Bergtäkt Rutvik 16:21

Inom bergtäkten på fastigheten Rutvik 16:21 bedriver Swerock AB verksamhet bestående av avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering, skutknackning, upplagshantering och utlastning.

Risker med hanterade kemikalier

  • Sprängmedel: är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring i större mängd. Kemikalierna kan också förvärra pågående brand eller orsaka brand vid kontakt med brännbart material. Sprängmedel förvaras inte i bergtäkten annat än vid laddning inför sprängning.
  • Diesel: brandfarligt och miljöskadligt

Risker med hanteringen

  • Läckage av diesel
  • Okontrollerad explosion vid laddning eller transport

Förebyggande åtgärder:

  • Diesel förvaras i godkända och besiktigade cisterner.
  • Risken för okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet transporteras till området i olika komponenter som var för sig inte är explosiva. Blandning av ingående komponenter i sprängmedlet sker vid laddning av borrhålen inför sprängning. Det är efter blandningen som ämnet blir explosivt. Sprängämnet är även i den formen relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.
  • Laddning och sprängning utförs av underentreprenörer som i princip uteslutande jobbar med dessa moment. Ingen laddad salva lämnas utan uppsikt inför sprängningen
  • Sprängningen föregås av varningssignal och postning sker vid vägen som passerar täktområdet.
  • Rutiner kring hantering av kemiska produkter och sprängmedel finns.

För mer information

Swerock AB

Box 3035

903 02 Umeå

073-384 77 62

teresia.jonsson@swerock.se

Mer information om Swerock AB:s verksamhet i Rutvik

Information till allmänheten gällande risker

Swerock har tillstånd till täktverksamhet enligt miljöbalken inom fastigheten Rutvik 16:21 i Luleå kommun. Täktverksamheten omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen.

Vid bergtäkten produceras olika bergmaterialprodukter som nyttjas vid bygg- och anläggningsprojekt i Luleåområdet och i delar av Norrbottenskusten. Produktionen omfattar avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering, skutknackning, upplagshantering och utlastning.

Risker med hanterade kemikalier

Sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningen i korta perioder i samband med sprängning. Sprängmedlen är ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring i större mängd. Kemikalierna kan också förvärra pågående brand eller orsaka brand vid kontakt med brännbart material. Sprängmedel förvaras inte i bergtäkten annat än vid laddning inför sprängning.

Risken för okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet transporteras till området i olika komponenter som var för sig inte är explosiva. Blandning av ingående komponenter i sprängmedlet sker vid laddning av borrhålen inför sprängning. Det är efter blandningen som ämnet blir explosivt. Sprängämnet är även i den formen relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning inför sprängning och varning vid en eventuell kemikalieolycka

Sprängningen föregås av varningssignal och postning sker vid infartsvägen till täktområdet. Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet leds sedan av räddningsledaren, som till sin hjälp kommer att ha personal och experter från förtaget eller från anlitad sprängentreprenör. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation. Lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckor utförs av Länsstyrelsen.

Information och kontaktuppgifter

Verksamhetsutövare: Swerock AB

Adress: Box 3035, 903 02 Umeå

Kontaktperson: Teresia Jonsson, 073-384 77 62

E-post: teresia.jonsson@swerock.se

Sidan uppdaterades den 30 mars 2020