Miljöfarlig verksamhet och kemikalier

Planerar du att starta en miljöfarlig verksamhet? Då krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden eller i vissa fall ett tillstånd från länsstyrelsen. För en del verksamheter krävs varken anmälan eller tillstånd. Om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet så kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun. Det är ditt ansvar som verksamhetutövare att se till så din verksamhet inte orsakar skada på omgivningen.

Det ställs en hel del krav på miljöfarliga verksamheter, bland annat ska företag som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken lämna in en miljörapport varje år och alla företag ska bedriva egenkontroll.

Miljöfarlig verksamhet definieras enligt miljöbalken på följande sätt:

 1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
 2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i punkt 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller
 3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar

Miljöbalkens hänsynsregler
Den som bedriver miljöfarlig verksamhet eller planerar att göra det måste uppfylla lagens hänsynsregler, eller med andra ord:

 • skaffa sig den kunskap som behövs
 • vidta skyddsåtgärder och försiktighetsmått
 • välja plats för verksamheten där den stör så lite som möjligt
 • hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheter till återvinning och återanvändning
 • undvika att sälja eller använda farliga kemiska produkter om de kan ersättas med andra

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C-anläggningar beroende på vilken omfattning och miljöpåverkan som verksamheten orsakar. För att få starta och driva en del miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. I miljöprövningsförordningen kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan.

 1. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen. Exempel på A-anläggningar är flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier.
 2. B-anläggningar tillståndsprövas av miljöprövningsdelegationen inom länsstyrelsen. Exempel på B-anläggningar är avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter.
 3. C-anläggningar anmäls till miljö- och byggnadssnämnden på Luleå kommun. Exempel på C-anläggningar är bensinstationer och sjukhus.

Du kan även behöva göra anmälan vid ändringar i en verksamhet som redan har ett tillstånd eller vid efterbehandling av förorenade platser eller byggnader som kan medföra att föroreningar sprids.

Miljöfarlig verksamhet som inte klassas som A-, B- eller C-verksamhet behöver inte förprövas eller anmälas. Istället kan miljö- och byggnadsnämnden när som helst kräva åtgärder eller utredningar om det behövs av miljö- eller hälsoskyddsskäl.

Du måste skicka in en komplett ifylld anmälan till miljö- och byggnadsnämnden på Luleå kommun senast 6 veckor innan din verksamhet ska starta. För handläggning av anmälan tar kommunen ut en avgift som beror på vilken slags verksamhet som anmäls.

Om verksamheten startar innan anmälan gjorts kan företaget komma att åtalas. När du startar en anmälningspliktig verksamhet innebär det också att avdelning miljö och bygg kommer att bedriva tillsyn av din verksamhet. För det kommer du att debiteras en årlig tillsynsavgift enligt gällande taxa.

Anmälan kan du göra via vår e-tjänst nedan eller med hjälp av en blankett som du fyller i och skickar in till miljö- och byggnadsnämnden. För att handläggningen av din anmälan ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att din anmälan innehåller alla uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att nämnden ska kunna göra en riktig bedömning av verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts, om inte miljö- och byggnadsnämnden beslutar något annat.

Om nämnden lämnar besked om att; ärendet inte föranleder några åtgärder, kan verksamheten startas. Nämnden kan också, om det behövs, meddela föreläggande om åtgärder eller förbud eller bedöma att verksamhetsutövaren ska ansöka om tillstånd, enligt 9 kap 6§ miljöbalken.

Handläggning av anmälan

Efter att din anmälan har skickats in till miljö- och byggnadsnämnden händer följande:

 1. Miljö- och byggnadsnämnden begär eventuellt kompletteringar
 2. Anmälan kompletteras
 3. Anmälan skickas ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer och enskilda personer
 4. Sökanden bemöter synpunkter från remissinstanserna
 5. Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut och meddelar verksamhetsutövaren
 6. Eventuellt överklagas beslutet

Alla som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera denna. Det kan röra sig om så vitt skilda verksamheter som kemtvättar, tryckerier, biltvättar eller fastighetsskötsel, men även tillfälliga aktiviteter som till exempel bygg- och vägarbeten kan omfattas av kravet på egenkontroll.
 
Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. För tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter gäller mer preciserade krav på egenkontrollen.

Därför ska du ha egenkontroll

Kravet på egenkontroll finns för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda omgivningen. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger dessutom bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Anmäl en driftstörning

När något i verksamheten inte fungerar som vanligt måste du rapportera det till din tillsynsmyndighet. Rapporteringen är en del av egenkontrollen.
Det här gäller tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken.

Rapportering ska göras redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för hälsa eller miljö. Som verksamhetsutövare bör du inte avvakta kunskap om den verkligen har orsakat en skada eller inte. Det är ett absolut krav att rapportering sker inom ett dygn.

Gör din anmälan med hjälp av vår e-tjänst nedan.

Mer information

Om du besöker naturvårdsverket webbplats naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
så hittar du mer information om egenkontroll. Du kan även höra med din branschorganisation om de har några goda råd.

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten.

Syftet med att lämna in en miljörapport är att visa hur verksamheten har klarat krav och hänsynsregler i miljöbalken, under det senaste året. I miljöbalken och dess förarbeten nämns specifikt att miljörapporten ska:

 • redovisa hur villkoren har efterlevts
 • stärka egenkontrollen och förbättra tillsynen
 • tillgodose allmänhetens och finansiella aktörers informationsbehov
 • redovisa utsläpp från miljöfarlig verksamhet
 • ge underlag för att bedöma belastningen på miljö såväl från själva anläggningen som från transporter till och från anläggningen och från produkter
 • ge underlag för internationell rapportering.

Miljörapporterna är också viktiga informationskällor för allmänhet, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Miljörapporten ska lämnas in senast den 31 mars

Miljörapporten ska lämnas in senast den 31 mars varje år. Skickar du in den för sent kommer du att få betala en sanktionsavgift.

Miljörapporten ska lämnas in elektroniskt

Lämna in miljörapporten elektroniskt hos Naturvårdsverket via länken nedan.

Avdelning miljö och bygg på Luleå kommun är den myndighet vars uppdrag är att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken följs. Avdelningen ska dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens mål ska kunna tillgodoses.

Tillsyn bedrivs med syfte att förebygga och minska störningar i miljön. Verksamheterna kontrolleras så att de inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att företagen har en fungerande egenkontroll. Kontroller görs med hjälp av inspektioner och krav kan då ställas på olika sker, till exempel reningsutrustning, kemikalieval och hantering av avfall. Även handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål ingår i tillsynen.

Kommunens avdelning miljö och bygg har en rådgivande funktion men kan också förelägga om åtgärder. Om brott mot miljöbalken misstänkt och överträdelsen kan vara straffbar, är vi skyldiga att anmäla för åtalsprövning.

För tillsynen tar kommunen ut en avgift som fastställs av kommunfullmäktige.

En årlig tillsynsavgift tas ut för alla verksamheter som är tillståndspliktiga och för de flesta med anmälningsplikt. Övriga betalar en timavgift i efterskott enligt gällande taxa.

Timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn enligt miljöbalken 2024 är 1250 kr.

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken hittar du på miljö- och byggnadsnämndens sida med olika taxor.

Läs mer om

Sidan uppdaterades den 11 januari 2024