Anmälan/ansökan om kemisk bekämpning

Det här är en e-tjänst för dig som ska anmäla eller ansöka om tillstånd för kemisk bekämpning på en fastighet.

Använd kemiska bekämpningsmedel så lite som möjligt! Många gånger finns andra alternativ, som mekanisk bekämpning, hetvatten, flamning och marktäckning.

Innan du bestämmer dig för att använda ett kemiskt bekämpningsmedel så ställer lagstiftningen krav på dig att göra en bedömning om syftet med bekämpningen kan uppnås med alternativa metoder.

Illustrationen här nedanför visar på hur prioritering av metod/medel ska göras.

Prioriteringsorder för val av metod eller medel. Förebyggande åtgärder-Mekanisk eller bekämpning-Biologisk bekämpning med makroorganismer-Logisk bekämpning mikroorganismer-Kemisk bekämpning med växtskyddsmedel med låg risk-Kemisk bekämpning med växtskyddsmedel som inte är farliga för vattenmiljöer-Kemisk bekämpning med växtskyddsmedel som är farliga för miljön-Åtgärder

Om du gör din bekämpning med förebyggande åtgärder, mekanisk eller termisk bekämpning eller biologisk bekämpning med makroorganismer (maskar, insekter, spindeldjur) behöver du alltså inte göra någon ansökan/anmälan till oss.

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen.

Om kemisk bekämpning ändå är alternativet för dig, tänk då på att det är:

Anmälningsplikt

om bekämpning sker med växtskyddsmedel:

 • på vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat
 • på banvall
 • inom områden som inte omfattas av krav på tillstånd enligt nedan och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt.

Kravet på anmälan gäller inte användning på åkermark.

Den kemiska bekämpningen får påbörjas tidigast fyra veckor från det att anmälan har lämnats in, om inte miljö- och byggnadsnämnden beslutar om något annat. 

Informationsplikt

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska en vecka före spridningstillfället informera om detta på väl synliga anslag.

Anslagen ska vara i minst A5-format och av material som tål alla  väder.

Anslagen ska innehålla:

 1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
 2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
 3. syftet med spridningen,
 4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 5. beskrivning av spridningsmetod, och
 6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

Kravet på information gäller inte sådan spridning som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Tillståndsplikt

​Det är förbjudet att utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • på tomtmark för flerfamiljshus,
 • på gårdar till skolor och förskolor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusade ytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
 • Det är också förbjudet att utan särskilt tillstånd använda växtskyddsmedel inom primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon i vattenskyddsområde. Om vattenskyddsområdet inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning i hela vattenskyddsområdet.

Du får inte påbörja bekämpningen förrän du har fått ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden, som säger att du får göra det.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar en avgift på 1250 kr/timme för handläggningen av ärendet. För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och bifogar eventuella bilagor.

Sidan uppdaterades den 4 januari 2024