Inventering och tillsyn av enskilda avlopp i Luleå kommun

I Luleå kommun finns över 4000 enskilda avlopp. För att säkerställa att avloppen uppfyller dagens miljökrav genomför kommunen årlig tillsyn och inventering av befintliga anläggningar.

Många avloppsanläggningar som inte klarar reningen bidrar till övergödning som kan leda till algblomning och minskad biologisk mångfald. Utsläpp av orenat avlopp kan också innebära förorening av din egen eller grannens dricksvattenbrunn.

Planerad tillsyn (inventering) och tillsyn vid behov

Avdelning miljö och bygg gör både planerad tillsyn av avloppsanläggningar och tillsyn vid behov. Tillsyn vid behov utförs efter klagomål eller när vi får kännedom om en dålig och/eller gammal avloppsanläggning utan tillstånd. Den planerade tillsynen (kallas också inventering) sker områdesvis i olika delar av kommunen. Denna inventering/tillsyn av enskilda avlopp pågår i hela Sverige och är en del i arbetet för att uppnå de miljömål som beslutats av riksdagen. Syftet med inventeringen är att hitta de enskilda avlopp som idag inte uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten och målet är att dessa förbättras.

2018 tog Luleå kommun fram en inventeringsplan för att systematisera arbetet med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar. Planen sträcker sig från 2019 fram till år 2028 och pekar ut i vilken ordning som miljö- och byggnadsnämnden i Luleå kommer att bedriva tillsyn av enskilda avlopp.

När det är dags för tillsyn i ditt område kommer du som fastighetsägare att få ett informationsbrev som beskriver när och hur tillsynen kommer att äga rum hos dig.

Under 2023 och 2024 sker planerad tillsyn inom Luleå kommun framför allt vid enskilda avloppsanläggningar i Råne Älvdal.

I informationsbrevet som går till berörda fastighetsägare i det område som inventeras för närvarande finns en avloppsdeklaration som du som ägare till det enskilda avloppet ska fylla i och skicka in via vår e-tjänst innan det är dags för tillsynsbesök. I avloppsdeklarationen får du svara på frågor om hur vatten och avlopp fungerar på din fastighet. Vill du vara med under tillsynsbesöket ska du också ange det i deklarationen.

Den här bilden är ett exempel på hur du fyller i kartan till din avloppsdeklaration.Förstora bilden

Den här bilden är ett exempel på hur du fyller i kartan till din avloppsdeklaration.

Om du redan innan tillsynsbesöket vet med dig att din avloppsanläggning inte klarar reningskraven kan du i avloppsdeklarationen underkänna ditt eget avlopp. Då genomförs inget tillsynsbesök och du slipper avgiften för detta. Du måste då i stället skicka in en anmälan om ändring av befintligt avlopp (eller ansökan om att anlägga ett nytt avlopp om det befintliga inte går att åtgärda) för att kunna åtgärda problemen med ditt avlopp och efter att ha fått tillbaka ett tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden kan du sedan utföra de faktiska åtgärderna i ditt avlopp. Behöver du råd och stöd i detta kan du kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun eller kommunens VA-rådgivare, du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

När vi besöker din fastighet vill vi titta på avloppsanläggningens olika delar för att få en uppfattning om hur den fungerar. Hela inspektionen sker utomhus. Vi lyfter på lock, letar utsläppspunkt, fotograferar och fyller i en checklista för bedömning av avloppsanläggningen. Besöket tar i genomsnitt 20–30 minuter.

Vanligtvis sker inspektionen utan fastighetsägaren. Om du som fastighetsägare vill vara med vid inspektionen kan du ange det i deklarationen som du skickar in via vår e-tjänst. Vi kommer då kontakta dig minst en vecka innan det planerade besöket med förslag på datum.

Efter tillsynsbesöket får du en inspektionsrapport som beskriver vad vi noterat om din anläggning. Du har då möjligheter att komma in med synpunkter eller kompletterande uppgifter.

