Ny eller ändrad detaljplan

Det finns två ingångar för att komma i kontakt med kommunen angående eventuellt ny eller ändrad detaljplan, antingen via byggdialogen eller via planbesked.

Mer info om Byggdialogen finns här, samt planbesked beskrivs nedan.

Planbesked

Meningen med planbeskedet är att alla som vill genomföra en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få ett snabbt och tydligt svar om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete.

När ska kommunen lämna besked?

Ett planbesked ska fattas inom fyra månader från ansökan och i den ska det framgå om kommunen kommer att påbörja ett planarbete eller inte. Kommunens besked ska vara skriftligt och motiverat. Begäran om planbesked är valfritt.

Planbeskedets innehåll

Kommunen ska i planbeskedet ange en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske. Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.

Ansökan om planbesked

För att ansöka om planbesked ska du använda blanketten Ansökan om planbesked Pdf, 100.4 kB.. Kommunen tar ut en avgift för hantering av planbesked. Avgiften regleras i kommunens plan- och bygglovstaxa. Vid begäran av planbesked ska ansökan vara komplett. Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in.

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla följande:

  1. En beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden.
  2. En karta som visar det område som berörs.
  3. Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Sidan uppdaterades den 12 januari 2023