Utomhusbild Svedjeskolan, en del av skolans gård

Svedjeskolan

Svedjeskolan är en F–3 skola belägen i hjärtat av bostadsområdet Hertsön. Här arbetar pedagogerna nära eleverna för att skapa trygghet och studiero under hela skoldagen och på fritidshemmet. Pedagogerna har en stor samlad erfarenhet och verksamheten anpassas för att möta elevernas olika behov. I skolans närhet finns naturen, bibliotek och idrottsplats som skolan kan nyttja för olika aktiviteter.

Om vår skola

På Svedjeskolan arbetar vi för att alla elever ska få känna att de lyckas och för att de ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Här jobbar erfarna och duktiga pedagoger som strävar efter att möta alla elever på deras nivå.

Vi har under lång tid jobbat för att utveckla tillgängliga lärmiljöer. Det innebär att vi har fysiska lokaler och en undervisning som anpassas efter elevernas förutsättningar. Elevers funktionsvariationer ska inte hindra dem från att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

På Svedjeskolan arbetar vi mycket med trygghet och studiero. Vi vill att eleverna ska känna sig bekväma och trygga med alla skolans elever och personalen som arbetar på skolan. Skolan har fyra värdegrundsord som genomsyrar verksamheten: ansvar, trygghet, respekt och gemenskap. Vi återkommer ofta till dessa ord i arbetet tillsammans med eleverna.

Skolan är renoverad på både in- och utsida och i samband med detta fick vi en ny fin skolgård med lekutrustning som är anpassad till elevernas ålder och utveckling. I skolans närhet ligger bland annat härlig natur med skog och kullar samt en idrottsplats och bibliotek som vi kan nyttja under skoldagen och på fritidstid.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Svedjeskolan
Svedjevägen 1
974 52 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Förskoleklass: 0920-45 42 10, 072-528 51 54
A-sidan: 0920-45 42 26, 070-562 55 58
B-sidan: 0920-45 42 11, 070-306 07 94

Rektor
Daniel Josjö
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023