Innan vi kan fatta ett beslut om din anläggning behöver åtgärdas eller inte, kommer vi att granska alla uppgifter i ärendet. Om vi saknar viktig information kommer vi att begära in kompletteringar eller förelägga om uppgifter. Det är då viktigt att du försöker svara på våra frågor så bra som möjligt.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid. Du får även ett skriftligt meddelande om vi bedömer att ditt avlopp fungerar som det ska.

Ett beslut går alltid att överklaga, om du inte håller med om vår bedömning har du rätt att begära överprövning. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet. Det kostar ingenting att överklaga ett beslut.

Kommunen tar ut en avgift för inventeringen eftersom tillsynen till allra största del inte är en skattefinansierad verksamhet. För all handläggningstid tas en timavgift ut, för närvarande är avgiften 1250 kr per timme (2024). Avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme.

Det är den av fullmäktige beslutade taxan för tillsyn enligt miljöbalken som tydliggör vad vi får ta betalt för och hur mycket det får kosta.

Exempel på vad som ingår i timavgiften vid en avloppsinventering är:

 • Projektering och planering av tillsynen
 • Administrering av utskick och informationsmaterial
 • Förberedelse inför besök
 • Restid
 • Platsbesök och efterföljande inspektionsrapport
 • Eventuella kompletteringar
 • Kontakt med experter, sakkunniga, samt andra regionala och centrala myndigheter
 • Författande av beslut med tillhörande bedömning
 • Eventuella återbesök

Avgiften kan variera från fall till fall, beroende på vilken handläggningstid som krävs i ditt ärende. Du kan alltid kontakta oss för att ställa frågor, det kommer inte påverka din avgift för inventeringen.

Varför inventerar ni?

Avloppsvatten innehåller näringsämnen och smittämnen och behöver renas för att inte förorena vattenbrunnar, mark, sjöar eller vattendrag.

Inventering av enskilda avlopp pågår i hela Sverige och är en del i arbetet för att uppnå de miljömål som beslutats av riksdagen. Syftet med inventeringen är att hitta de enskilda avlopp som idag inte uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten och målet är att dessa förbättras. Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en inventeringsplan för att systematisera arbetet med tillsyn av enskilda avlopp. Alla enskilda avlopp inom kommunen ska med tiden inventeras.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för de enskilda avloppen och andra miljöfarliga verksamheter i Luleå kommun. Det är ett uppdrag som Luleå kommun och alla andra kommuner är skyldiga att genomföra. Nämnden har ett uppdrag att ha tillsyn oavsett om en fastighetsägare efterfrågar det eller inte.

Varför kostar det?

Tanken med tillsynsarbetet är att det är de som berörs av arbetet som ska stå för kostnaden, inte skattebetalarna. Därför tas en avgift ut för att täcka de kostnader som projektet genererar. Detta regleras i miljöbalkens 27 kapitel 1 §.

Avgiften bestäms av en taxa som fastställts av kommunfullmäktige och tas ut som en timavgift. Timavgiften är för närvarande 1175 kronor. Avgiften ska bland annat täcka:

 • Projektering och planering av tillsynen
 • Administrering av utskick och informationsmaterial
 • Förberedelse inför besök
 • Restid
 • Platsbesök och efterföljande inspektionsrapport
 • kompletteringar
 • remisser
 • Författande av beslut med tillhörande bedömning
 • Eventuella återbesök

Hur mycket kostar det?

Avgiften bestäms av en taxa som fastställts av kommunfullmäktige och tas ut som en timavgift. Timavgiften är för närvarande 1250 kronor. Varje ärende beräknas sammanlagt ta upp till cirka 3 timmar per hushåll vilket ger en avgift på ungefär 3750 kronor.

Vad är mitt ansvar?

Det är den som driver anläggningen som ansvarar för att den uppfyller miljöbalkens krav. Det är du som fastighetsägare som har ansvar för att anläggningen fungerar och det är därför vi vänder oss till fastighetsägarna när vi genomför denna tillsyn.

Varför ingår nya avlopp i inventeringen?

Även nya avlopp kan fungera dåligt bland annat på grund av bristande skötsel som exempelvis utebliven slamtömning, fel kemikaliedosering eller fel vid anläggandet av avloppet.

Jag vet inte vad jag har för avlopp, hur fyller jag i deklarationen?

