Flygbild över Stadsöskolan med vy över skolområdet

Stadsöskolan

Stadsöskolan ligger i Gammelstad, cirka en mil från Luleå och har elever i åk 4–9. Skolan sätter hälsa, kunskap och lärande i fokus. Klassrummen är moderna och välutrustade. Skolan nyttjar väl sina goda möjligheter till idrott och utevistelse och är känd för sina goda resultat och elever som trivs.

Om vår skola

På Stadsöskolan jobbar erfarna, kunniga och engagerade pedagoger, lärare och ledare. Behörigheten hos vår personal är hög, så även samsynen i vårt arbete med människan i fokus. Här jobbar vi tillsammans! Elever och personal, och inte minst vårdnadshavare.

Trygghet, trivsel och studiero är prioriterade områden. Vi arbetar medvetet med relationsskapande och ett gott ledarskap i klassrummet. Våra regelbundna trivselenkäter visar att trivseln på vår skola är god och man är stolt över sin arbetsplats och skola.

Undervisningen i samtliga ämnen är varierad och digitala hjälpmedel används regelbundet i alla årskurser. Närmiljön med både simhall, fotbollsplaner och närheten till natur och älv ger idrottsundervisningen mycket goda möjligheter. I undervisningen ska alla inkluderas och vi arbetar med att göra vår undervisning tillgänglig för alla. Generella, såväl som individuella anpassningar i en god lärmiljö är faktorer som bidrar till detta. Personalen fortbildar sig kontinuerligt genom kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Att lära tillsammans och av varandra är något som gäller både för personal och för elever.

De yngre eleverna har sina hemklassrum och fritids i en och samma byggnad. Vårt fritids bedriver en verksamhet anpassad efter eleverna på mellanstadiet och är därför väldigt uppskattat. Vår fritidspersonal leder dessutom rastaktiviteter under rasterna. Vi är måna om att våra elever ska vara aktiva och att ingen ska lämnas själv.

De äldre eleverna ges större inflytande över sitt lärande och stor del av undervisningen sker med hjälp av digitala hjälpmedel, men utesluter inte den mer traditionella undervisningen i klassrummet. På rasterna trivs våra äldre elever – bland annat genom möjligheten att umgås i vår rasthall där vi har vårt omtyckta elevfik.

På vår skola välkomnas du av ett trevligt bemötande, god gemenskap och trygghet och därmed goda kunskapsresultat, vilket syns i våra goda meritvärden. När eleverna lämnar Stadsöskolan är de väl rustade för gymnasiet.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

  • Gymnasieprogram och kurser
  • Behörigheter till högre studier
  • Utbildningsvägar
  • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Film om Stadsöskolan

Skolans elevråd har tillsammans med sina lärare och rektorer bestämt vad de själva vill säga om sin skola i filmen "Min skola". Med sina egna ord berättar eleverna om vad som är bäst med skolan, hur kulturen är, vad som är speciellt med just deras skola och varför de tycker att du ska välja att gå där. Filmen är producerad hösten 2020.

Kontakt

Stadsöskolan
Övägen 8
954 31 Gammelstad

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
0920-45 35 49

Rektor
Jan Vinroth
0920–45 30 00

Biträdande rektor
Frida Holmlund
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 1 januari 2024