Anmälan/ansökan om kemisk bekämpning

Det här är en e-tjänst för dig som ska anmäla, eller ansöka om dispens eller tillstånd för kemisk bekämpning på en fastighet

Använd kemiska bekämpningsmedel så lite som möjligt! Många gånger finns andra alternativ, som mekanisk bekämpning, hetvatten, flamning och marktäckning.

Innan du bestämmer dig för att använda ett kemiskt bekämpningsmedel så ställer lagstiftningen krav på dig att göra en bedömning om syftet med bekämpningen kan uppnås med alternativa metoder.

Illustrationen här nedanför visar på hur prioritering av metod/medel ska göras.

Om du gör din bekämpning med förebyggande åtgärder, mekanisk eller termisk bekämpning eller biologisk bekämpning med makroorganismer (maskar, insekter, spindeldjur) behöver du alltså inte göra någon ansökan/anmälan till oss.

För att ett kemiskt bekämpningsmedel ska få användas måste det vara godkänt av kemikalieinspektionen.

Om kemisk bekämpning ändå är alternativet för dig, tänk då på att det är:

Anmälningsplikt

om bekämpning sker med växtskyddsmedel:

 • på vägområden för att förhindra introduktion, etablering och spridning av invasiva främmande arter karantänskadegörare enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 eller enligt bestämmelser som genomför den förordningen,
 • på banvallar, och
 • inom områden som inte omfattas av förbud enligt 37 § eller krav på tillstånd enligt 40 § och som har en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Den kemiska bekämpningen får påbörjas tidigast fyra veckor från det att anmälan har lämnats in, om inte miljö- och byggnadsnämnden beslutar om något annat. 

Informationsplikt

Den som avser att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, ska en vecka före spridningstillfället informera om detta på väl synliga anslag.

Anslagen ska vara i minst A5-format och av material som tål alla  väder.

Anslagen ska innehålla:

 1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,
 2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,
 3. syftet med spridningen,
 4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om verksamt ämne,
 5. beskrivning av spridningsmetod, och
 6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

Kravet på information gäller inte sådan spridning som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Tillståndsplikt

​Det är förbjudet att utan tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel:

 • i sådana parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde och som inte omfattas av förbudet i 2 kap. 37 § 3,
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt på grusade ytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
 • Det är också förbjudet att utan särskilt tillstånd använda växtskyddsmedel inom primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon i vattenskyddsområde. Om vattenskyddsområdet inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning i hela vattenskyddsområdet.

Du får inte påbörja bekämpningen förrän du har fått ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden, som säger att du får göra det.

Förbud mot viss användning

Sedan den 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel inom ett flertal områden där den miljö- och byggnadsnämnden tidigare kunnat bevilja tillstånd.

Växtskyddsmedel får inte användas

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

Växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön är undantagna från förbudet. Exempel på sådana verksamma ämnen som undantagits är ättiksyra, järn (III)fosfat och pelargonsyra.

Utöver detta har miljö-och byggnadsnämnden möjlighet att i det enskilda fallet meddela dispens från förbuden i 37 §, om växtskyddsmedlet är godkänt av Kemikalieinspektionen och användningen är förenlig med villkoren för godkännandet, och

 1. det behövs för odlandet av växter som bevaras i Nationella genbanken eller i Nordiskt genresurscenter, eller
 2. det behövs av andra särskilda skäl. Förordning (2021:229).

Exempel på vad som kan bedömas vara särskilda skäl är att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande växtarter om inga andra metoder eller växtskyddsmedel som är undantagna från förbudet är tillräckligt effektiva för den avsedda bekämpningen.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar en avgift på 1250 kr/timme för handläggningen av ärendet. För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och bifogar eventuella bilagor.

Sidan uppdaterades den 3 maj 2024