Fyll i så mycket du kan. Läs på om enskilda avlopp på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och gå och titta vad som finns på din tomt, kanske kan det ge någon ledtråd. Se om det finns kvar gamla papper som visar vad som en gång har anlagts.

Kan jag vara med vid inspektionen?

Ja, det kan du. I deklarationen finns en ruta du kryssar i om du vill bli kontaktad innan. Då kontaktar vi dig senast en vecka före. Vi kan ange dag och ungefärlig tid vi kommer att vara just i ditt område.

Om du kommit på att du vill vara med efter att du skickat in deklarationen kan du kontakta oss via e-post miljobygg@lulea.se eller telefon 0920-45 30 00. Kom ihåg att ange vilken fastighet det gäller.

Hur kan jag underlätta inspektionen?

Fyll i avloppsdeklarationen och skicka med en tomtkarta som visar anläggningens olika delar. Se till att alla delar av avloppsanläggningen är synliga och åtkomliga och att eventuella låsanordningar på lock och brunnar går att öppna. Smörj gärna rostiga muttrar/gängor och liknande, samt se till att de går att skruva upp.

När kommer ni till mig?

Det är svårt att ange en exakt dag och tid. Om du har kryssat i att du vill bli kontaktad innan besöket så kommer vi höra av oss minst en vecka innan. Vi är ute under barmarkssäsongen; från tidigt i juni till sen höst innan marken fryser på vardagar från cirka klockan 09.00-16.00.

Vad är det ni kontrollerar?

Vi kontrollerar hur det ser ut i avloppsanläggningens olika delar för att skaffa oss en uppfattning om hur reningen fungerar. Vi lyfter på lock, kikar ner i luftningsrör och letar efter utsläpp. Vi dokumenterar genom att fotografera, mäta och GPS-bestämma avloppsanläggningen och vattentäkter. Vi tittar också på hur omgivningarna ser ut om det finns tecken risker med avloppshanteringen på den aktuella fastigheten och i närområdet.

Min fastighet är inte med i årets inventering, när kommer ni till mig?

Tids nog ska alla enskilda avlopp i kommunen inspekteras. Under 2023 och 2024 sker tillsynen på fastigheter längs med Råneälven.

Vad händer efter inspektionen?

Efter inspektionen får du en inspektionsrapport som beskriver vad vi noterat om din anläggning. Du har då möjligheter att komma in med synpunkter eller kompletterande uppgifter.

Innan vi kan fatta ett beslut om din anläggning behöver åtgärdas eller inte, kommer vi att granska alla uppgifter i ärendet.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi, beroende på vilken typ av brist det rör sig om, att ställa krav på förbättrande åtgärder eller besluta om förbud. Det innebär att du måste åtgärda ditt enskilda avlopp inom en viss tid.

Om det saknas tillräckliga uppgifter eller om anläggningen har mindre brister kan du få ett föreläggande om att ta fram uppgifter eller åtgärdsförslag.

Ett beslut går alltid att överklaga, om du inte håller med om vår bedömning har du rätt att begära överprövning. Hur du överklagar kommer att framgå i beslutet.

Vad är ett godtagbart avlopp?

Vad som är acceptabel rening varierar utifrån platsens förutsättningar. Grundkravet för avloppet med WC är dock att man ska ha en slamavskiljare (trekammarbrunn) och en efterföljande rening så som en infiltrations- eller markbädd. Det är även viktigt att det efterföljande reningssteget fungerar.

Utsläpp från en trekammarbrunn direkt till stenkista, dike eller åkerdränering är inte en tillräcklig reningsmetod.

Kommer ni döma ut mitt avlopp för att det är gammalt?

Vi gör alltid en helhetsbedömning av anläggningen där åldern kan vara en av flera faktorer som spelar in. Att en anläggning är gammal är i sig inte enbart skäl nog för att vi ska förbjuda utsläpp till den. Man bör ha med sig att en markbaserad reningsanläggning har en begränsad livslängd och att äldre anläggningar tenderar att ha flera brister.

Vad innebär ett förbud?

