Bergtäkter Mjöträsklommen/Niemisel och Ersnäs

Inom bergtäkterna på fastigheterna Mjöträsklommen1:1, Niemisel 28:1 och Ersnäs 20:5 förädlar Svevia AB bergmaterialprodukter för bygg- och anläggningsmarknaden. Verksamheten består av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter av bergmaterial till och från täkterna.

Risker med produkterna

  • Sprängämne: explosivt, lungskador vid förtäring och kan vid kontakt med brännbart material orsaka brand. Sprängmedlen förvaras ej på täktområdet.

Risker med hanteringen

  • Okontrollerad explosion vid laddning eller transport.

Förebyggande åtgärder

  • Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, vilka var för sig är icke-explosiva, och det föreligger således ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning och förgasning i borrhålen, en kort tid precis i samband med sprängning, som ämnet känsliggörs till ett sprängmedel. Även i denna form är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.
  • Regler och rutiner finns för hur sprängmedlet får hanteras.
  • Endast godkända fordon får användas och sprängmedlen förvaras åtskilda från varandra vid transport.

För mer information

Svevia AB

Box 1008

901 20 Umeå

08-404 10 00

Jens.lidstrom@svevia.se

Mer information om Svevia:s verksamhet i Niemisel

Information till allmänheten gällande risker vid Mjöträsklommen 1:1 och Niemisel 28:1 i Luleå kommun

Från den 1 juni 2015 är Seveso III – direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Lokalisering

Bergtäkt inom fastigheten Mjöträsklommen 1:1 och Niemisel 28:1 i Luleå kommun, Norrbottens län. Täkten ligger belägen i den östra kanten av Fällträskklinten, cirka 4,5 kilometer ostnordost om Niemisel samhälle och cirka 200 meter söder om väg 356. Närmaste bostadshus ligger cirka 550 meter från täkten. Till bebyggelsen i Mjöträsk nordost om täkten uppgår avståndet till minst 1 200 meter.

Kort beskrivning av verksamheten

Verksamheten kommer att bestå av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling samt mesa för återanvändning.

Kemikalier och risker

De kemikalier som används är drivmedel samt oljor i olika former. En specifik kemikalieförteckning över dessa finns att tillgå på respektive täkt.

Sprängmedel innehåller kväve och mängden sprängmedel som åtgår beror på årsproduktionen i täkten. Sprängmedelsrester kan ge läckage av kväve. Vid ovanjordsprängning förgasas normalt mer än 99 % av sprängämnet. I samband med att man pumpar ned sprängmedlet i borrhålet kan det förekomma spill om man är oförsiktig när laddslangen flyttas från hål till hål. Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som genomskär borrhålen. Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Detta förekommer dock sällan och inför varje sprängning upprättas en sprängplan. Sprängarbasen ser till att sprängplanen efterföljs och att säkerheten vid sprängningen uppfyller gällande lagkrav. Den största källan till kvävespridning i samband med sprängning är en ovarsam hantering av i första hand bulksprängmedel. En god hantering och god yrkeskunskap utgör det bästa skyddet för att hindra ett kvävetillskott till miljön. Ämnet transporteras till täkten i separata tankar och är en stabil förening som blir explosiv först när den blandats och apterats, vilket gör att det är låg risk för oavsiktlig detonering. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, utan transporteras till täkten i samband med sprängningen.

Vid större spill eller utsläpp kan mark och ytvatten påverkas negativt (av exempelvis kväve och petroleumprodukter). Exempelvis kan ett utsläpp i recipienten (bäck, dike) skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: Svevia AB

Adress: Box 1008, 901 20 Umeå

Kontaktperson: Therese Johansson

Telefon: 0920-23 62 11

E-post: therese.johansson@svevia.se 

Mer information om Svevia:s verksamhet i Ersnäs

Information till allmänheten gällande risker vid Ersnäs 20:5

Från den 1 juni 2015 är Seveso III – direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Lokalisering

Bergtäkt inom fastigheten Ersnäs 20:5 i Luleå kommun, Norrbottens län. Täkten ligger söder om Ersnäs by vid Hemberget cirka 15 kilometer söder om Luleå. Närmaste bostadsbebyggelse finns i byn Ersnäs cirka 1,4 kilometer norr om täkten.

Kort beskrivning av verksamheten

Verksamheten kommer att bestå av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området. Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor.

Kemikalier och risker

De kemikalier som används är drivmedel samt oljor i olika former. En specifik kemikalieförteckning över dessa finns att tillgå på respektive täkt.

Sprängmedel innehåller kväve och mängden sprängmedel som åtgår beror på årsproduktionen i täkten. Sprängmedelsrester kan ge läckage av kväve. Vid ovanjordsprängning förgasas normalt mer än 99 % av sprängämnet. I samband med att man pumpar ned sprängmedlet i borrhålet kan det förekomma spill om man är oförsiktig när laddslangen flyttas från hål till hål. Bulksprängämnen kan också läcka ut i sprickor som genomskär borrhålen. Risk för större läckage av kväve uppstår om delar av salvan inte detonerar och det finns kvar borrhål fyllda med sprängämne och tändmedel. Detta förekommer dock sällan och inför varje sprängning upprättas en sprängplan. Sprängarbasen ser till att sprängplanen efterföljs och att säkerheten vid sprängningen uppfyller gällande lagkrav. Den största källan till kvävespridning i samband med sprängning är en ovarsam hantering av i första hand bulksprängmedel. En god hantering och god yrkeskunskap utgör det bästa skyddet för att hindra ett kvävetillskott till miljön. Ämnet transporteras till täkten i separata tankar och är en stabil förening som blir explosiv först när den blandats och apterats, vilket gör att det är låg risk för oavsiktlig detonering. Ämnena förvaras inte inom täktområdet, utan transporteras till täkten i samband med sprängningen.

Vid större spill eller utsläpp kan mark och ytvatten påverkas negativt (av exempelvis kväve och petroleumprodukter). Exempelvis kan ett utsläpp i recipienten (bäck, dike) skada vattenlevande organismer samt bidra till övergödning.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: Svevia AB

Adress: Box 1008, 901 20 Umeå

Kontaktperson: Therese Johansson

Telefon: 0920-23 62 11

E-post: therese.johansson@svevia.se 

Sidan uppdaterades den 24 maj 2023