Självporträtt av barn gjord på dator

Bygdemedel

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Allmänt om bygdemedel

Finns inga ansökningar om förebyggande eller minskande av skada till följd av vattenreglering enligt förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter Länk till annan webbplats., kan bygdemedlen användas till allmänna ändamål som främjar bygden, som till exempel:

  • reparationer/-investeringar i byggnader
  • förbättringar av idrottsanläggningar
  • inköp av fast utrustning
  • markering och upprustning av stigar och leder

Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats. finns all information om bygdemedel; vilka som kan söka, exempel på vad som inte går att söka bygdemedel för, hur ni ansöker och går till väga.

Luleå kommun är remissinstans för bygdemedel. På denna sida hittar ni kommunens riktlinjer för bygdemedel och ansökningsperioder.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt. Detta kan även ske i form av att bygdemedlen används som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

Av de årliga medlen är ca 25 % avsett i första hand för objekt i Luleå skärgård. Resterande del om ca 75 % är avsett för objekt på fastlandet. Det finns möjlighet att omfördela medel mellan land och skärgård.

Bygdemedel är viktigt då det möjliggör att utveckla Luleå att bli mer attraktivt för både medborgare och besökare. Föreningslivet står inför utmaningar med bland annat svårigheter att rekrytera ideella krafter. Bygdemedel är ett sätt att kunna hjälpa civilsamhället fortsätta utvecklas tillsammans med offentlig sektor och näringsliv.

Bygdemedel har två ansökningsperioder i Luleå kommun

Stoppdatum 1 april och 1 oktober.

Undantag är möjligt om Länsstyrelsen ser ett behov av det.

1 Ändamål

Vattenregleringsmedel (bygdemedel) till investeringar inom Luleå kommun kan gå till nybyggnad, inköp av fast utrustning och upprustning av anläggningar för rekreation, idrott, friluftsliv och turism som har stort allmänvärde.

Ändamålet ska främja Luleå kommuns mål i ”Program till Vision Luleå 2040”.

2 Bidragets storlek

Bidraget kan utgå mellan 10 – 70 % av sökt projektkostnad. Största belopp att söka är 15 prisbasbelopp.

Beroende på antalet ansökningar kan bidraget komma att fördelas mellan sökande.

3 Tidplan

Bidraget har två ansökningsperioder över året med stoppdatum 1 april och 1 oktober. Ett undantag är möjligt om Länsstyrelsen ser ett behov av det. Handläggningstiden i kommunen är ca 5 veckor.

4 Projektets nytta/värde

Förutom bedömning av kommunfullmäktiges utvecklingsområden, så värderas de sökta projektens nytta/värde enligt nedanstående kriterier, där bedömning av allmännyttan prioriteras:

Allmännytta

Medlen bör komma så många som möjligt till gagn, så projektets allmännytta är prioriterat.

Fördelning

För att medlen ska komma så många som möjligt till gagn, bör medlen spridas inom olika intressen (skärgård, friluftsliv, idrott, folkhälsa, förenings-verksamhet, byaföreningar, turism och näringsliv, med mera).

Barn & unga

Denna grupp är prioriterad av kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade mål

• Jämlik
• Delaktig
• Aktiv
• Grannskap

5 Uppföljning och erfarenhetsåterföring

Sökande ska i sin ansökan redovisa hur projektet ska följas upp, vilka effektmål som ska uppnås och hur projektet ska följas upp.

I samband med rekvirering av bygdemedel ska en slutrapport lämnas in till handläggare på Länsstyrelsen, där uppföljning av ekonomi, effektmål, resultat, med mera, redovisas.

6 Beredningsgrupp bygdemedel

Vid bedömning av ansökningar om bygdemedel är kultur- och fritidsförvaltningen sammankallande i en beredningsgrupp bestående av:

• Förvaltningschef, Kultur- och fritidsförvaltningen
• Förvaltningschef, Infrastruktur- och serviceförvaltningen
• Biträdande förvaltningschef, Kommunstyrelsens förvaltning

Ovanstående chefer får delegera uppdraget till en ersättare i beredningsgruppen. Handläggare är bidragsansvarig på kultur- och fritidsförvaltningen.

7 Yttrande nämnd

Kultur- och fritidsnämnden är kommunens organ för yttrande till Länsstyrelsen.

8 Process

Processen vid ansökan av bygdemedel ser ut som nedan. Processen kan ändras/justeras över tid. På Länsstyrelsens hemsida finns information om aktuell process. Länk till annan webbplats.

Processen vid ansökan av bygdemedelAnsökan

2 ggr/år, 1 april och 1 oktober

Lämnas digitalt på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Efterfrågat yttrande

Länsstyrelsen skickar ansökan till Luleå kommun, kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beredning

Möte beredningsgruppen, Luleå kommun

Ansökningarna gås igenom och beredningsgruppen lämnar en rekommendation till kultur- och fritidsnämnden.

Yttrande

I kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden lämnar ett yttrande till Länsstyrelsen.

Beslut

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen tar beslut.

Återkoppling

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen skickar beslut till sökande och kultur- och fritidsnämnden.

Projektgenomförande

 Sökanden.

Rekvirering av bidrag

Enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Länk till annan webbplats.

Erfarenhetsåterföring

Senast tre månader efter rekvirerat bidrag

Sökande lämnar skriftlig slutrapport till Länsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden om hur uppsatta effektmål nåtts och resultat utfallit.


9 Revidering

Riktlinjerna ska ses över en (1) gång per mandatperiod.


Kontakt bygdemedel

Länsstyrelsen Norrbotten

Luleå kommun

Länk till Länsstyrelsen Norrbotten Länk till annan webbplats.

Sara Pietikäinen, handläggare, beredningsgrupp bygdemedel

E-post till Länsstyrelsen i Norrbottens län

E-post till Sara Pietikäinen

Sidan uppdaterades den 26 februari 2024