Bandyspelare i träning

Bidrag till fritidsaktiviteter

Här hittar du information om vilka bidrag som finns att söka och hur ansökan går till. Bidragen riktar sig till föreningar verksamma inom Luleå kommun.

För varje enskilt bidrag finns dessutom ytterligare kriterier som en förening eller organisation måste uppfylla. Läs mer om det under respektive bidrag.

 • Föreningen ska ha valt styrelse, antagit stadgar samt varit verksam inom Luleå kommun i minst sex månader före bidragstillfället.
 • Föreningar/organisationer som ingår i samverkande organisation kan söka bidrag via den samverkande organisationen.
 • Ansökan ska ske digitalt av en behörig person utsedd av föreningens/organisationens styrelse. Beslutet om behörig person ska protokollföras och skickas in till kultur- och fritidsförvaltningens handläggare.
 • Föreningen/organisationen ska varje år uppdatera sin verksamhetsinformation i portalen för bidrag. I samband med årsmötet ska även verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsberättelse skickas in. Av den ekonomiska redovisningen ska bland annat framgå det samlade belopp som medlemsavgifterna uppgått till.
 • Ansökningstid och regler framgår under respektive bidragstyp. Ansökan som inte inkommit inom ansökningstiden kommer att avslås.
 • Beviljat bidrag utbetalas till föreningens/organisationens plus- eller bankgiro. Bidrag betalas inte ut till konto som innehas av privatperson eller företag.
 • Kommunens eventuella fordran på förening/organisation kan regleras innan beviljat bidrag utbetalas. 
 • Bidrag beviljas inte av kultur- och fritidsnämnden om föreningen/organisationen får bidrag av annan kommunal verksamhet för liknande syfte. Ansökan prövas då inte av nämnden.
 • Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran är förening/organisation skyldig att tillhandahålla redovisning samt övriga handlingar som nämnden anser är nödvändiga för kontrollen.
  Om en förening lämnar oriktiga uppgifter i sin bidragsansökan eller på annat otillbörligt sätt försöker få bidrag kan föreningen stängas av från möjligheten att få bidrag. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalning grundats på oriktig uppgift, är föreningen/organisationen på begäran skyldig att omgående återbetala mottaget stöd.
 • Bidragens belopp kan höjas eller sänkas beroende på omfördelning inom de kommunbidrag som fritidsnämnden får sig tilldelat av kommunfullmäktige

Om er förening ännu inte är registrerad på Interbook Go kontakta kultur- och fritidsförvaltningsens handläggare via kundcenter på 0920 - 45 30 00.

 1. Föreningen utser en behörig person som ansvarar för alla bidragsansökningar.
 2. Beslutet (med personens namn och e-postadress) protokollförs och skickas in digitalt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
 3. Därefter får personen användarnamn och lösenord till det elektroniska bidragssystemet Interbook och föreningen kan göra sin ansökan.

Är er förening redan registrerad på Interbook Go kan ni själva ändra eller lägga till ytterligare personer som ansvarar för era bidragsansökningar.

Dessa fritidsbidrag finns att söka:

Idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet söker både statligt och lokalt aktivitetsstöd digitalt via IdrottOnline Länk till annan webbplats.. När ansökan för det statliga stödet skickas in skapar föreningen en kommunfil och ger sitt godkännande att våra handläggare får hämta kommunfilen som underlag för det lokala aktivitetsstödet.

Idrottonlines hemsida Länk till annan webbplats. finns bra manualer och SISU Idrottsutbildarna Länk till annan webbplats. erbjuder kostnadsfria utbildningar för er som vill veta mer.

Fakta om det lokala aktivitetsstödet

För alla idrottsföreningar i Luleå kommun som är anslutna till Riksidrottsförbundet utgår lokalt aktivitetsstöd med:

 • 5 kr per deltagartillfälle för åldersgrupperna 7-20 år.
 • 10 kr per deltagartillfälle för personer med funktionshinder i åldersgrupperna 7-25 år.
 • 5 kr per deltagartillfälle för ledare 13-25 år.
 • Redovisningsperioderna är 1 januari - 30 juni och 1 juli - 31 december.
 • Sista ansökningsdag för vårens verksamhet är den 25 augusti och för höstens verksamhet den 25 februari.

