Eget avlopp

Du som inte har kommunalt avlopp ansvarar själv för att rena ditt avloppsvatten med en enskild avloppsanläggning. Grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå slamavskiljning och någon form av efterföljande rening.

Avloppsvatten behöver renas eftersom det kan orsaka övergödning i sjöar, hav och vattendrag som leder till algblomning, igenväxning, syrebrist och fiskdöd. Avloppsvatten innehåller också bakterier och virus som kan förorena dricksvatten. Som fastighetsägare är det du som har ansvar för att anläggningen uppfyller reningskraven.

Om du ska ändra en gammal eller anlägga en ny avloppsanordning krävs det tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken.

Att vattnet rinner undan när man duschar och spolar i toaletten betyder inte automatiskt att anläggningen fungerar som den ska. En fungerande anläggning renar också vattnet innan det återförs till naturen.

Vad som är acceptabel rening varierar utifrån platsens förutsättningar. Grundkravet för avlopp med WC är dock att man ska ha en slamavskiljare (trekammarbrunn) och en fungerande efterföljande rening så som en infiltrations- eller markbädd. Utsläpp från en trekammarbrunn direkt till stenkista, dike eller åkerdränering är inte en tillräcklig reningsmetod.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att underhålla och sköta din anläggning. Avloppsanläggningen fungerar bättre och håller längre om du sköter och underhåller den på rätt sätt. Dålig skötsel kan kosta mycket pengar då avloppsanläggningen kan sluta fungera.

Avdelning miljö och bygg genomför systematisk tillsyn av enskilda avlopp. Har du fått brev om att tillsyn ska ske på din avloppsanläggning och du vet med dig att din anläggning inte uppfyller reningskraven kan du meddela avdelning miljö och bygg detta innan inspektion och behöver då inte betala inspektionsavgiften. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Hur vet jag om mitt avlopp uppfyller kraven?

För att ta reda på om ditt avlopp uppfyller kraven på rening kan du använda dig av Avloppsguidens checklista. Genom att undersöka ditt avlopp med hjälp av denna checklista kan du få en första indikation på om ditt avlopp fungerar bra eller mindre bra. Om du med hjälp av checklistan ser att ditt avlopp inte uppfyller kraven, kan du kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun eller kommunens VA-rådgivare för att få råd. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakt och rådgivning

Vid frågor kan du kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun, via e-postadressen miljobygg@lulea.se eller via telefon 0920-45 30 00 (växel).

Sidan uppdaterades den 3 januari 2024