St1 Sverige AB

St1 bedriver försäljning och depåverksamhet av bensin, diesel, flygbränsle och eldningsoljor på Uddebo i Svartöstaden i Luleå. Petroleumprodukterna transporteras till bensinstationer, industrier och villaägare med tankbil.

Risker med produkterna

 • Petroleumprodukter är brandfarliga och miljöskadliga. De kan vid en brand ge upphov till mycket rök som är giftig.

Risker med hanteringen

 • Brand i en cistern.
 • Överfyllning av cistern eller läckage när produkterna pumpas över till cistern.

Förebyggande åtgärder

 • Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över vid påfyllning. 
 • Fordonsföraren övervakar utlastningen och kan vid behov utlösa ett manuellt larm.
 • Det finns även ett automatiskt skumsprinklersystem vid bilutlastningen.
 • Rökförbud råder inom hela området.
 • St1 Sverige AB är medlem i SMC (släckmedelscentralen) som är en operativ enhet som företaget kontaktar om det behövs hjälp med släckningsarbetet. SMC har cirka 10 timmars insatstid till området.

Senast genomförda tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § genomfördes 2018-04-19.

Senaste tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomfördes 2022-11-23. Mer information om tillsynen och tillsynsplanen kan erhållas via Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer information

St1 Sverige AB

Oljehamnsvägen

974 37 Luleå

08-555 489 60

www.st1.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om St1 Sverige AB:s verksamhet


Detta är St1

St1 är ett modernt energiföretag med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Vår affär omfattar hela kedjan från raffinering av råolja till försäljning till slutkund.

St1 satsar på säkerhet för alla

Verksamheten vid St1:s anläggning i oljehamnen i Luleå omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om en allvarlig olycka skulle inträffa är det i första hand industriområdet som drabbas. I vissa fall kan dock kringboende och allmänhet beröras. För dig som bor eller har verksamhet i närområdet är det viktigt att känna till vilka risker som finns, vilka säkerhetsåtgärder St1 har vidtagit för att förebygga olyckor och hur du ska agera om en olycka ändå skulle inträffa.

St1:s anläggning i Luleå är en del av St1 Sverige AB, som har verksamhet i Sverige, Finland och Norge. På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras via tillförsel med tankfartyg. Utlastning sker till tankbilar. Sannolikheten för att en allvarlig olycka ska ske är liten, men skulle en sådan inträffa är beredskapen god, både från företagets och från kommunens sida.

Vissa risker

De petroleumprodukter som hanteras vid St1:s anläggning i Luleå är både brandfarliga, hälso- och miljöskadliga. Det medför att hanteringen är förenad med vissa risker. En riskanalys för verksamheten har utförts och den visar att det framförallt är vid ett läckage eller en tankbrand som allvarliga konsekvenser kan uppstå.

Innehållet i en cistern kan till exempel rinna över eller så kan det uppstå ett läckage när produkterna pumpas till en cistern från tankfartyg. Ett läckage påverkar främst depåområdet och inte de kringboende.

Vid brand påbörjar depåpersonalen släckningen själva. Larmet går automatiskt till räddningstjänst och när de anländer tar de över om det fortfarande brinner. Det är räddningsledaren som bestämmer och ger order under hela släckarbetet. Om en större brand inträffar, till exempel en cisternbrand, kyler räddningstjänsten de omgivande cisternerna runt olycksområdet tills SMC kommer. SMC står för Släckmedelscentralen och är ett av oljebolagen gemensamägt bolag som tillhandahåller utrustning för storskaliga släckinsatser inom oljedepåanläggningar. Risken för spridning av brand utanför industriområdet är därför mycket liten. Vid en eventuell brand blir det dock en kraftig rökutveckling som kan beröra de boende runt industriområdet.

Arbetar förebyggande

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till tankbil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Utlastningsplatsen för tankbilar är utrustad med automatisk skumsläckning. Rökförbud gäller inom hela området.

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering.

Hög säkerhetsnivå

Personalen genomgår kontinuerligt den utbildning som branschen och myndigheterna kräver.

För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensin- och etanolcisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av produkter är tankbilen kopplad till en gasåtervinningsanläggning som omhändertar gaserna som uppstår. Automatiskt brandlarm är installerat på tankbilsutlastningen, i kontor- och lagerlokaler. Larmet går direkt till räddningstjänsten. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner.

Kontinuerliga revisioner

Som ett led i det förebyggande arbetet sker kontinuerligt interna- och externa revisioner. All dokumentation revideras vid ändringar och nybyggnation av verksamheten. Sevesotillsyn av myndigheter ska ske årligen, dokumentation granskas och depåområdet kontrolleras. Protokoll från tillsynen kan begäras från Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vi hanterar dessa farliga ämnen

Bensin, diesel, eldningsolja och flygbränslen.

