Bergtäkter Persön och Brändön

I bergtäkterna på fastigheterna Persön 21:15 och 21:18 samt Brändön 8:17 och 5:26 producerar Persö Frakt AB förädlade bergmaterialprodukter för bygg- och anläggningsmarknaden. Verksamheten omfattar losshållning, sortering och lagerhållning av material samt lastning och uttransporter. Brytning av berg sker genom sprängning.

Risker med produkterna

  • Sprängämne: explosivt, lungskador vid förtäring och kan vid kontakt med brännbart material orsaka brand. Sprängmedlen förvaras ej på täktområdet.
  • Diesel: brandfarligt och miljöskadligt.

Risker med hanteringen

  • Läckage av diesel.
  • Okontrollerad explosion vid laddning eller transport.

Förebyggande åtgärder

  • Diesel förvaras i godkända och besiktigade cisterner.
  • Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.
  • Regler och rutiner finns för hur sprängmedlet får hanteras.
  • Endast godkända fordon får användas och sprängmedlen förvaras åtskilda från varandra vid transport.

För mer information

Persö Frakt AB

Christer Lauri/Åke Johansson

Altersundsvägen 152

975 97 Luleå

0920-702 20

info@persofrakt.se

Sidan uppdaterades den 30 mars 2020