SSAB EMEA AB

SSAB tillverkar höghållfasta stål, seghärdat stål, tunnplåt, grovplåt, rör-produkter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. Stålämnen produceras på SSAB i Luleå. Vid tillverkningen hanteras olika gaser t.ex. gasol, processgaser och kemiska ämnen som bensen, stenkolstjära och kalciumkarbid.

Risker med produkterna

 • Gasol är en brandfarlig gas.
 • Kolmonoxid är en giftig och brandfarlig gas.
 • Bensen är en hälso-, miljö- och brandfarlig vätska.
 • Stenkolstjära är en hälso-, miljö- och brandfarlig vätska.
 • Kalciumkarbid är hälso- och miljöfarlig. Brandfarlig gas bildas vid kontakt med vatten.

Risker med hanteringen

 • Utsläpp av kolmonoxid kan vid ogynnsamma väder- och vindförhållanden spridas till bostadsområden i vindriktningen. Gasen är giftig vid inandning. Vid en längre tids exponering för höga halter av gasen kan allvarliga hälsoskador uppstå. Ett utsläpp är mycket sällsynt.
 • Vid en cisternexplosion (BLEVE) kan den närmaste omgivningen utsättas för hög värmestrålning under en kortare tid, vilket kan ge brännskador. Scenariot är osannolikt.
 • Förebyggande åtgärder
 • För att minska skadeverkningarna vid en eventuell olycka behövs en effektiv larmhantering. Därför har SSAB en egen larmcentral vid västra vakten och en egen räddningstjänst som är bemannad dygnet runt, året om.
 • Verksamheten genomför regelbundet övningar med räddningstjänsten.
 • SSAB har en egen brandskyddsorganisation som arbetar med förebyggande och skadebegränsande åtgärder såsom insats- och beredskapsplanering.
 • För att upptäcka läckage av gas och motverka gasspridning finns larm- och detektionssystem samt bemanning dygnet runt för att stoppa anläggningen vid olycka eller läckage.

Senast genomförda tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § genomfördes 2020-10-15. Mer information om tillsynen kan erhållas via Luleå räddningstjänst.

Senaste tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomfördes 2022-11-21. Mer information om tillsynen och tillsynsplanen kan erhållas via Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer information

SSAB EMEA AB

971 88 Luleå

0920-920 00 (vxl)

www.ssab.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning av Luleå kommuns plan för räddningsinsatser vid allvarlig kemikalieolycka vid SSAB EMEA AB

Bakgrund

Enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser för sådan verksamhet som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Mål med planen

Målet med planen är att avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människor, miljö och egendom begränsas. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckshändelser. Information ska lämnas till allmänheten och andra berörda organ och myndigheter i området. Även åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig olycka ska vidtas.

Beskrivning av verksamheten

SSAB i Luleå bedriver verksamhet på Svartöns industriområde och producerar stålämnen av olika sorter. De verksamhetsdelar där det föreligger risk för allvarlig kemikalieolycka utgörs av en bensenanläggning, en tjärtank, gasoltankar och gassystem. I företagets process förekommer ett antal farliga kemikalier där råbensen, gasol och processgaser utgör de största riskerna.

Insatsplan

Räddningstjänsten i Luleå har särskilda insats- och beredskapsplaner för SSAB. I insatsplanerna beskrivs bland annat hur räddningstjänsten ska agera vid brand, explosion eller utsläpp av farliga ämnen. Räddningstjänsten övar enligt denna plan minst vart tredje år.

Olycksscenarion

SSAB i Luleå har identifierat följande riskscenarion i sin verksamhet:

 • Explosion i gasledningssystemet på koksverket
 • Utsläpp/brand i bensenanläggningen 
 • Utsläpp av masugnsgas 
 • Utsläpp/brand/explosion av LD-gas 
 • Brand/explosion i gasolanläggningen

Sannolikheten för allvarliga skador på tredje person bedöms som liten och konsekvenser ge övergående, lindriga obehag. Vid vissa olycksscenarier kan dock närboende komma att påverkas märkbart.

Stort utsläpp av brandfarlig och/eller giftig gas kan reduceras med riskavstånd men ogynnsamma vindförhållanden kan göra att riskområdet blir långt. För att reducera skador på människor är de första åtgärderna att se till att riskområdet evakueras och spärras av. Därefter kan övriga åtgärder vidtas för att avbryta olycksförloppet. Några exempel på åtgärder kan vara att undanröja tändkällor, släcka bränder, tvätta ner gasmoln eller täta läckage. Ur ett miljöperspektiv kan närliggande vattendrag förorenas vilket bland annat kan hindras genom att valla in utsläpp och täta brunnar.

Larmplan

Vid ett larm från SSAB:s verksamhet larmas både företagets egen säkerhetsorganisation och den kommunala räddningstjänsten. SSAB har en egen räddningsstyrka som är bemannad dygnet runt. Luleå räddningstjänst har beredskap dygnet runt årets alla dagar för att påbörja en räddningsinsats. Angränsande kommuner kan även bistå med räddningsstyrkor.

Samordning

Räddningsinsatsen samordnas av räddningsledare, polisinsatschef, sjukvårdsansvarig och representanter från SSAB. Vid behov kan även andra organisationer medverka i räddningsinsatsen.

Information till allmänheten

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka informeras allmänheten i första hand genom radio och TV. Då sänds ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” med information om vad som har hänt och vad man ska göra. Information läggs även ut på kommunens hemsida. I Luleå finns tyfoner (mistlurar) som kan användas för att varna allmänheten. Dessa startas om större fara föreligger och då uppmanas allmänheten att stanna inomhus, stänga dörrar och fönster, slå av ventiler och lyssna på radio för fortsatt information.

Underrättelse till annan stat

Olyckorna bedöms inte medföra konsekvenser där annan stat berörs. Rapportering till myndighet i annan stat sker via TiB (tjänsteman i beredskap) på Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Övriga upplysningar

För vidare information kontakta Luleå räddningstjänst (0920-45 30 00) eller SSAB EMEA AB (0920-920 00).

Sidan uppdaterades den 22 november 2022