Avgifter och handläggningstider

Här kan du läsa övergripande information om handläggningstid och vad ett bygglov kan kosta.

Hur lång är handläggningstiden?

Vi på kommunen har tio veckor på oss att handlägga ärenden om bygg- och rivningslov samt förhandsbesked. Handläggningstiden för anmälningsärenden är fyra veckor. Om din ansökan/anmälan behöver kompletteras räknas tiden från det att ärendet är komplett. Om vår handläggning tar längre tid reduceras delar av avgiften.

I vissa fall har vi möjlighet att förlänga handläggningstiden med ytterligare tio veckor för lovärenden och fyra veckor för anmälningsärenden.

Efter att du fått ett beslut behöver du också få ett startbesked innan du kan påbörja ditt arbete. Mer information om startbesked lämnas i bygglovsbeslutet.

Ärenden om strandskyddsdispens ska hanteras skyndsamt men det finns ingen angiven handläggningstid i lagstiftningen på samma vis som med till exempel bygglovsärenden. Kom ihåg att strandskydd och bygglov prövas separat. Ett tips är att vänta med att lämna in din bygglovsansökan tills du fått beslut om strandskyddsdispens.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid då det är många som vill bygga under vår och sommar. Kontrollera att du fått med allt som behövs i ansökan, en komplett ansökan leder ofta till ett snabbare beslut.

Vad kostar det?

Avgiften för lov, förhandsbesked och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa som är beslutad av Kommunfullmäktige.

Nedan hittar du exempel på vad de vanligaste åtgärderna kostar i Luleå 2023. Observera att priset kan variera, många faktorer spelar in när kostnader ska beräknas. Avgiften beror bland annat på storleken för det du vill bygga och hur många grannar som har rätt att yttra sig. Ibland måste du också betala en planavgift för byggnation inom detaljplanelagt område.

Exempel:

Exempel på kostnad för olika sorters bygglov och bygganmälan.
Obs! Avgifterna nedan avser 2023

Åtgärd

Avgift för lov/anmälan

Bygglov för nybyggnad 130 - 199 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 23 500 kronor

Bygglov för nybyggnad 200 - 299 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 29 100 kronor

Bygglov för tillbyggnad 15 - 50 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 7 300 kronor

Bygglov för kompementbyggnad, garage, carport, förråd 25 - 50 kvadratmeter

Cirka 5 600 kronor

Bygglov för komplementbyggnad, garage, carport, förråd 50 - 100 kvadratmeter

Cirka 6 900 kronor

Bygglov för utvändig ändring (ändring av byggnadens yttre utseende)

Cirka 1 900 kronor

Bygglov för mur eller plank vid enbostadshus

Cirka 3 300 kronor

Rivningslov för byggnad mindre än 250 kvadratmeter inom detaljplanerat område

Cirka 3 800 kronor

Anmälan för installation av eldstad

Cirka 2 200 kronor

Attefallstillbyggnad max 15 kvadratmeter

Cirka 3 000 kronor

Attefall - komplementbyggnad max 30 kvadratmeter

Cirka 4 400 kronor

Attefall - komplementbostadshus max 30 kvadratmeter

Cirka 4 900 kronor

Strandskyddsdispens

Cirka 11 750 kronor

Förhandsbesked för ett enbostadshus

Cirka 16 200 kronor

Skylt 5 - 10 kvadratmeter

Cirka 7 200 kronor

Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan tillkomma utöver de du hittar ovan:

  • Kostnad för att höra grannar - tas ut om grannar eller andra sakägare ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked. Som exempel kostar det 4 200 kr om 6-9 sakägare hörs. Vid ett förhandsbesked eller ett större projekt med fler som berörs kan det bli en högre avgift.
  • Om ditt byggnadsverk avviker från detaljplanen görs ett tillägg på avgiften med minst 15 %. Detaljplaner Länk till annan webbplats.
  • Planavgift - tas ut bland annat vid bygglov för nybyggnation inom vissa områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 22 500 kronor för ett enbostadshus upp till 299 kvadratmeter.
  • I de fall det krävs en nybyggnadskarta i ditt projekt tillkommer en avgift för den. Läs mer om när du kan behöva en nybyggnadskarta och vad den kostar här: Nybyggnadskarta
  • Avgift för utstakning/lägeskontroll - i vissa fall behöver byggnaden stakas ut så att den uppförs på rätt plats. Här kan du läsa mer om när utstakning kan krävas och vad det kostar: Utstakning och lägeskontroll Öppnas i nytt fönster.

Vid större byggprojekt är du välkommen att kontakta oss för mer information kring avgifter.

Din faktura

Fakturan skickas ut några veckor efter att du fått ditt beslut. I beslutet kan du se hur mycket ditt bygglov kostar och hur avgiften är uträknad. Fakturan går till den adress du lämnat till oss i ansökan.

Har du frågor om din faktura kontakta Luleå kommun. Ha alltid fakturan framför dig när du hör av dig till oss, vi kommer att fråga om fakturanummer och ärendeid som står på fakturan.

Företag och e-faktura

Luleå kommun skickar fakturor med post och kan inte skicka faktura med e-post.
Vi måste därför alltid få en fakturaadress. Glöm inte ange er referens/projektnummer.

Företag, myndigheter och kommuner har möjlighet att välja e-faktura via Peppol. Kontakta Ekonomicenter på Luleå kommun för mer information.

E-postadress: ekonomicenter@lulea.se

Sidan uppdaterades den 22 maj 2024