Information om Lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd)

 • En grupp måste bestå av minst 3 deltagare och högst 30.
 • Deltagarna ska vara mellan 7-25 år och medlemmar i föreningen.
 • Aktiviteten måste vara ledarledd av minst en ledare som ska ha fyllt 13 år och är medlem i föreningen.
 • Deltagarna får endast ingå i en gruppaktivitet per verksamhet och dag.
 • Slutredovisningen sker en gång per halvår, senast 25 februari respektive 25 augusti för föregående kalenderhalvår.
 • Kommunalt aktivitetsstöd förutsätter fullständig närvaroregistrering i IdrottOnline. Kontakta Norrbottens Idrottsförund för mer infomation om import till IdrottOnline från andra system.
 • Föreningen ska vara ansluten till godkänd riksorganisation.

Idrotten registreringar sina aktiviteter och närvaro fullständigt via Idrottonline.

SISU Idrottsutbildarna Norrbotten erbjuder kostnadsfria utbildningar. Läs mer på deras hemsida www.sisuidrottsutbildarna.se. Länk till annan webbplats.

Utbildningarna sker såväl på webben som vid fysiska träffar.

Övriga föreningar

Även föreningar som inte tillhör Riksidrottsförbundet (idéburna, scouter mfl) kan söka kommunalt aktivitetsstöd, de ska anmäla sig till kultur- och fritidsförvaltningen och får då användarnamn och lösenord för registrering av sina aktiviteter i Interbook Go.

Ansökningsperiod: 1 september- 1 oktober.

Kommunalt bidrag kan beviljas för en samlingslokal eller bygdegård per by utifrån beslut i kommunförbundet. Lokalen ska vara opartisk och i skälig omfattning och med särskilda villkor upplåtas till en, inom byn verksam, organisation eller privatperson. Det finns två olika bidrag att söka för allmänna samlingslokaler.

Driftsbidrag 

Beviljas med upp till 80 % av godkända driftkostnader och utbetalas i efterskott. Med driftkostnader menas bränsle-, el-, vatten-, ränte- och försäkringskostnader.
Eventuella intäkter behöver inte redovisas. Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse samt en specifikation över hur lokalen nyttjats ska bifogas med ansökan.

Investeringsbidrag 

Beviljas med upp till 80 % av kostnaden för:

 • uppförande, om- och tillbyggnad eller upprusning av egen samlingslokal
 • inköp av inventarier/utrusning

Till ansökan ska bifogas en arbetsbeskrivning, en kostnadsberäkning och en finansieringskalkyl samt uppgifter om sökta bidrag från andra myndigheter. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar ansökningar där syftet är att sänka lokalens driftkostnader.

Checklista

 • Beslut av investeringsbidrag tas av fritidsnämnden i december varje år.
 • Beslut och utbetalning av driftbidrag sker senast en månad efter sista
  ansökningsdag.
 • Samtliga verifikat för driftbidrag lämnas in digitalt senast 15 december

Ansökningsperiod: 1 april - 1 maj.

Hyrda verksamhetslokaler 

Om man som förening hyr sina verksamhetslokaler kan man söka bidrag till hyran.

Bidrag kan beviljas med 100 % av lokalkostnaden, dock högst 50 000 kr per förening och år eller högst 500 kr per medlem och år.

Vid nyanskaffning eller byte av lokal skall alltid prövning göras av kultur- och fritidsnämnden. Hyresbidrag utgår inte om kommunen har lokal att erbjuda för den aktuella verksamheten. 

Egna verksamhetslokaler 

Om man som förening har en egen verksamhetslokal t ex en utbildningslokal kan man söka bidrag för kostnader för el, värme, vatten, försäkringar, sophämtning mm.

Bidrag kan beviljas med 50 % av redovisad godkänd kostnad, dock högst 30 000 kr eller högst 500 kr per medlem.

Vid nyanskaffning eller byte av lokal skall alltid prövning göras av kultur- och fritidsnämnden.

Kostnaderna måste verifieras/bestyrkas med kvitto innan bidraget betalas ut och det måste göras senast 15 december varje år.

Ansökningsperiod: 1 januari- 1 februari.

En pensionärsförening kan beviljas flera olika bidrag, ett administrationsbidrag, ett hyresbidrag och ett verksamhetsbidrag.

 • Administrationsbidrag kan beviljas med 1000 kr/förening och år till pensionärsförening som är ansluten till riksorganisation och som har minst 25 medlemmar.
 • Hyresbidrag kan beviljas med max 80 % av hyreskostnaden dock maximalt 60 000kr/år. Bidraget utbetalas efter det att gällande hyreskontrakt uppvisats. Vid nyanskaffning av lokal skall alltid prövning göras av kultur- och fritidsnämnden.
 • Verksamhetsbidrag kan beviljas med minst 30 kr/medlem och år.

