Utomhusbild Tallkronanskolan, en del av skolans gård

Tallkronanskolan

Tallkronanskolan är en modern, nybyggd skola och är belägen på området Kronan. Skolan har elever från förskoleklass–årskurs 6. Eleverna går i åldershomogena årskurser i respektive hemvist. Verksamhetsidén för Tallkronanskolan lyder: Tallkronanskolan är en attraktiv skola för en hållbar utveckling. En mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar.

Om vår skola

Tallkronanskolan har en tydlig verksamhetsidé ”Tallkronanskolan är en mötesplats där lärande, framtidstro och drömmar spirar” och tydliga ledord.

Ledorden är en kompass för skolans verksamhet och organisation:

  • Delaktighet - I skolan ska alla känna sig delaktiga. Tallkronanskolan bygger på elevernas och de vuxnas upplevda delaktighet.
  • Demokrati - Alla människor är lika mycket värda och ska vara aktiva medskapare i en skola som är i ständig pedagogisk utveckling för framtidens samhällsmedborgare. Skolan är en demokratisk mötesplats för familjer och personal samt boende på hela Kronanområdet.
  • Dialog - Tallkronanskolan ska utmärkas av gemenskap, goda relationer och ett gott dialogklimat. Människor skapar och utbyter kunskap genom samtal och det gäller för varje enskild människa att öva upp sin förmåga att tänka och tala tillsammans.
  • Design - Handlar om hur miljöer gestaltas och att ge form åt undervisningen.
  • Didaktik - Förståelse och analys av vad som påverkar undervisningen samt barns lärande.

Tallkronanskolan har olika rum för lärande vilket möjliggör varierande arbetssätt och undervisning med mindre grupper. Eleverna går i åldershomogena hemvist och där de till största del har sin undervisning.

Det kollegiala lärandet mellan pedagogerna är stor och tillsammans driver vi skolutveckling. Skolans prioriterade områden är tillgänglig utbildning och undervisningens kvalitet och där det kollegiala lärandet är en nyckelfaktor. Det aktiva arbetet bidrar till högre måluppfyllelse samt trygga och självständiga elever.

Vi vill att alla elever ska ges rätt förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Tallkronanskolan
Regementsvägen 1
974 42 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Dalen: 070-363 26 74
Backen: 073-094 69 04
Höjden: 070-363 29 40
Kronan: 070-323 58 65

Rektor
Patricia Norberg
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023