Strandskydd

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för strandskyddade områden och hur du kan söka dispens om du vill bygga något.

Hör gärna av dig till oss om du planerar att förändra något på din fastighet som ligger inom strandskyddat område. Kom ihåg att strandskydd och bygglov prövas separat. Ett tips är att vänta med att lämna in din bygglovsansökan tills du fått beslut om strandskyddsdispens.

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och stanna vid stranden med båt. Strandskyddet gör också att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Om du vill ändra eller bygga inom strandskyddat område ska du ansöka om dispens.

Strandskyddet gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men kan på vissa platser vara utökat till 300 meter.

Illustration: Boverket

Strandskyddet kom till för att trygga allmänhetens möjlighet till rekreation och friluftsliv. Det innebär att du som privatperson har möjlighet att stanna till på någon annans brygga eller promenera längs med vattnet, så länge du inte befinner dig inom någon annans tomt. Rätten att vistas på någon annans brygga gäller inte om ägaren till bryggan själv använder den. Du har ansvar för att inte störa eller förstöra.

Tänk också på att visa hänsyn till växter och djur, till exempel under våren när fåglarna häckar och många djur har ungar.

En markägare har inte rätt att sätta upp skyltar, staket eller stängsel inom strandskyddat område, om det är för att utestänga någon från en plats som annars hade varit allemansrättsligt tillgänglig. För det krävs dispens och tillstånd från kommunen.

Om du misstänker att något bryter mot strandskyddets regler kan du lämna in klagomål till kommunen. Det går också bra att kontakta kommunen om du har frågor och vill veta mer.

Om din fastighet omfattas av strandskydd, behöver du söka en dispens för det du vill göra oavsett om du äger fastigheten eller inte. Det finns ett antal förbjudna åtgärder inom strandskyddat område. Därför ska du ansöka om dispens om du vill göra något av följande:

 1. Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
 2. Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte kan nå ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
 3. Anlägga staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
 4. Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
 5. Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra och bygga bryggor eller andra åtgärder.

Dispens betyder att du får tillstånd, det vill säga undantag från lagens villkor.

Byggnader som inte kräver bygglov, till exempel attefallshus och bryggor, kräver ändå dispens från strandskyddet.

Det måste finnas ett särskilt skäl för att bevilja strandskyddsdispens. Som särskilda skäl enligt miljöbalken räknas att området:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Som privatperson är det vanligaste skälet, skäl 1. För att bedöma om ett strandområde uppenbart saknar betydelse för strandskyddets syften görs en utredning av vilka konsekvenser en dispens kan få för växt- och djurlivet samt allmänhetens tillgång till strandområden.

Vid en bedömning om det går att tillämpa skäl 3 i räcker det inte att konstatera att till exempel en brygga för sin funktion måste ligga vid vattnet. Om behovet av bryggan kan tillgodoses utanför området, till exempel genom en gemensam brygga i närheten eller att fastigheten går att ta sig till med bil behöver den enskilda bryggan för sin funktion inte ligga vid vattnet.

För att marken ska kunna räknas som lagligt ianspråktagen gäller att den tagit i anspråk lagligt. Det betyder att byggnader och andra anläggningar som redan finns på fastigheten är lagligt uppförda.

En lagligt uppförd byggnad eller anläggning har en strandskyddsdispens sedan tidigare eller har uppförts innan juni 1975.

Om byggnaden/anläggningen/bryggan är uppförd före juni 1975 ska du visa att åtgärden är lagligt ianspråktagen, till exempel genom gamla kartor eller fotografier som styrker detta.

När vi ger dispens från strandskyddet fattar vi samtidigt ett beslut om en så kallad tomtplatsavgränsning, om det inte redan finns ett beslut om det. Det är skillnad på fastighetsgräns och tomtplatsavgränsning. Det har stor betydelse om det du planerar att genomföra ligger inom eller utanför din tomtplatsavgränsning. Inom tomtplatsen har du som fastighetsägare rätt att exempelvis klippa gräs, ha trädgårdsmöbler och rabatter med mera.

Fastigheten är hela marken du äger. Ytan är ofta större än tomtplatsavgränsningen. Delar av din fastighet kan vara tillgängliga för allmänheten.

Hemfridszonen är den zon som upplevs som privat runt bostadshus och kan varierar beroende på typen av byggnad och var byggnaden ligger. Enklare redskapsbodar, båthus, förråd etc. har mindre avhållande effekt än bostadshus, gäststugor etc. och därmed en mindre hemfridszon.

Vid beslut om dispens fastställs en tomtplats. Att fastställa en tomtplats syftar till att tydliggöra gränsen mellan det område där markägaren kan hävda en privat zon och det område som allmänheten har möjlighet att använda.

Den avhållande effekten sträcker sig över ett större område än den yta som till exempel en byggnad upptar på marken.

Läs mer om tomtplatsavgränsning på Naturvårdsverkets sida Länk till annan webbplats.

Mellan strandlinjen och tomtplatsen ska det finnas ett område där allmänheten fritt kan passera. Området är också viktigt för att bevara livsvillkoren för djur och växter. Det bör vara ett tiotal meter mellan strandlinje och tomtplats. Endast i områden där fri passage redan är omöjligt kan man undvika det kravet.

