Eget avlopp

Du som inte har kommunalt avlopp ansvarar själv för att rena ditt avloppsvatten med en enskild avloppsanläggning. Grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå slamavskiljning och någon form av efterföljande rening.

Avloppsvatten behöver renas eftersom det kan orsaka övergödning i sjöar, hav och vattendrag som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också bakterier och virus som kan förorena dricksvatten.

Som fastighetsägare är det du som har ansvar för att anläggningen uppfyller reningskraven. Läs mer under krav på enskilda avlopp.

Om du ska ändra en gammal eller anlägga en ny avloppsanordning krävs det tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer din ansökan.

I dessa undersidor kan du läsa mer om hur du går tillväga när du anlägger ett nytt avlopp samt vilka krav som gäller för nya och befintliga avlopp. Du hittar också mer information om förlängt slamtömningsintervall och egen kompostering av slam eller latrin.

VA-rådgivningen för Luleå och Älvsbyns kommun

VA-rådgivningen är för dig som har enskilt avlopp och vatten. Tjänsten är avgiftsfri och teknikneutral.

Sidan uppdaterades den 14 mars 2023