Skicka in ansökan – nytt enskilt avlopp eller ändring i befintlig anläggning

För att installera ett nytt avlopp eller ändra i ditt gamla avlopp ska du göra en ansökan eller anmälan till kommunen.

Ansöka om nytt enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för installation av enskild avloppsanläggning gör du i vår e-tjänst. Du får inte påbörja arbeten innan du fått kommunens godkännande – det vill säga ett tillstånd eller beslut av miljö- och byggnadsnämnden. En avloppsanläggning som saknar tillstånd är olaglig.

För att få en snabb handläggning är det viktigt att du lämnar in din ansökan tillsammans med rätt bilagor. Mer information om handlingar och ritningar som ska finnas med i ansökan hittar du längre ned på sidan.

Ändring i befintlig avloppsanläggning

Vid ändring av befintlig avloppsanläggning som har tillstånd krävs en anmälan. Du skickar in din anmälan via vår e-tjänst. Anmälningspliktiga åtgärder är sådana som påverkar avloppsvattnets mängd eller sammansättning. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder:

 • Om du avser att koppla på fler byggnader till den enskilda avloppsanläggningen, t.ex påkoppling av avlopp från ett Attefallshus.
 • Om du avser att dra om ledningarna för en avloppsanläggning.
 • Om du avser att byta ut delar av avloppsanläggningen som avviker från tillståndsbeslutet för anläggningen.
 • Om du ansluter urin från en separett till en befintlig avloppsanläggning.

Handlingar som ska bifogas till ansökan/anmälan

Du måste alltid bifoga en situationsplan till din ansökan eller anmälan om enskilt avlopp. Av situationsplanen ska det framgå tydligt var alla anläggningens delar ska placeras i förhållande till exempelvis bebyggelse, avstånd mellan anläggningen och tomtgräns, dricksvattentäkter, dränering och energibrunnar.

Det är viktigt att situationsplanen är utförlig, eftersom den bland annat används för att bedöma skyddsavstånd till dricksvattentäkter.

Skalan bör vara mellan 1:400-1:1000. Beroende på platsens förutsättningar finns det ibland behov av att komplettera med ytterligare en karta i större eller mindre skala, för att alla relevanta uppgifter ska få plats. Finns det till exempel dricksvattentäkter inom 200 m från anläggningen och dess utsläppspunkt, behöver du också lämna in en karta där dessa är markerade.

Beroende på avloppsteknik och markens förutsättningar kan det bli aktuellt att redovisa ytterligare dricksvattentäkter om området som kan påverkas bedöms bli större än 200 m.

I en situationsplan ska placeringen av avloppsanläggningen och alla dess delar framgå. Dessutom ska placering av följande finnas med:

 • Var provgropen är grävd
 • Fastighetsgränser
 • Markera dricksvattentäkter (ange om grävda eller borrade) inom 200 meter. Skriv ut avståndet mellan brunn och avlopp
 • Markera eventuellt planerade dricksvattentäkter
 • Avstånd till energibrunnar
 • Eventuell bräddpunkt
 • Utsläppspunkt (där avloppsanläggningen slutar)
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon

Du kan använda dig av Lantmäteriets tjänst Min karta Länk till annan webbplats. för att ladda ner en kartvy över din fastighet. Det går att rita och mäta direkt i tjänsten.

Exempel över situationsplan med angivna avstånd och placeringar

Exempel på situationsplan

En ansökan eller anmälan om avloppsanläggning ska innehålla profilritningar med längd- och tvärsektion över anläggningen Sådana ritningar är viktiga för att det tekniska utförandet av anläggningen ska bli korrekt, speciellt för infiltrationer och markbäddar som byggs på plats. Se våra exempelbilder här nedan.

Slamavskiljaren ska vara CE-märkt/typgodkänd, bifoga dokumentation om den slamavskiljare du vill använda.

Grundvattenrör

Om du anlägger en infiltration eller markbädd ska du placera ett grundvattenrör intill bädden. Med hjälp av grundvattenröret kan du sedan kontrollera avståndet mellan bäddens spridarlager och grundvattnet. På Havs-och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du anlägger ett grundvattenrör.

Exempel på profilritningar

Profilritning med tvärsektion över infiltrationsanläggning

Profilritning med tvärsektion. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Profilritning med längdsektion över avloppsanläggningen

Profilritning med längdsektion. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Profilritning med längdsektion över avloppsanläggning sedd ovanifrån

Profilritning med längdsektion sedd ovanifrån. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Drift- och underhållsinstruktion från leverantören
 • Installationsanvisningar från leverantören av anläggningen.
 • Slamtömningsinstruktion. Tillverkaren av de produkter du planerar att använda kan ge dig den informationen.

Om ansökan gäller en markbaserad rening ska ytterligare handlingar bifogas ansökan:

 • Uppgifter om markförhållandena på platsen såsom siktkurva, jordartsbestämning eller resultat från perkulationsprover går också bra att skicka in,
 • En ritning över avloppsanordningens dimensionering och uppbyggnad i skala 1:50 - 1:100, inklusive beskrivning av vilket material som lagts i bädden

För markbaserade anläggningar kan entreprenören hjälpa till med beskrivning av anläggningen.

Om den planerade avloppsanläggningen är ett minireningsverk eller har ett fosforfilter

 • Det finns många typer av minireningsverk ute på marknaden som fungerar på olika sätt med olika reningsresultat. Vid en ansökan eller anmälan om minireningsverk är det därför viktigt att du bifogar prestandadeklaration och funktionsbeskrivning. Ta hjälp av din entreprenör eller konsult för att ta reda på vilket verk som passar på din fastighet. Verken ska alltid att vara CE-märkta/typgodkända. Utsläppet från ett minireningsverk bör ledas ned i mark för att undvika olägenheter.

Om avloppet riskerar att påverka en dricksvattentäkt

 • En fördjupad VA-utredning kan behöva tas fram och ska då bifogas ansökan.

Mer information om vad alla bilagor är eller hur de kan se ut finns på avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du också hitta konsulter som kan utföra undersökningen.

Kontakt och rådgivning

Vid frågor kan du kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun, via e-postadressen miljobygg@lulea.se eller via telefon 0920-45 30 00 (växel).

Sidan uppdaterades den 26 oktober 2023