LKAB

LKAB bedriver depåverksamhet med lagring och hantering av eldningsolja på Uddebo oljehamn i Svartöstaden i Luleå. Verksamheten omfattar mottagning, förvaring och distribuering av eldningsolja (E05 och E01) och diesel. Produkterna lossas med fartyg och lagras i cisterner ovan mark. Utlastning sker genom påfyllning till antingen järnvägsvagn eller tankbil.

Risker med produkterna

 • E01 och diesel är brandfarlig och miljöfarlig vätska med flampunkt över 55 grader. E05 är inte brandfarlig och omfattas ej av Sevesolagstiftningen.

Risker med hanteringen

 • Spill eller utsläpp av brandfarlig vara till vatten eller markområden samt brandtillbud orsakat av spill eller utsläpp av petroleumprodukter.
 • Överfyllning av cistern vid påfyllning.
 • Brand i cisterner på grund av läckage av produkter och samtidig tändkälla såsom elfel. Exempelvis explosion av panncentral på området.

Förebyggande åtgärder

 • LKAB har tagit fram handlingsplaner för vad som ska göras vid en eventuell olycka/tillbud.
 • Överfyllnad av cistern förhindras genom att överfyllnadsskydd installerats på cisterner med E01 och diesel.
 • Ytorna kring lastplatserna är hårdgjorda för att undvika att spill tränger ner i marken och avloppet på spillplattan är anslutet till ett speciellt system för att rena oljor från dagvattnet.
 • Brandlarm och automatiskt sprinklersystem ger tidig varning och förhindrar att brand/explosion uppstår.
 • Nödstopp finns på båda lastöarna samt vid pumpar i pumprummet i servicebyggnaden samt i det fristående pumpbyggnaderna.
 • Brandposter som är kopplade till vattenledningsnätet finns på området för kylning/släckning av cisternbrand.
 • LKAB är medlem i SMC (släckmedelscentralen) som är en operativ enhet som företaget kontaktar om det behövs hjälp med släckningsarbetet. SMC har cirka 10 timmars insatstid till området.

Senast genomförda tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § genomfördes 2019-04-24.

Senaste tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomfördes 2023-10-27. Mer information om tillsynen och tillsynsplanen kan erhållas via Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer information

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB)

Box 952, 971 28 Luleå

0920-380 00 (vxl)

www.lkab.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 30 oktober 2023