Ett förbud innebär att du från och med ett visst datum inte längre får släppa ut avloppsvatten till din avloppsanläggning. Ett förbud träder inte i kraft direkt, man får alltid tid på sig att åtgärda sitt avlopp innan förbudet börjar gälla.

För att du i fortsättningen ska kunna släppa ut avloppsvatten på fastigheten måste din avloppsanläggning förbättras och vara färdigställd senast vid förbudsdatumet.

Om jag har fått ett förbud, måste jag då bygga en ny anläggning?

Inte nödvändigtvis. För att få fortsätta släppa ut avloppsvatten behöver du åtgärda din avloppsanläggning. I flera fall kommer detta innebära en helt ny anläggning. I andra fall kan det räcka med underhåll eller komplettering av den befintliga anläggningen. Det är viktigt att du hör av dig till avdelning miljö och bygg innan du vidtar några åtgärder.

Jag anser att min anläggning fungerar bra, varför har jag fått ett förbud?

Att vattnet rinner undan när man duschar och spolar i toaletten betyder inte automatiskt att anläggningen fungerar som den ska. En fungerande anläggning innebär också att vattnet renas innan det återförs till naturen. I de fall när vi bedömer att anläggningen inte klarar av att rena avloppsvattnet tillräckligt kommer vi ställa krav på åtgärd eller förbjuda utsläppet.

Om du fortfarande inte håller med om vårt beslut har du möjlighet att överklaga. Tillsammans med beslutet har du fått information om hur man överklagar.

Hur överklagar jag?

I beslutet som du har fått finns instruktioner om hur man kan överklaga. Kom ihåg att skicka in det i tid. En överklagan ska lämna sin senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Det kostar inget att överklaga.

Varför har jag fått förbud men inte min granne?

När det gäller förbud och beslut om förelägganden är det alltid en bedömning i de enskilda fallen. Två tillsynes liknande avloppsanläggningar kan få olika beslut baserat på exempelvis deras uppbyggnad, ålder eller placering. I våra beslut finns alltid en beslutsmotivering där vi beskriver varför vi har fattat det här beslutet för just din anläggning.

Hur lång tid får jag på mig att åtgärda mitt avlopp?

För att du ska få tid på dig att åtgärda din avloppsanläggning gäller inte förbuden omedelbart. I ditt beslut står det när förbudet träder ikraft. Vanligt är att man får tre grävsäsonger på sig att ordna med nytt avlopp. Det kan dock variera beroende på hur stora risker det finns med avloppsutsläppet.

Jag ska åtgärda mitt avlopp, var börjar jag?

Det är många som inte har koll på små avloppsanläggningar och det är lätt att känna sig vilsen. Det varierar från fall till fall vad som behövs för att få till en godkänd avloppsanläggning.

Ett bra ställe att börja är att läsa på webben på det nationella kunskapscentret för små avlopp: avloppsguiden.se Länk till annan webbplats..

Du kan också vända dig till kommunens VA-rådgivare. En duktig och kunnig gräventreprenör kan också svara på dina frågor rörande lämplig ny avloppsteknik på just din fastighet och hjälper dig fylla i tillståndsansökan och ordna med bilagor.

Du är också välkommen att höra av dig till avdelning miljö och bygg på Luleå kommun, fråga då efter en miljöinspektör som jobbar med avlopp. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Det viktigaste för alla typer av åtgärder av enskilda avlopp är att det kan krävas en anmälan eller tillstånd enligt dagens miljölagstiftning. Börja därför inte med arbetet innan du fått klartecken från oss.

Hur vet jag vilken avloppsanläggning jag får anlägga?

Det beror mycket på platsens förutsättningar. Börja med att leta information på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller hör av dig till kommunens VA-rådgivare om du har frågor om hur du ska tänka med det nya avloppet.

Kostar den kommunala VA-rådgivningen?

Nej, VA-rådgivningen (vatten- och avloppsrådgivningen) är gratis.

Kontakt och rådgivning

Vid frågor kring tillsyn av en avloppsansläggning kan du kontakta avdelning miljö och bygg på Luleå kommun, via e-postadressen miljobygg@lulea.se eller via telefon 0920-45 30 00 (växel).

Sidan uppdaterades den 3 januari 2024