Luleå i höstrött

Bidrag till föreningslivet

Luleå kommun ger bidrag till föreningslivet för bland annat kulturevenemang, drift av föreningslokaler, landsbygdsutveckling och offentliga julgranar.

Luleå kommun har grundläggande riktlinjer som gäller för alla bidragsformer. För varje enskilt bidrag finns dessutom ytterligare kriterier som en ideell förening/ideell organisation måste uppfylla. Läs mer om det under varje specifikt bidrag:

Bidragshandläggningen har uppehåll mellan v.27 – v.32. Ansökningar som inkommer under tiden handläggs efter v.32.

 

Grundläggande riktlinjer föreningsstöd

Ideella föreningar som vill söka ekonomiskt stöd från Luleå kommun måste uppfylla nedan listade kriterier.

Kriterier

Kriterierna gäller för alla bidragsformer. För varje enskilt bidrag finns dessutom ytterligare kriterier som en ideell förening/ideell organisation måste uppfylla. Läs mer om det under varje specifikt bidrag.

Allmänt
1. Bidragssökande förening/organisation skall ha:
• föreningens namn,
• föreningens syfte,
• organisationsnummer,
• valt styrelse,
• antagit stadgar,
• minst 3 medlemmar (med medlem menas en person som närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem och erlagt fastställd medlemsavgift),
• varit verksam inom Luleå kommun i minst sex månader före bidragstillfället.

2. De föreningar/organisationer som ingår i samverkande organisation kan söka bidrag via den samverkande organisationen.

3. Ansökan ska ske digitalt av en behörig person utsedd av föreningens/organisationens styrelse. Beslutet om behörig person ej är styrelseledamot ska beslutet protokollföras och skickas digitalt till Luleå kommun via bidragsystemet.

4. Föreningen/organisationen ska årligen uppdatera sin verksamhetsinformation i portalen för bidrag. Följande information ska lämnas in i samband med årsmöte:
• antalet medlemmar (uppdelat på ålder),
• årsmötesprotokoll,
• verksamhetsberättelse,
• ekonomisk redovisning,
• revisionsberättelse.

5. Beviljat bidrag utbetalas till föreningens/organisationens plus- eller bankgiro alternativt bankkonto. Bidrag betalas inte ut till konto som innehas av privatperson eller företag.

6. Beviljat bidrag ska alltid redovisas och görs av samma person som ansökt om bidraget. Information om tillvägagångssätt finns för varje enskilt bidrag.
Värdegrund

7. Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer* (se bilaga). Punkterna enligt de demokratiska principerna ska uppfyllas för att föreningsstöd ska utges i Luleå kommun.

8. Föreningen ska respektera demokratins idéer (läs mer om demokrati på www.riksdagen.se) inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

9. Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år ska vägledas av FN: s barnkonvention och samtliga föreningar ska vägledas av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

10. Föreningens styrelse ska ha skickat in Luleå kommuns anvisade jämställdhetsdokumentation.

11. Föreningen ska ha en beslutad värdegrundspolicy med aktuell handlingsplan (om föreningen inte har en beslutad värdegrundspolicy vid ansökningstillfället ska föreningen föra en dialog med kommunen (förvaltning) för att föreningsbidrag ska kunna utges)

12. I beslutade dokument (stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsplaner), på webbsidor kopplade till organisationen, i social media, ska det inte finnas skrivningar eller på annat sätt uttryckas sådant som strider mot demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Ansökningsregler och kontroller
13. Ansökningstid och regler framgår under respektive bidragstyp. Ansökan som inte inkommit inom ansökningstiden kommer att avslås.

14. Kommunens eventuella fordran på förening/organisation kan regleras innan beviljat bidrag utbetalas.

15. Bidrag för en och samma verksamhet kan av kommunen endast beviljas en gång och kan bara sökas av den förening som genomfört verksamheten. Vid samarrangemang kan endast en av arrangörerna söka bidrag.

