Sevesoanläggningar i Luleå kommun

I Luleå kommun finns några anläggningar som bedriver sådan verksamhet att en olycka skulle kunna medföra att människor och miljö utanför anläggningens område drabbas. Dessa anläggningar omfattas av Sevesolagstiftningen vilket innebär att de ska förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Anläggningarna som omfattas av Sevesolagstiftningen hanterar stora mängder kemikalier och ska ha hög säkerhetsnivå. Den som bedriver verksamheten ska vidta åtgärder för att hantera och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och samverka med den kommunala räddningstjänsten.

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Sevesolagen. Det finns två gränsnivåer, den högre och den lägre nivån.  Anläggningar som omfattas av högre kravnivån ställs det högre krav på, de ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerthetsarbetet mer detaljerat. Vidare är kommunen skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas av den högre kravnivån. Planen ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar och tas fram i samråd med verksamheten.

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen enligt Sevesolagstiftningen.  Mer information om Sevesolagstiftningen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB:s, hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Information till allmänheten

Kravnivåer

Beskrivning av lägre kravnivån

Företag som tillhör den lägre kravnivån enligt Seveso är skyldiga att göra en anmälan, kompletterat med en beskrivning till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöinspektionen hur företaget kan förebygga riskerna för en allvarlig kemikalieolycka. Vidare ska företaget skapa ett handlingsprogram för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Företag som omfattas av den lägre kravnivån ska informera allmänheten om riskerna och förebyggande åtgärder som de vidtagit via kommunens hemsida.

Beskrivning av den högre kravnivån

De företag som omfattas av den högre kravnivån skall utöver kraven enligt den lägre kravnivån redovisa en säkerhetsrapport som ska förnyas var tredje år eller vid större förändringar. I säkerhetsrapporten ska det finnas en beskrivning av verksamheten, verksamhetens risker, farliga ämnen, handlingsplan samt en intern nödlägesplan vid en allvarlig kemikalieolycka.

Från och med första juni 2015 ska företag som omfattas av lägre och högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen utöver ovanstående informera de personer som löper risk för en allvarlig kemikalieolycka vid en Sevesoverksamhet om riskerna som föreligger vid verksamheten, vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de förväntas agera vid en olycka.

Företag som omfattas av den lägre kravnivån gör detta via kommunens hemsida. De företag som omfattas av den högre kravnivån informerar dessutom allmänheten genom en folder som ges ut vart femte år.

Foldern med information om verksamheterna på Linde Gas, LKAB, St1 Sverige och SSAB kan läsas här. Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information om övriga Sevesoverksamheter hittar du genom att klicka på länken för respektive företag här ovanför.

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Luleå räddningstjänst når normalt alla Seveso-anläggningar i Luleå kommun inom 10 minuter. Räddnings-tjänsten är förberedd på att kunna hantera olyckor vid anläggningar som omfattas av Sevesolagstiftningen, till exempel brand eller kemikalieutsläpp. Om en olycka inträffar samverkar räddningstjänsten med polis, ambulans och eventuellt andra räddningstjänster eller myndigheter.

Hos räddningstjänsten i Luleå finns det en insatsplan för respektive verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen. Insatsplanen beskriver lämplig taktik vid olika olycksscenarier. Intern plan för räddningsinsats som räddningstjänsten tar fram för respektive objekt övas och uppdateras vart tredje år.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Om räddningstjänsten ser ett akut behov av att informera allmänheten vid olyckor sänds ett viktigt meddelenade ut via tyfoner som finns runt om i kommunen. Signalen ljuder i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder, ljuder i 7 sekunder och upprepas under cirka två minuter. Första måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00 testas larmet och följs av signalen att faran är över (30-40 sek lång sammanhängande signal).

När signalen ljuder ska man:

  • Gå inomhus
  • Lyssna på radio, Sveriges radio P4
  • Stänga dörrar, fönster och ventilationer
  • Inte gå ut förrän du hör signalen är över

Mer information vid ett VMA finns på TV och text-TV sidan 599.

Sidan uppdaterades den 23 januari 2023