En kvinna med en husritning står i naturen och funderar på om kommunen kan göra en ny detaljplan

Detaljplaner

En detaljplan är en karta med text som reglerar vad som får byggas samt hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. En detaljplan är juridiskt bindande och ger fastighetsägaren en byggrätt.

Framtagande av en detaljplan ska alltid följa en bestämd process, i syfte att de som berörs av detaljplanen ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen

I en detaljplan görs alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Avvägningen kan beröra exempelvis att det allmänna intresset av vägar och påverkan på omgivningen vägs mot enskildas önskan att bygga för att nå en bra och långsiktig helhetslösning.

Samlad bild av hur ett område ska användas

En detaljplan ger en samlad bild av hur det är tänkt att ett avgränsat markområde ska användas och är alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

Underlag för beslut

Detaljplanen utgör underlag för beslut om lov enligt Plan- och bygglagen (bygglov, rivningslov och marklov).

Processen för att ta fram en detaljplan

Processen att ta fram en detaljplan följer i regel processen planprogram, samråd, granskning, antagande och laga kraft.

Det finns dock både mer och mindre omfattande förfaranden av processen. Vilket förfarande som används avgörs av det berörda områdets karaktär.

Planprocessen beskriven i pilfigur. Planprogram, Samråd, Granskning, Antagande och Laga kraft.

Sidan uppdaterades den 26 mars 2024