Så här gör du om larmet går

Vid svåra olyckor som kan hota människor eller miljö varnas allmänheten. Räddningsledaren använder varnings- och informationssystemet ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), för att snabbt nå ut till många människor.

VMA-signalen består av en 7 sekunder lång ton och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter. När faran upphört ljuder Faran översignalen, som är en 30 sekunder lång sammanhängande signal.

När du hör VMA-signalen

 1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
 2. Stäng alla dörrar och fönster. Stäng även dörrar mellan rummen.
 3. Slå av ventilation och fläktar samt stäng ventiler.
 4. Lyssna på Sveriges Radio P4 Norrbotten för vidare information eller sök information på SVT Text sidan 599. Du kan också följa händelseförloppet på www.lulea.se Länk till annan webbplats. och www.krisinformation.se Länk till annan webbplats. eller genom att ringa Sveriges kristelefonnummer 113 13.

Sammanfattning av Luleå kommuns plan för räddningsinsatser vid allvarlig kemikalieolycka vid St1 Sverige AB


Bakgrund

Enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser för sådan verksamhet som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Mål med planen

Målet med planen är att avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människor, miljö och egendom begränsas. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckshändelser. Information ska lämnas till allmänheten och andra berörda organ och myndigheter i området. Även åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig olycka ska vidtas.

Beskrivning av verksamheten

St1 Sverige AB bedriver depåverksamhet i Uddebohamnen, beläget i sydöstra delen av Luleå cirka 7 km från centrum. Depåområdet består av 57 cisterner vilka har en total lagringskapacitet på cirka 218 553 m3, där de största mängderna utgörs av bensin, diesel, flygfotogen, eldningsoljor och etanol. Verksamheten tar emot och lagrar oljeprodukter som sedan distribueras vidare. Produkterna levereras med tankfartyg och leds via rörsystem till cisterner för lagring. Utlastning för distribution sker till tankbil.

Insatsplan

Räddningstjänsten i Luleå har särskilda insatsplaner för St1 Sverige AB:s depå. I insatsplanerna beskrivs bland annat hur räddningstjänsten ska agera vid brand, explosion eller utsläpp av farliga ämnen. Räddningstjänsten övar enligt denna plan minst vart tredje år.

Olycksscenarion

Följande olycksscenarion bedöms vara mest troliga för St1 Sverige AB:s depå:

 • Överspolning eller fel vid utlastning
 • Läckage i slangar vid utlastning
 • Utsläpp vid lossning från tankfartyg
 • Rörläckage i ventiler
 • Cisternläckage
 • Sammanstötning mellan tankfartyg eller kollision mellan tankbilar

Petroleumprodukterna som hanteras är både brandfarliga och miljöskadliga. Den största konsekvensen som bedöms bli följden av olyckscenarierna är att personal, omgivning och tredje man skadas på grund av brand som skulle uppkomma och orsaka kraftig rökutveckling samt hög strålningsvärme. Miljöskador kan uppkomma på mark och i vatten som en följd av utrinnande petroleumprodukter och förorenat släckvatten.

Larmplan

Vid ett larm på St1 Sverige AB:s depå larmas både företagets egen säkerhetsorganisation och den kommunala räddningstjänsten.
Angränsande kommuner kan även bistå med räddningsstyrkor. Luleå räddningstjänst har beredskap dygnet runt årets alla dagar för att påbörja en räddningsinsats.

Samordning

Räddningsinsatsen samordnas av räddningsledare, polisinsatschef, sjukvårdsansvarig och representanter från St1 Sveriges AB:s depå. Vid behov kan även andra organisationer medverka i räddningsinsatsen.

Information till allmänheten

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka informeras allmänheten i första hand genom radio och TV. Då sänds ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” med information om vad som har hänt och vad man ska göra. Information läggs även ut på kommunens hemsida. I Luleå finns tyfoner (mistlurar) som kan användas för att varna allmänheten. Dessa startas om större fara föreligger och då uppmanas allmänheten att stanna inomhus, stänga dörrar och fönster, slå av ventiler och lyssna på radio för fortsatt information.

Underrättelse till annan stat

Olyckorna bedöms inte medföra konsekvenser där annan stat berörs. Rapportering till myndighet i annan stat sker via TiB (tjänsteman i beredskap) på Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Övriga upplysningar

För vidare information kontakta Luleå räddningstjänst (0920-45 30 00) eller St1 Sverige AB (08-555 489 60).

Sidan uppdaterades den 30 oktober 2023