Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som länderna i EU har ett ansvar att skydda för framtidens generationer.

Bakgrund

Natura 2000 kom till inom EU för att hejda utrotningen av djur och växter och för att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. I och med anslutningen till Europeiska unionen har Sverige accepterat att delta i arbetet med att etablera detta nätverk. Inom naturvårdsområdet utgör Natura 2000 EU:s viktigaste bidrag till bevarandet av den biologiska mångfalden.

Natura 2000 baseras på två lagtexter:
* Fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/CEE av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar)
* Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/ CEE du Conseil av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.)

Natura 2000-områden i Luleå

På kartan över Luleå längst ner på sidan finns de skyddsvärda Natura 2000-områdena markerade.

Krav på tillstånd

Ett tillståndkrav har införts i miljöbalken som innebär att det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-områden. Tillståndsplikten "fångar upp" såväl verksamheter och åtgärder som i övrigt regleras i miljöbalken liksom de som regleras i all annan lag.

Av betydelse är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas, avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på ett Natura 2000-område. Det betyder att även en verksamhet som finns utanför ett Natura 2000-område alltså kan vara tillståndspliktig.

En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en sådan tillståndansökan. Denna skall alltid innehålla uppgifter som behövs för prövningen av tillståndet. Förutsättningarna för att ge tillstånd anges i miljöbalkens 7 kap.

I de fall verksamheten inte kan tillåtas kan den under vissa förutsättningar bli föremål för regeringens prövning.

Tillstånd sökes hos länsstyrelsen.

Karta över Natura 2000-områden i Luleå kommun

Notera att hela Råneälven och dess tillflöden, Rånefjärden, Persöfjärden, Möröfjärden och Gammelstadsviken också är Natura 2000-områden.

Natura 2000 områden i Luleå kommmun

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024