Bygglovsprocessen

När kommunen behandlar en ansökan om bygglov bedömer man om ett byggprojekt uppfyller de krav som finns. Kraven finns i första hand i plan- och bygglagen samt i detaljplaner. Bygglovsprocessen innehåller många moment. Här beskrivs de viktigaste stegen kort.

Bygglovsprocessen

Ansökan

Bygglovsprocessen börjar när du skickar in en ansökan om bygglov till oss. Tänk på att en komplett ansökan med rätt information och tydliga ritningar kortar handläggningstiden. Här kan du läsa mer om vilka handlingar som kan behövas.
I de flesta fall behöver du även skicka med ett förslag till kontrollplan. Här kan du läsa mer om riskbedömning och kontrollplaner.

Fullständiga handlingar

När vi registrerat din ansökan skickar vi en bekräftelse om mottagen ansökan till dig. Om din ansökan behöver kompletteras kommer ett föreläggande om komplettering att skickas inom tre veckor från den dagen ansökan har inkommit. Du har då två veckor på dig att komplettera din ansökan. Om du har svårt att hinna ta fram din kompletterande handling inom två veckor, kontakta då din handläggare.

När din ansökan bedömts vara komplett har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Alla ärenden hanteras utifrån sina förutsättningar och dina unika behov. Om det behövs frågar vi dina grannar eller andra berörda, de kallas sakägare. Sakägare har två veckor på sig att lämna sina svar.
Om vår handläggning tar mer än tio veckor har du rätt till reducerad avgift för handläggningen av ditt bygglov. Från vecka elva reduceras delar av avgiften med en femtedel för varje vecka tills du får ditt beslut.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden ytterligare tio veckor.

Bygglovsbeslut

De flesta beslut fattar handläggaren själv. Större eller komplicerade ärenden beslutas av miljö- och byggnadsnämnden. Bygglovsbeslutet visar att du fått bygglov. Vid en del mera omfattande byggnationer krävs en kontrollansvarig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vanligtvis behöver du inte någon kontrollansvarig för små ändringar av en- eller tvåbostadshus och inte heller för att bygga ett uthus eller ett garage, uppföra en mur eller ett plank. I beslutet godkänner vi ditt förslag på kontrollansvarig. Där står också vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar som du kan behöva.

Du får inte börja bygga innan du har fått ett skriftligt startbesked. I de flesta fall får du startbeskedet efter att du haft ett tekniskt samråd med oss. Vid mindre åtgärder där det inte krävs tekniskt samråd eller kontrollansvarig kan du ofta få beslut om bygglov och startbesked samtidigt. Läs noga vad som gäller för ditt lov, det står i beslutet. Är du osäker, kontakta din handläggare.

Tekniskt samråd

Kort efter att du fått ditt bygglovsbeslut skickar en av våra byggnadsinspektörer en kallelse till tekniskt samråd till dig och din kontrollansvarige. Till samrådet kan också din entreprenör och projektör kallas och eventuella sakkunniga. Kallelsen innehåller dagordning för mötet och information om vilka handlingar som ska lämnas in som underlag till samrådet.
Under det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat arbetets planering och organisation och går igenom ditt förslag på kontrollplan och övriga bygghandlingar.

Om du fått besked om att du ska lämna in en brandskyddsbeskrivning eller en dagvattenutredning kan Räddningstjänsten eller Lumire behöva yttra sig i ärendet innan det tekniska samrådet kan äga rum.

Vi ska förutom att föra protokoll över vad som sagts och bestämts också informera om vilka andra tillstånd som du kan behöva från andra myndigheter.

Om vi har fått ett tillräckligt underlag fastställs kontrollplanen och ett startbesked utfärdas. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

För enklare byggen behövs inget tekniskt samråd.

Startbesked - bygget får börja

OBS! Det är viktigt att du får ett startbesked innan du börjar bygga. Om du börjar innan du fått startbesked så bryter du mot plan- och bygglagen och riskerar att få betala en byggsanktionsavgift (straffavgift).

För enklare byggen får du ett startbesked i samband med ditt bygglov.

I startbeskedet fastställs ditt förslag till kontrollplan för bygget och vilka eventuella villkor du måste uppfylla innan du får börja bygga. Startbeskedet är kvittot på att du får starta byggnadsarbetena.

Arbetsplatsbesök

När bygget har varit igång en tid ska vi enligt plan- och bygglagen göra ett arbetsplatsbesök på ditt bygge. Normalt kommer vi på minst ett besök under byggtiden, ibland fler. Hur många arbetsplatsbesök vi ska göra bestäms på det tekniska samrådet och står också i ditt startbesked.

Den kontrollansvarige och byggherren ska vara med under besöket. Under besöket besiktar vi arbetsplatsen, där vi kontrollerar att bygglovet följs samt att de tekniska kraven uppfylls. Vi går också igenom hur kontrollplanen följs och kontrollerar att inget uppenbart strider mot byggreglerna. Byggnadsinspektören skriver ett protokoll över arbetsplatsbesöket som sedan skickas till dig och den kontrollansvarige.

Slutsamråd

När ditt bygge börjar bli färdigt är det dags för ett slutsamråd. Det ska hållas om ett tekniskt samråd tidigare har ägt rum. Ett slutsamråd är en avstämning mellan byggherren, det vill säga du själv, kontrollansvarig, byggföretaget, andra berörda och kommunen.

Slutsamrådet hålls vanligtvis på byggarbetsplatsen. Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som kontrollansvarig gjort och tittar på om byggande skett enligt kontrollplanen. Slutsamrådet ligger till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

Slutbeskedet är ett kvitto på att du äntligen får ta bygget eller genomförd åtgärd i bruk. För att få detta bevis måste du som byggherre först visa att alla krav som funnits i lovet, kontrollplanen, startbeskedet samt eventuellt andra beslut som tagits under arbetets gång, är uppfyllda. Vilka handlingar du behöver lämna in för att få ditt slutbesked framgår av startbeskedet.

Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift (straffavgift).

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt (tillfälligt) slutbesked utfärdas. I det beskedet beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Sidan uppdaterades den 27 januari 2023