Fritidshem

Elever från 6 års ålder till och med vårterminen eleven fyller 13 år kan gå på fritidshem  före och efter skoldagen.

Fritidshemmet har liksom förskolan en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska både

  • bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande
  • möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med arbete.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Fritidshemmet ska organiseras så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov.

Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.

Ansök om plats i fritidshem

Kontakt

Kundcenter
0920-45 30 00
Ange barnets namn, personnummer och er fråga för snabbare handläggning

Blanketter och e-tjänster - förskola, fritidshem

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11