Efter ansökan - handläggning och utförandeintyg

Här hittar du information kring vad som händer efter att du skickat in din ansökan och att du måste skicka in ett utförandeintyg efter att din anläggning är klar.

Flödesschema över handläggningsprocessen, från när sökande lämnar in sin ansökan eller anmälan till beslut och slutligen färdig anläggning.

Flödesschema över handläggningsprocessen, från när sökande lämnar in sin ansökan eller anmälan till beslut och slutligen färdig anläggning.

Handläggning av ansökan

När du lämnat in din ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden via vår e-tjänst granskar nämnden ansökan eller anmälan och kontrollerar om alla handlingar är kompletta. Eventuellt måste sökanden komplettera med uppgifter som saknas.

Därefter genomförs ett platsbesök på fastigheten och sakägare får möjlighet att lämna in synpunkter i ärendet (exempelvis grannar eller myndigheter).

Nämnden fattar ett beslut i ärendet som sedan skickas till sökande och berörda sakägare.

Luleå kommun tar ut en avgift för handläggning av ansökan om enskilt avlopp. Avgiften är fast och motsvarar den tid som ärendet förväntas ta. Tabellen nedan visar ett urval av avgifter. Observera att om en ansökan dras tillbaka tas en avgift ut baserad på nedlagd handläggningstid

Timtaxan för 2024 är 1250 kronor. Tabellen nedan visar 2024 års avgifter.

Typ av ärende


Avgift


Ansökan om tillstånd för sluten tank med WC


3750 kronor


Ansökan om tillstånd till avloppsanläggning med WC för 1 hushåll


10 000 kronorAnsökan om tillstånd för anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning


3750 kronor


Ansökan om tillstånd till avloppsanordning med WC för 2-5 hushåll (6-25 personekvivalenter)


11 250 kronor

Ansökan om tillstånd till avloppsanordning med WC för 6-9 hushåll

15 000 kronor


Anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett för 1-2 hushåll


6250 kronor

Anlägg ditt avlopp, dokumentera och skicka in ett utförandeintyg

När du fått ditt beslut, ditt tillstånd kan du påbörja anläggningsarbetet. Viktigt är då att du dokumenterar arbetet genom att fotografera. Tillsammans med ditt tillstånd får du också en blankett, ett utförandeintyg som du efter att anläggningen är klar fyller i och skickar in tillsammans med foton på den nya anläggningen till miljö och bygg på e-postadressen miljobygg@lulea.se eller via vanlig post på adressen Luleå kommun, Avdelning Miljö och bygg, 971 85 Luleå. Av utförandeintyget ska det framgå hur och var avloppet är anlagt. Nämnden granskar utförandeintyget och fotografierna för att se så avloppet är anlagt enligt tillståndet. Om allt är som det ska får du sedan en bekräftelse på detta och ärendet avslutas.

Denna granskning innebär inte ett godkännande av anläggningens funktion när den är tagen i drift. Hur anläggningen fungerar i praktiken kontrolleras med tillsyn i ett senare skede enligt miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplanering.

Ansvaret för anläggningens funktion vilar på fastighetsägaren och ansvaret för att det enskilda avloppet anläggs enligt tillståndet och tillverkarens rekommendationer vilar på entreprenören/den som utför anläggningsarbetet.

Anmäla enskilt avlopp för slamtömning

Sista steget i processen är att anmäla till Lumire (Luleå Miljöresurs - det kommunala bolaget som sköter Luleås sophantering, vatten och avlopp) att det finns en ny slambrunn som de ska tömma. En avloppsanläggning ska tömmas med jämna mellanrum, vanligtvis en gång om året.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2024