Grävmaskin som arbetar

Innan ansökan - planera för enskilt avlopp

Om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en gammal avloppsanordning måste du göra en ansökan eller anmälan enligt miljöbalken. På den här sidan får du information om vad som är viktigt att tänka på och planera för om du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra i ditt gamla.

Det är viktigt att du förbereder dig noga inför din ansökan. Börja med att söka information om olika avloppslösningar. Besök gärna avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kontakta entreprenörer för att komma fram till vilken lösning som passar din fastighet. Luleå kommun har också en kostnadsfri VA-rådgivning som du kan vända dig till. Tänk på att du får inte börja anlägga avloppet innan du har fått ditt tillstånd.

Platsens förutsättningar avgör vilken avloppsanläggning du bör välja. Många faktorer spelar in, bland annat vattenskyddsområden, skyddsnivå, skyddsavstånd, jordprov och grundvattennivå. Det är den sökande som tillsammans med sin entreprenör ska redovisa hur man uppnår alla dessa faktorer. I svåra fall kan det behövas utökade geologiska undersökningar.

Vattenskyddsområden

Om avloppsanläggningen ligger inom skyddsområde för vattentäkt kan vissa begränsningar och specialregler finnas. I en del fall så är det inte ens tillåtet att ha ett avlopp där. Besök kommunens karta Länk till annan webbplats. och använd den interaktiva kartan för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Skyddsnivå

Kontrollera med avdelning miljö och bygg om fastigheten ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå. Hög skyddsnivå kan innebära högre krav på rening. Exempel på sådant som kan påverka skyddsnivåerna är närheten till dricksvattentäkter och skyddade naturområden.

Skyddsavstånd

Skyddsavstånd och skyddsnivåer hänger ihop. Det är mycket viktigt att hålla ett tillräckligt stort avstånd till sin egen och andras dricksvattentäkter. Vad som är lämpligt där du bor beror mycket på platsens förutsättningar. Det bästa är att avloppsanläggningen placeras lägre i terrängen än dricksvattentäkten. Hänsyn bör också tas till grundvattnets strömningsriktning och jordens sammansättning.

Tänk på att grundvattenströmningen kan ändra riktning runt dricksvattentäkter. Se exempelbild nedan.

Bild på grundvattnets strömningsriktning och påverkan av avloppsanläggnig

Illustration över vikten av att hålla skyddsavstånd. Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Avstånd som bör uppfyllas

 1. Grundvattenyta till infiltrationsanläggning, minst 1 meter.
 2. Vattentäkt till avloppsanläggning, minst 30 meter beroende på förutsättningarna.
 3. Vattentäkt till täthetsprovad del av avloppsanläggning, minst 20 meter.
 4. Energibrunn till avloppsanläggning, minst 30 meter.
 5. Ytvatten och dike till infiltrerande anläggningar, helst 30 meter men minst 10 meter.
 6. Fastighetsgräns till avloppsanläggning, minst 4 meter.
 7. Bostad till avloppsanläggning, minst 10 meter.

Provgrop, jordprov och perkolationsprov

För att bedöma vilken typ av avloppsrening som lämpar sig på din tomt kan en provgrop grävas och jordprover eller perkolationsprover tas ut för att bedöma jordarten och grundvattnets läge.

Du behöver visa markens egenskaper och sammansättning om avloppsvattnet ska ledas ner i marken. Det gäller främst infiltrationsanläggningar men även minireningsverk där man leder ner det renade vattnet i marken.

Om du planerar att göra en infiltrationsanläggning ska jorden inte vara för finkornig, men inte heller för grovkornig. Jordlagret ska även vara tillräckligt tjockt så att avståndet från spridningslagrets botten ner till grundvattenyta eller fast berggrund överstiger en meter.

Skicka jordprovet till ett laboratorium för siktanalys eller genomför ett perkolationsprov av jorden. Här är några exempel på laboratorier som genomför jordanalyser inom fyrkanten:

 • Mitta, Gammelstadsvägen 5, 070-227 36 10
 • BDX Grus & Makadam Industrisådd, Kritgatan 1, 0911-783 00
 • Sweco, Västa Varvsgatan 11, 0920-35500
 • Väglaboratoriet i Norr AB, Hedenbrovägen 6 B, 0921-196 00

Din entreprenör eller konsult kan hjälpa dig att genomföra och tolka proven.

Grundvattennivå

Du måste också redovisa den högsta grundvattennivån på platsen där du vill anlägga ditt avlopp. Det är fördelaktigt att kontrollera under de tider på året då grundvattennivåerna står som högst, exempelvis vår eller höst. Gräver du en provgrop ska du gräva minst en meter under den tilltänkta nivån för spridningsledningarna.

Slamtömning

Tänk på att anläggningen ska kunna slamtömmas, fordonet är tungt och behöver plats för att vända. Avståndet från uppställningsplats till slamavskiljaren får inte överstiga 10 meter. Höjdskillnaden mellan uppställningsplats och botten på slamavskiljaren får inte överstiga 6 meter.

I denna korta film från Avloppsguiden får du en genomgång av hur det kan gå till att anlägga nytt avlopp. Filmen är 2 minuter lång.

Kontakt och rådgivning

Vid frågor kan du kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun, via e-postadressen miljobygg@lulea.se eller via telefon 0920-45 30 00 (växel).

Sidan uppdaterades den 3 januari 2024