Luleå centrum

Foto: Joakim Höggren

Utvecklingsplan Centrum

Den 23 januari - 20 mars pågår samråd för Utvecklingsplan Centrum. Här kan du läsa hela förslaget och lämna synpunkter.

Planen ska resultera i

  • Nya bostäder och arbetsplatser
  • Ett levande stadsliv och en mötesplats för alla
  • En hållbar livsstil och ett hållbart resande

Luleå förändras ständigt. Staden växer och många vill bo och jobba mitt i centrum. Centrum ska vara en trygg och hållbar stadskärna med fler arbetsplatser, mötesplatser och bostäder, med levande handel, kultur och grönska. För att kunna forma det Centrum som vi vill ha, har en utvecklingsplan tagits fram i dialog med medborgare och samhällsaktörer. Planen vägleder och pekar ut en riktning för hur vårt Centrum ska utvecklas under de kommande 20 åren. Ett Centrum att vara stolt över och trivas i.

Bo och jobba i Centrum

Fler människor i alla åldrar kommer att bo i det framtida Centrum. Genom utbyggnad och förtätning möjliggörs 4 000 nya bostäder samt nya arbetsplatser. Samtidigt som vi bygger nytt ska stadens kulturmiljöer bevaras, nyttjas och utvecklas. Butiker, caféer och restauranger ska prägla stadsrummet på markplan, vilket ger ljus och liv som bidrar till trygghet.

Leva och mötas i Centrum

Ambitionen är en levande stadskärna med goda förutsättningar för handeln, scener för kulturen och mötesplatser för alla åldrar. I en tätare stad blir det ännu viktigare att utveckla och nyttja våra torg och parker, men också att skapa nya ytor för rörelse och rekreation. När fler barn och ungdomar bor i Centrum behövs fler skolor och förskolor. Barn och unga ska också vara delaktiga i utsmyckningen av det offentliga rummet.

Hållbarhet i Centrum

Luleå ska formas för ett hållbart resande. Fler ska kunna leva och arbeta centralt samtidigt som klimatpåverkan, buller och luftföroreningar ska minskas. Gående, cyklande och bussåkande ges företräde med prioriterad kollektivtrafik, utbyggt cykelvägnät och fler gångstråk. Förutom att främja platseffektiva och hälsosamma sätt att resa säkerställs också allas tillgång till stranden.

Läs hela förslaget

Utställningar

  • Utställning i Shopping Galleria 23 januari - 5 februari. Utställningen är bemannad med personal fredag 25/1 kl. 14.00-17.00 och lördag 26 januari kl. 11.00-15.00.
  • Utställning i biblioteket i Kulturens hus 7 februari - 20 mars. Utställningen är bemannad med personal 11:e - 14:e februari kl. 14.00-17.00.

Lämna synpunkter

Utbyte och dialoger har varit en del av att ta fram förslaget till utvecklingsplan. Under samrådet är alla välkomna att bidra med synpunkter på förslaget.

Avgränsning

Geografisk avgränsning för Utvecklingsplan Centrum

Utvecklingsplan - en fördjupning av översiktsplanen

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram utvecklingsplaner för stadsdelarna och de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna är fördjupningar av översiktsplanen, som visar vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå.