Flygbild över Råneskolan med vy över skolområdet

Råneskolan

Råneskolan är en F–9 skola som ligger centralt i Råneå samhälle, 35 km norr om Luleå. Ett samhälle som har mycket som berikar skolarbetet. Skolan har i sin omedelbara närhet sporthall, badhus, utomhusbad, aula för musik och teater, fotbollsplaner, tennisbana, ishockeyplan och rekreationsområden vid den fantastiska Råneälven.

Om vår skola

På Råneskolan är lärande och bildning i fokus och för att understödja detta interagerar vi med vår fantastiska omgivning och ser estetiska och multimodala lärprocesser som självklara. Undervisningen präglas av variation och samverkan, praktiskt arbete och fina möjligheter till att vidga klassrummet till att omfatta lektioner utomhus. Vi ser även att eleverna får erfarenheter av att bedriva naturvårdande insatser i nära samverkan med olika instanser - i denna samverkan berikar samhället skolan och skolan samhället!

VISION

Råneskolan - en plats

 • för lärande
 • att växa på
 • att längta till.

För lärande

Alla pedagoger på skolan jobbar med formativ bedömning där eleverna blir en dela av sitt lärande. En formativ bedömning förutsätter även ett språkutvecklande arbetssätt eftersom tanken inte är medfödd, det är däremot förmågan och kompetensen att kunna tänka. För att utveckla tanken behöver vi interagera med varandra i en god lärmiljö som stödjer språk- och begreppsutveckling. Stort fokus ligger även på att differentiera lärmiljön för att skapa tillgänglighet till lärande för alla elever.

Att växa på

Se mig inte som den jag är, se mig som den jag skulle kunna bli (Dysthe, 2003). Vi vet att människan utvecklas genom lärande. Skolan blir ett viktigt forum för bildningsprocessen där eleverna möter kunskaper och erfarenheter som gör djupgående intryck och påverkar ens sätt att se på sig själv och världen – kort sagt formar en som människa. Det demokratiska samhället förutsätter upplysta, bildade människor – som en motkraft mot icke demokratiska strömningar.

Att längta till

En tillgänglig lärmiljö där de fysiska, sociala och pedagogiska aspekterna har blivit genomlysta för att skapa trygghet, ger en miljö som man vill tillhöra och därmed… längta till.

I vår strävan mot visionen håller vi högt en nära samverkan med alla vårdnadshavare.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

 • vilket läromedel som ska användas,
 • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
 • vilka arbetsformer man ska använda, och
 • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Elever kan vända sig till studie- och yrkesvägledaren i frågor om

 • Gymnasieprogram och kurser
 • Behörigheter till högre studier
 • Utbildningsvägar
 • Yrkesval och arbetsmarknad.

Studie- och yrkesvägledare finns på alla kommunala grundskolor med årskurs 9. Samtliga elever i årskurs 9 erbjuds individuellt vägledningssamtal inför gymnasievalet.

Anpassade grundskolans studie- och yrkesvägledare finns på Tunaskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Film om Råneskolan

Skolans elevråd har tillsammans med sina lärare och rektorer bestämt vad de själva vill säga om sin skola i filmen "Min skola". Med sina egna ord berättar eleverna om vad som är bäst med skolan, hur kulturen är, vad som är speciellt med just deras skola och varför de tycker att du ska välja att gå där. Filmen är producerad hösten 2020.

Kontakt

Råneskolan
Klapphällstigen 9
955 31 Råneå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Sörgården: 073-070 61 69, 073-070 66 89
Norrgården: 073-070 61 69, 073-070 66 89
Solrosen: 073-070 61 69, 073-070 66 89

Rektor åk F - årskurs 9
Solange Perdahl
0920-45 30 00

Biträdande rektor
Katarina Wennberg
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023