Utomhusbild Sunderbyskolan, en del av skolans gård

Sunderbyskolan

Sunderbyskolan är den gemensamma F–6 skolan i Sunderbyn. Sunderbyskolan organiseras i tre arbetslag; Älven, Stranden och Skogen. Vi arbetar utifrån en tanke om meningsfullt lärande i helheter med omsorg om elevernas allsidiga utveckling. Motivation, lust till lärande, goda relationer, trygghet, demokrati och inflytande.

Om vår skola

Sunderbyskolans elever och pedagoger är indelade i fem olika hemvist: Älven/A F-3, Stranden B/C F-3, Åk 4, Åk 5 samt Åk 6. I hemvisten arbetar pedagoger med olika kompetenser tillsammans för att skapa goda lärmiljöer för alla elever.

De yngre eleverna (F-2) har skola och fritids i samma lokaler så att det blir en trygg och välkänd miljö. Från åk 3 samlas alla elever på "After school", som erbjuder fritidsverksamhet anpassad för äldre barn.

Utemiljön runt skolan är lugn och trygg och erbjuder många fina möjligheter till friluftsliv, rörelse och idrott. Närmiljön nyttjas flitigt bland annat till våra gemensamma aktivitetsdagar i "Året runt på Sunderbyskolan".

Pedagogerna på skolorna har stor pedagogisk erfarenhet och vi satsar mycket på kollegialt lärande. Detta läsår fortsätter vi arbetet med att utveckla både en tillgänglig skola samt undervisningens kvalitet. Det gör vi genom olika former av kollegial fortbildning och ämnesnätverk på skolan. Vår "Rörelsesatsning" har målet att öka den fysiska aktiviteten för alla elever. Satsningen innefattar bland annat pulspass på morgnarna, rastaktiviteter och en rastboda där eleverna lånar material som lockar till rörelse. Vi ser en ökad medvetenhet hos både elever och pedagoger om hur viktig fysisk aktivitet är för inlärning. Vårt arbete med ämnesintegration via "Storyline" har detta läsår fokus på Historia.

På Sunderbyskolan har vi ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Det visar sig genom deras stora intresse och engagemang för skolan och elevers lärande. Skolrådet är det övergripande forumet för hela skolan. I skolrådet finns föräldra-, pedagog- och elevrepresentanter (från åk 6) på skolan. Skolrådet är ett forum för information och diskussion.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Sunderbyskolan
Hemängsvägen 54
954 41 S. Sunderbyn

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Stranden F-2: 0920-45 71 94
Älven F-2: 0920-45 71 96
After School åk 3-6: 0920-45 72 00

Rektor F–årskurs 6
Lena Sandberg
0920-45 30 00

Biträdande rektor
Annika Skogfält
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 1 januari 2024