Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska eller spillolja är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt.

En läckande cistern kan orsaka stor skada. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark eller från rörledningar i golvet. Skulle det ske ett större läckage kan skadorna vara svåra att åtgärda och saneringskostnaderna blir ofta stora. Från den 1 januari 2022 gäller nya regler.

Avdelning miljö och bygg ska kontrollera att reglerna kring skötsel och hantering följs i följande fall:

  • hantering av mer än totalt 1 m³ brandfarliga vätskor eller spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar,utanför vattenskyddsområde
  • hantering av mer än 150 liter i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och lösa behållare, inom ett vattenskyddsområde

Informationsplikt

När du ska installera en cistern som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, ska avdelning miljö och bygg informeras skriftligt minst 4 veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds.

Informationsplikten gäller för hantering av mer än totalt 1 m³ brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar utanför vattenskyddsområde samt för hantering av mer än 150 liter i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare inom vattenskyddsområde.

För handläggning av information om installation av cistern samt cistern som tas ur bruk tas timavgift enligt gällande taxa.

Tillfälligt uppställda cisterner/mobila cisterner

Informationsplikten gäller även tillfälligt uppställda cisterner. Tänk på att tankplatsen ska anläggas så att läckage och spill inte riskerar att förorena omgivande mark eller vatten. En ny information behöver inte lämnas när mobila cisterner flyttas inom arbetsområdet.

Tänk på följande vid placering av cistern

  • Sekundärt skydd (dubbelmantlad eller invallning)
  • Inte risk för att cisternen blir påkörd/påkörningsskydd
  • Ett plant underlag, hårdgjord/tät yta samt spillplåt gör att du snabbt upptäcker spill samt eventuella läckage.

Återkommande kontroll

Kontroller av cisterner och rörledningar är viktiga ur både miljö- och försäkringssynpunkt. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar (MSBFS 2018:3) finns krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner och anslutna rörledningar.

En nyinstallerad cistern ska kontrolleras innan den tas i bruk därefter ska återkommande kontroller genomföras. Hur ofta de återkommande kontrollerna genomförs är reglerat i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Andra kontroller av cisternen kan också behövas till exempel om cisternen flyttas, skadas eller repareras, vill du veta mer kan du läsa om det i föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontrollen av cisternen måste göras av ett ackrediterat företag. Det är den som äger cisternen som ansvarar för att kontrollen görs.

Kopior på utförda kontroller ska hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För cisterner placerade inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler bland annat att:

  • Cisterner i och ovan mark samt lösa behållare ska inom vattenskyddsområdets vattentäktzon, primär (inre) i och sekundär (yttre) skyddszon ha sekundärt skydd.
  • Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Rörledningar i byggnad får inte dras i eller under golv utan ska vara väl synliga.
  • Vid påfyllningsröret för cisternen ska det finnas en skylt med texten "Vattenskyddsområde" med följande information:

- Fastighetsbeteckning
- Adress
- Volym
- Högsta fyllningsflöde
- Innehåll

  • Det finns också krav på kontroll av det sekundära skyddet för cisterner med anslutna rör- och slangledningar.

Du kan kontrollera om din fastighet ligger i ett vattenskyddsområde och vad som gäller via kommunkartan Länk till annan webbplats..

Om du är osäker på om din cistern ligger inom ett vattenskyddsområde eller om du vill ha mer information om vilka krav som gäller så kontakta vårt kundcenter på 0920-45 30 00.

Cistern och rörledningar som tas ur bruk

Cisterner med anslutna rör- och slangledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan återfyllas med brandfarliga vätskor eller spilloljor.

Verksamhetsutövaren ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informera tillsynsmyndigheten om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas. Vi rekommenderar att en cistern som tas ur bruk avlägsnas, alternativt om detta inte är möjligt, sandfylls.

Tillstånd för brandfarlig vara

I vissa fall krävs tillstånd för brandfarlig vara. Läs mer här.

Vid misstanke om att mark- eller vattenområde blivit förorenat

Om du misstänker att din cistern läckt eller att spill skett som kan ha förorenat ett mark- eller vattenområde ska du omedelbart informera avdelning miljö och bygg. Du når oss via vårt kundcenter på 0920-45 30 00 och via e-post miljobygg@lulea.se

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024