Linde Gas AB

Linde Gas är belägen bredvid SSAB på Uddebo i Svartöstaden i Luleå och bedriver produktion, lagring och distribution av syrgas, kvävgas och argon.

Risker med produkterna

 • Syrgas är inte brännbar i sig själv men kan orsaka brand i kontakt med olja, fett, trä och textil. Brandförloppet kan då bli explosionsartat.
 • Syrgas kan i flytande form eller som kall gas ge svåra frysskador på hud och ögon.
 • Vid ett större läckage av syrgas bildas ett gasmoln som sprids efter marken och bildar en kraftig dimma. Området som påverkas av gasen kan bli från några hundra meter till fler kilometer beroende på utsläppets storlek och vinden.
 • Vid ett stort utsläpp av kväve eller argon sjunker syrehalten snabbt i omgivningen, vilket kan medföra att människor i närheten kvävs och vid kontakt med flytande vätska får köldskador.
 • Kondensorexplosion medför troligen totalförstörelse av hela anläggningen.

Risker med hanteringen

 • Läckage av gas från tankar med syrgas, kvävgas eller argon.
 • Brand i tank för gas.

Förebyggande åtgärder

 • Linde Gas har ett samarbetsavtal med SSAB:s brandskyddsorganisation som ansvarar för en första akut skadebegränsande insats vid en olycka under dagtid på Linde Gas.
 • Vid en brand eller stort utsläpp hos företag i närheten av Linde kommer Linde att stänga sin produktion för att eliminera riskerna för explosion.
 • Påverkan från omgivningen kan ske genom att förorenad luft mättar Linde:s luftfilter. Därför finns gasvarnare inmonterad i alla luftintag.
 • Temperaturkontroller och mätningar sker kontinuerlig, kontrollfunktioner finns installerade så att produktionen kan stängas manuellt eller automatiskt.

Senast genomförda tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § genomfördes 2022-05-23.

Senaste tillsyn enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor genomfördes 2022-05-23. Mer information om tillsynen och tillsynsplanen kan erhållas via Länsstyrelsen i Norrbotten.

För mer information

Linde Gas AB

971 88 Luleå

070-380 68 20

www.linde-gas.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om Linde Gas verksamhet

Inledning

Linde Gas anläggning ligger på Svartöns industriområde, SSAB Luleå. Här tillverkas syrgas, kvävgas samt argon. Fabriken drivs kontinuerligt med personal. De producerade gaserna levereras till omgivande industrier via rörledning samt lagerhålls i cisterner. Leveranser sker med bil och järnväg till andra kunder.

Verksamheten är en anläggning på högre kravnivån enligt sevesolagen och har därmed skyldighet att förebygga och hantera och begränsa följderna av en allvarlig olycka. En säkerhetsrapport finns inlämnad och ett handlingsprogram finns upprättat.

Risker vid hantering

Ämnen som företaget hanterar

Trivialnamn

Benämning

Faroklassificering

Farlig egenskap

Syrgas

Oxygen

Farlighetsklass 2.1

UN 1072

H270


Kan orsaka eller intensifiera brand. Gas under tryck. Kyld gas kan skada vid kontakt.

Kvävgas

Nitrogen

Farlighetsklass 2.1 UN 1066

H280

Kan orsaka kvävning. Gas under tryck. Kyld gas kan skada vid kontakt.

Argon

Argon

Farlighetsklass 2.1 UN 1006

H280

Kan orsaka kvävning. Gas under tryck. Kyld gas kan skada vid kontakt.


Dessa gaser är oxiderande, kvävande. Det innebär att olyckor som utsläpp, brand och explosion kan inträffa.

Ett utsläpp och brand kan ge upphov till besvär för människor som vistas i vindriktningen. I vilken omfattning människor påverkas beror på vilken spridningen är. Om brand sker där syrgas hanteras kan t ex explosion och brandrök hända. Kvävgas och argon påverkar inte miljön. Allvarliga olyckor är dock mycket sällsynta.

Förebyggande åtgärder

Anläggningen är i kontinuerlig drift och övervakas ständigt av kunnig personal. Dagtid pågår omfattande inspektion och underhållsverksamhet för att förebygga olyckor. Om någonting ändå skulle gå fel, finns en väl utbyggd nödlägesberedskap med nödsystem och brandbekämpningsutrustning.

All berörd personal utbildas kontinuerligt i brand-, miljö- och säkerhetsrisker. Övningar med driftpersonal och räddningstjänsten genomförs dessutom regelbundet i enlighet med kommunens plan för räddningsinsatser.

Allmänheten vistas inte inom området och ingen känslig bebyggelse finns i närheten.

Åtgärder för allmänheten vid olycka

Allmänheten larmas via VMA – Viktigt meddelande till allmänheten. Signalen låter i 7 sekunder, är tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Detta upprepas under ca två minuter. Varningen kan gälla till exempel gasutsläpp.
Signalen betyder: Viktigt meddelande till allmänheten - lyssna på radion. Då ska du: 

 • Gå inomhus
 • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4
 • Stänga dörrar, fönster och ventilation
 • Gå inte ut förrän du hör signalen Faran över

Efter ett varningsmeddelande i radio och TV, kommer information från räddningsledaren. Följ de råd och anvisningar som räddningsledaren ger. På SVT-text sidan 599 finns också information. Undvik att använda telefon och mobiltelefon.