16. Luleå kommun kontrollerar innehållet i en ansökan. Om en förening/organisation lämnar oriktiga uppgifter i sin bidragsansökan eller på annat otillbörligt sätt försöker få bidrag kan föreningen/ organisationen stängas av från möjligheten att få bidrag. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalning grundats på oriktig uppgift, är föreningen/organisationen på begäran skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.

17. Luleå kommun utför årligen stickprovskontroller på föreningar som erhåller bidrag. Föreningen/organisationen måste då bistå med alla uppgifter som kommunen efterfrågar.

 

Bilaga//
* Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och vara öppen för alla samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. Nedanstående punkter ska uppfyllas för att föreningsstöd ska utges i Luleå kommun.

Demokratiska principer

Luleå kommun ställer grundläggande villkor om att alla organisationer som får bidrag från kommunen bedriver en verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Den ideella föreningen/organisationen ska även vara självständig och demokratiskt uppbyggd.

Krav på demokratisk uppbyggnad

Den ideella föreningen/organisationen ska vara demokratiskt uppbyggd vilket innebär att den bland annat är medlemsbaserad, att den har enskilda medlemmar eller att den har medlemsorganisationer som i sin tur är demokratiskt uppbyggda. Den ideella föreningen/organisationen behöver ha stadgar som reglerar arbetet på ett demokratiskt sätt. Att en ideell förening/organisation är självständig och demokratiskt uppbyggd innebär att:

Organisationen är en självständig ideell förening
- Organisationen ska ha antagit egna stadgar där föreningens namn, ändamål och verksamhet framgår
- Föreningen har en styrelse som har mandat att ta beslut om verksamheten och ekonomin mellan årsmötena

Organisationen som tar emot bidrag från Luleå kommun ska ha en egen ekonomi
- Organisationen som bidraget betalas ut till självständigt sköter sin egen ekonomi.

Medlemskapet i en organisation är frivilligt
- Medlemmarna ska ha tagit ställning för sitt medlemskap

Medlemskapet i en organisation är öppet
- Organisationen ska var öppen för nya medlemmar att ansluta till föreningen utifrån föreningens/organisationens ändamål.

Medlemmarna enligt stadgarna har möjlighet att påverka verksamheten
- Medlemmarna ska ha rätt att närvara och rösta vid organisationens årsmöte och att de har rätt att skicka ombud som företräder dem vid årsmötet
- Revidering (ändring) av stadgarna kräver två stämmor (extrastämma och årsstämma)

Medlemmarna har beslutanderätt över verksamheten
- Medlemmarna ska kunna rösta i frågor om ansvarsfrihet, stadgeändring och upplösning vilket ska vara reglerat i stadgarna och att ansvarsfriheten ska ha behandlats på årsmötet. Och framgå av protokollet från mötet.

Medlemmarna utser en styrelse och valberedning (där så är möjligt)
- Styrelsen ska väljas av medlemmarna på årsmötet
- Antal ledamöter i styrelsen ska anges i stadgarna
- Antal ledamöter i valberedningen ska anges i stadgarna (där så är möjligt)

Medlemmarna utser en oberoende revisor som granskar föreningens ekonomi och styrelsens förvaltning
- Det ska inte förekomma någon jävsituation mellan revisorn och styrelsen

För att förenkla för föreningarna sker alla bidragsansökningar via vårt bidrags-och bokningssystem Interbook Go.

Nya föreningar måste först registrera sig i systemet. Föreningar som är registrerade i systemet men saknar inloggningsuppgifter kontaktar Luleå kommuns kundcenter, 0920-45 30 00.

Om din förening gör ett arrangemang som får bidrag av kommunen ska vår logga finnas med i ditt marknadsföringsmaterial.

Logotyp finns i två varianter. Välj den variant som passar er marknadsföring bäst.

Version 1

Version 2

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 14 maj 2024