I fullmäktiges direktiv framgår också att villkoret för kommunalt bidrag bör vara krav på att medlemsavgifterna lägst motsvarar kommunens bidrag.
Maxbeloppet kan höjas eller sänkas efter de anslagsramar som fullmäktige bestämmer.

Ansökningsperiod anläggningar: 1 mars- 1 april.
Ansökningsperiod skoterleder: 1 augusti- 1 september.

Förening som äger och förvaltar anläggningar kan beviljas årligt bidrag för drift och skötsel enligt nedan. Bidrag till annan typ av egen idrottsanläggning prövas av kultur-och fritidsnämnden efter särskild framställning.

Vinteranläggningar

Elljusskidspår för sommar- och vinterbruk | 4 000 kr per kilometer
Elljusskidspår för endast vinterbruk | 3 000 kr per kilometer
Skidspår utan belysning | 200 kr per kilometer

Isrink med sarg för seriespel | 15 000 kr
Isrink med sarg utan seriespel | 5 000 kr

Isrink utan sarg med belysning | 3 000 kr
Isrink utan sarg utan belysning | 2 000 kr

Omklädningsbyggnad som används vintertid | 75 kr per kvadratmeter

Sommaranläggningar

Gräsplan | Upp till 20 000 kr

Skjutbanor | Upp till 5 000 kr
Bågskytteanläggning | Upp till 5 000 kr

Fasta orienteringskontroller som redovisas på karta | 20 kr per kontroll och år

Omklädningsbyggnad som används sommartid | 50 kr per kvadratmeter

Skoterleder

Luleå kommun avsätter varje år ett bidrag till kommunens skoterföreningar för anläggande och drift av kommunens skoterleder.

Skoterföreningarna fördelar själva bidragssumman mellan sig.

Ansökningsperiod: 15 augusti - 15 september.

Verksamhetsbidrag fritid ges till föreningar och organisationer med en omfattande och regelbunden verksamhet. Med ett verksamhetsbidrag ska en fritidsförenings långsiktiga planering av verksamheten underlättas.

Ansökan för 2025 öppnas i vårt bidrags-och bokningssystem Interbook Go Länk till annan webbplats.

Verksamhetsbidragsföreningar ska använda sig av Luleå kommuns logotyp i sin marknadsföring.

Kriterier verksamhetsbidrag fritid

 • Verksamheten ska verka som en ideell förening med stadgar, styrelse, verksamhetsplanering och arrangera återkommande årsmöten med verksamhetsbeskrivning samt revisionsberättelse.
 • Bifoga en verksamhetsplan och budget för kommande år, föreningens senaste verksamhetsberättelse, bokslut, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse och även styrelseuppgifter.
 • Föreningen ska klargöra sitt perspektiv och arbete med jämställdhet, barn och unga och mångfald. Dessa områden kommer även att innefattas i redovisningen för erhållet verksamhetsbidrag.

Hur ansöker vi?

 1. Föreningen utser en behörig person som ansvarar för alla bidragsansökningar.
 2. Beslutet (med personens namn och e-postadress) protokollförs och skickas in digitalt till Kultur- och fritidsförvaltningen.
 3. Därefter får personen användarnamn och lösenord till det elektroniska bidragssystemet Interbook och föreningen kan göra sin ansökan.

Är er förening redan registrerad på Interbook Go kan ni själva ändra eller lägga till ytterligare personer som ansvarar för era bidragsansökningar. Om er förening ännu inte är registrerad på Interbook Go kontakta kultur- och fritidsförvaltningsens handläggare via kundcenter på 0920 - 45 30 00.

Startbidrag nya föreningar

Ansökningsperiod: 1 januari - 31 december.
Nystartade föreningar kan under sitt första verksamhetsår beviljas ett startbidrag på 2000 kr om följande kriterier är uppfyllda:

 • Föreningen skall vara ansluten till godkänd riksorganisation.
 • Föreningen skall redovisa minst 20 medlemmar i åldern 7-25 år.
 • Föreningen skall ha varit verksam i minst 6 månader då ansökan lämnas in till fritidsnämnden för prövning.

Ansökan görs digitalt och bidraget kan sökas hela året.

Sommarskola

Ansökningsperiod: 1 mars- 1 april.

Lovaktiviteter

Ansökningsperiod: Tre veckor innan respektive lov

Övrigt bidrag fritid

Ansökningsperiod: 1 januari - 31 december.

Sidan uppdaterades den 3 juni 2024