Faran över: Signalen känns igen genom en lång sammanhängande signal.

Företag: Linde Gas AB

Tillsynsansvarig: Ingemar Wede

Adress: Linde Gas AB, Svartöns industriområde, 97188 Luleå

Telefon: 0920-24 68 33

Organisationsnummer: 556069-8119

Sammanfattning av Luleå kommuns plan för räddningsinsatser vid allvarlig kemikalieolycka vid Linde Gas AB

Bakgrund

Enligt 3 kap. 6 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta en plan för räddningsinsatser för sådan verksamhet som omfattas av kravet på säkerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Mål med planen

Målet med planen är att avgränsa och ingripa mot olyckor så att följderna minimeras och de skador som orsakas på människor, miljö och egendom begränsas. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att skydda människor och miljö från följderna av allvarliga olyckshändelser. Information ska lämnas till allmänheten och andra berörda organ och myndigheter i området. Även åtgärder för att återställa och sanera miljön efter en allvarlig olycka ska vidtas.

Beskrivning av verksamheten

Linde Gas AB i Luleå producerar, lagrar och distribuerar industrigaserna syrgas, kvävgas och argon. Tillverkningsprocessen bygger på destillation av luft. Produktionen sker i en luftgasfabrik och lagringen sker i isolerade kryotankar i flytande tillstånd på gården utanför fabriksbygganden. Distribuering sker via rörledningen i gasfas till SSAB Tunnplåt AB och till övriga via tankbil och järnväg i flytande form.

Insatsplan

Räddningstjänsten i Luleå har särskilda insatsplaner för Linde Gas AB. I insatsplanerna beskrivs bland annat hur räddningstjänsten ska agera vid brand, explosion eller utsläpp av farliga ämnen. Räddningstjänsten övar enligt denna plan minst vart tredje år.

Olycksscenarion

Linde Gas AB har identifierat följande riskscenarion i sin verksamhet:

 • Utsläpp av stora mängder flytande syre
 • Utsläpp av stora mängder flytande kväve
 • Utsläpp av stora mängder flytande argon
 • Kondensorexplosion

Sannolikheten för allvarliga skador på tredje person bedöms som liten och konsekvenser ge övergående, lindriga obehag. Stora utsläpp orsakat av rörbrott eller tanksprickor bedöms som mycket osannolika men kan resultera i allvarliga konsekvenser. Vid ett stort utsläpp av kväve eller argon sjunker syrehalten i omgivningen snabbt och som följd av detta finns risk att personer i omedelbar närhet till utsläppet tappar medvetandet och kvävs samt kan få köldskador vid kontakt med vätskan. Följderna av ett stort utsläpp av syre medför en ökad risk för att brand ska uppstå och att köldskador kan erhållas vid kontakt med vätskan. Stora mängder syrgas kan bilda gasmoln som sprids efter marken och skapar kraftig dimma. En kondensorexplosion medför troligen en totalförstörelse av hela anläggningen. För att reducera skador på människor är de första åtgärderna att se till att riskområdet evakueras och spärras av. Därefter kan övriga åtgärder vidtas för att avbryta olycksförloppet. Några exempel på åtgärder kan vara att undanröja tändkällor, släcka bränder, tvätta ner gasmoln eller täta läckage. 

Larmplan

Vid ett larm på Linde Gas AB larmas både företagets egen säkerhetsorganisation och den kommunala räddningstjänsten. Angränsande kommuner kan även bistå med räddningsstyrkor. Luleå räddningstjänst har beredskap dygnet runt årets alla dagar för att påbörja en räddningsinsats.

Samordning

Räddningsinsatsen samordnas av räddningsledare, polisinsatschef, sjukvårdsansvarig och representanter från Linde Gas AB. Vid behov kan även andra organisationer medverka i räddningsinsatsen.

Information till allmänheten

Om det inträffar en allvarlig kemikalieolycka informeras allmänheten i första hand genom radio och TV. Då sänds ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” med information om vad som har hänt och vad man ska göra. Information läggs även ut på kommunens och företagets hemsida. I Luleå finns tyfoner (mistlurar) som kan användas för att varna allmänheten. Dessa startas om större fara föreligger och då uppmanas allmänheten att stanna inomhus, stänga dörrar och fönster, slå av ventiler och lyssna på radio för fortsatt information.

Underrättelse till annan stat

Olyckorna bedöms inte medföra konsekvenser där annan stat berörs. Rapportering till myndighet i annan stat sker via TiB på Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

Övriga upplysningar

För vidare information kontakta Luleå räddningstjänst (0920-45 30 00) eller Linde Gas AB (070-380 68 20).

Sidan uppdaterades den 30 oktober 2023