.

Om utbildningen

Örnässkolan har sedan många år tillbaka arbetat utifrån ett språkutvecklande arbetssätt. Stoltheten över det egna språket är en viktig del för varje individs identitetsskapande.

Utökat modersmålsstöd i förskoleklass

Språknoden utvidgas i takt med eleverna. Från höstterminen 2022 har de elever som väljer språknod utökat modersmålsstöd i meänkieli, finska och nordsamiska, tre timmar i veckan.

Eleverna kommer att samlas i Örnässkolans ateljé tre gånger per vecka, kl. 12–13 där modersmålslärare integrerar meänkieli, finska och nordsamiska i den ordinarie verksamheten. Här får eleverna arbeta vid olika stationer där lärarna håller i olika aktiviteter. Även övriga klasskamrater kommer att få ta del av minoritetsspråksstationerna.

Utökad modersmålsundervisning inom skolan

Modersmålsundervisning innebär en traditionell lektion och två mer språkbadsliknande lektioner med möjlighet att inkludera modersmål i olika aktiviteter eller ordinarie skolämnen.

Hösten 2024 har elever i årskurs 1–3 möjlighet att läsa finska, meänkieli och nordsamiska tre gånger i veckan.

Undervisningen i språknoden utgår från kursplanen i modersmål som nationellt minoritetsspråk och syftar till att:

. . . eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet.

Lärmiljö & språk i naturlig form

Upplägget utvecklas i samarbete med skolans ordinarie personal och modersmålslärare. En lektion i veckan utgår ifrån ett mer traditionellt lektionsupplägg och de två andra lektionerna ska ha ett så kallat språkbadsupplägg. Det innebär att eleverna lär sig språket genom att det används i naturliga situationer.

Kursplanen synliggör det nationella minoritetsspråket och den nationella minoritetens kultur specifikt och ämnets två ben, språk och kultur är tydligt framlyfta. Örnässkolans lärmiljö främjar meänkieli, finska och nordsamiska. Dessa språk och kulturer finns även representerade i den fysiska inomhus- och utomhusmiljön.

Läroplanen för finska, meänkieli och nordsamiska som första eller andraspråk:
Kursplan - Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk (Grundskolan) - Skolverket Länk till annan webbplats.

Vision och strategi

Arbetet med språknoden är en del av en vision och strategi för arbetet med nationella minoriteter som barn- och utbildningsnämnden beslutade år 2018. Charlottendals väsentligt tvåspråkig förskola öppnades 2019 och har avdelningar på meänkieli, finska och nordsamiska. Örnässkolans språknod erbjuder en möjlighet där barnen kan fortsätta utveckla sitt språk och sin kultur.

De nationella minoritetsspråkens ställning i Sverige är i stort behov av att stärkas och för att säkra språkens framtid är det nödvändigt att barnen utvecklar språkkunskaper. Undervisning i nationella minoritetsspråk bidrar till språkens revitalisering genom att använda olika metoder och hitta nya arenor för språket.

Kommer du från annat skolområde, annan kommun eller flyttar till Luleå så måste du ansöka till Örnässkolan och den valbara inriktningen tvåspråkighet.
Ansök här: Skolvalet

Om du tillhör Örnässkolans skolområde F–6 så mejlar du din ansökan före 15 april till ornasskolanf9@skol.lulea.se

I mejlet anger du:

 • elevens namn
 • vilken årskurs eleven ska börja i
 • vilket språk eleven ska läsa i språknoden

Vad innebär det att läsa vid språknoden?

Svar: Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och anpassa språket efter olika syften. De lär sig att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

Finns det någon fördel med att gå språknod utöver att man lär sig mer om förvaltningsspråken?

Svar: Eleverna lär sig urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer. Får reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används och reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

Vilka språk är det som erbjuds vid språknoden?

Svar: Finska, meänkieli och nordsamiska som modersmål kan läsas som förstaspråk eller som andraspråk. Utökad modersmålsundervisning erbjuder goda förutsättningar att läsa modersmål som förstaspråk.

Nils-Bertil Heikka, samordnare för språknoden
Sofia Kvick, rektor Örnässkolan F–6

0920-45 30 00

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

 • vilket läromedel som ska användas,
 • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
 • vilka arbetsformer man ska använda, och
 • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Film om Örnässkolan

Skolans elevråd har tillsammans med sina lärare och rektorer bestämt vad de själva vill säga om sin skola i filmen "Min skola". Med sina egna ord berättar eleverna om vad som är bäst med skolan, hur kulturen är, vad som är speciellt med just deras skola och varför de tycker att du ska välja att gå där. Filmen är producerad hösten 2020.

Kontakt

Örnässkolan
Rödkallens väg 17
974 35 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Lillfritids (här sker öppning och stängning): 0920-45 38 04
Storfritids: 0920: 45 42 90

Rektor F–årskurs 6
Sofia Kvick
0920-45 30 00

Rektor årskurs 7–9
Jens Häggstål
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 19 december 2023