Utomhusbild Borgmästarskolan, en del av skolans gård

Borgmästarskolan

Borgmästarskolan är från och med höstterminen 2022 en tvåparallellig F–3 skola med två fritidsavdelningar. Skolan ligger cirka 6 km utanför centrum intill Luleå älv som erbjuder skolan en rik och omväxlande natur. Vi arbetar för delaktighet och hög tillgänglighet i både skola och fritidshem. Att trivas, känna trygghet och få lyckas i sitt skolarbete är viktigt för oss.

Om vår skola

Borgmästarskolans prioriterade områden är pedagogiska stödstrukturer, skolsamverkan och delaktighet. Hos oss finner du engagerade pedagoger som arbetar för att skapa kvalitativ undervisning och trygghet för våra elever

Pedagoger och elever arbetar tillsammans för att hitta vägar till att varje barn ska få lyckas i skola och fritidshem. Genom fördjupade samtal, klassråd och elevråd är eleverna delaktiga i att påverka och utveckla sin lärmiljö.

Vi lägger stor vikt vid god arbetsro, tydliga strukturer och ett gemensamt förhållningssätt gentemot våra elever. Vi använder modellen PAX i skolan som består av tio verktyg för att skapa trygghet, trivsel och studiero.

Värdegrundsarbetet på skolan integreras i samtliga ämnen och utvecklas i samarbete med eleverna. Vi arbetar för att skapa goda relationer med delaktiga elever. I skolans trygghetsarbete ingår också temaarbeten mellan årskurser, skolgemensamma aktiviteter med idrott, skapande och musik samt arbete mellan parallellklasserna. Aktiviteter med musik, rörelse och skapande är något som både barn och vuxna uppskattar på skolan.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Borgmästarskolan
Framnäsgatan 4
973 42 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Kabyssen: 0920-45 32 90, 070-278 35 11
Kajutan: 0920-45 36 54, 070-278 34 55

Rektor F–3
Annika Björnfot
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023