Illustrationer: Boverket

Ibland behöver du söka andra lov och tillstånd i samband med att du söker strandskyddsdispens. Det kan röra sig om:

 1. Tillstånd från Länsstyrelsen för att få bygga i närheten av ett fornminnesområde. Länk till annan webbplats.
 2. Bygglov eller anmälan hos kommunen. Ett tips är att vänta med att lämna in din bygglovsansökan eller attefallsanmälan tills du fått beslut om strandskyddsdispens.
 3. Det kan också krävas en anmälan/tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Kontakta Länsstyrelsen gällande vattenverksamhet.

Förbuden inom strandskyddat område gäller inte kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens.

Ibland saknas det ett dispensbeslut som anger en tomtplats och då räcker det med att förutsättningarna under punkt 1 är uppfyllda.

Illustration: Boverket

Ekonomibyggnader kan vara undantagna

Ekonomibyggnader eller andra anläggningar och åtgärder som behövs för näringsverksamhet inom jordbruket, skogsbruket, fisket eller renskötseln omfattas av undantaget.

Om du har byggt eller gjort något på din fastighet som kräver dispens kan du ansöka om dispens i efterhand. Det finns ingen garanti för att dispens beviljas. Det måste fortfarande finnas ett särskilt skäl och det du gjort får inte påverka strandskyddets syften. Din ansökan hanteras på samma sätt om byggnaden eller åtgärden inte fanns.

Att bryta mot strandskyddsreglerna kan vara ett brott mot områdesskydd enligt miljöbalken kapitel 26. Kommunen har en skyldighet att göra en åtalsanmälan vid misstanke om brott mot områdesskydd. Kommunen tar inte ställning till om ett brott har begåtts utan det är upp till åklagare att avgöra. Åtalsanmälan ska göras oavsett om dispens går att bevilja i efterhand eller inte.

Det kan bli aktuellt för fastighetsägare att ta bort anläggning, byggnad eller att återställa ett naturområde. Kontrollen finansieras genom avgifter. Det innebär att de som har byggt om och till utan dispens är de som får betala för den tid som kommunen lägger ner på ärendet.

I de flesta fall är det vi hos kommunen som handlägger, beviljar eller avslår din ansökan om dispens från strandskyddet.

I vissa fall är det dock Länsstyrelsen som handlägger dispenser. Länsstyrelsen beslutar om dispens för åtgärder som rör byggande av allmänna vägar, järnvägar, försvarsanläggningar och för åtgärder inom statligt skyddade områden (tex. nationalparker, kulturreservat, Natura 2000-områden, biotopskyddsområden etcetera).


Lämna i de här handlingarna tillsammans med din ansökan:

 • situationsplan i lämplig skala, till exempel 1:500. En situationsplan visar fastigheten och dess byggnader sett ovanifrån. Markera vilken byggnad som ansökan avser, avstånd till fastighetsgräns, nya infarter och om något ska rivas. Alla byggnader ska vara måttsatta. Det ska även framgå vad det är för byggnad (till exempel förråd) samt nybyggnadsår.

  Här kan du se hur en situationsplan för strandskyddsdispens ska se ut

  Behöver du hjälp med kartunderlag för din situationsplan kan du kontakta Kundcenter, tel. 0920-45 30 00 eller e-post: lulea.kommun@lulea.se
 • fasadritningar i skala 1:100. Byggnaders alla fasader ska visas och namnges med aktuellt väderstreck, till exempel ”fasad mot söder”.

 • planritning i skala 1:100. En planritning kan visa en byggnads rumsindelning men även hur en brygga kan komma att se ut.

 • fotografier över hela området som visar
  byggnader/anläggningar/bryggor/natur och vegetation.

 • Är fastigheten sedan tidigare bebyggd behöver du visa att byggnaden/anläggningen/bryggan är lagligt uppförda. Det kan du göra genom att bifoga dokument, beslut, gamla kartor eller fotografier som styrker detta.

 • Efter en första granskning av ditt ärende kan även andra handlingar behövas, i så fall hör handläggaren av sig till dig.

Ärenden om strandskyddsdispens ska hanteras skyndsamt men det finns ingen exakt angiven handläggningstid i lagstiftningen på samma vis som med till exempel bygglovsärenden.

Hur lång handläggningstiden blir beror på förutsättningarna på platsen och om du lämnar in en fullständig ansökan direkt eller om vi måste begära kompletteringar. I vår e-tjänst finns anvisningar, svara så noggrant du kan på frågorna och skicka in bra ritningar och andra underlag så är chansen större att ditt ärende går snabbare.

När beslut om dispens har tagits skickas beslutet till dig men även till Länsstyrelsen för granskning. De har tre veckor på sig att besluta om de vill överpröva beslutet. Därför är det viktigt att du inte påbörjar arbetet innan dispensen har vunnit laga kraft.

Strandskyddsdispensen gäller i två år från det att beslutet har vunnit laga kraft. Om du inte påbörjat bygget inom denna tid slutar beslutet att gälla.

Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige, här hittar du exempel på vad det kan kosta:

Sidan uppdaterades den 15 juli 2024