Persöskolan

Persöskolan är en F–6 skola centralt placerad i byn Persön cirka två mil norr om Luleå. På vår skola har vi elever som kommer från Persön och närliggande byar. Vår skola arbetar aktivt med våra tre profiler natur, kultur och hälsa.

Om vår skola

Persöskolan är en skola där alla barn blir sedda. På vår skola ska eleverna känna sig trygga med personal och andra elever. Vi arbetar aktivt med att bygga goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna. Vi tror på att främja olikheter och ser det som en tillgång i lärandet samt i det sociala samspelet. Vi tror på att alla kan nå fantastiska resultat när eleverna ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och styrkor. Vi lär med och av varandra, vi prövar och omprövar, allt för att utvecklas och för att förstå sammanhang.

Vi utvecklar skolans arbete med digitalisering med bland annat inköp av olika digitala verktyg. På Persöskolans har alla elever en iPads som lärverktyg. I årskurs 6 har eleverna var sin chromebook.

Varje lunchrast hålls olika rastaktiviteter ledda av lärarna på fritids. Ytterligare pulshöjande aktiviteter och rörelse sker i varje klass under skoldagen. Då struktur och tydlighet är grundläggande för god inlärning är detta något vi valt att fokusera på och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skolans pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljöer. En bas bestående av grundläggande och generella anpassningar på skolnivå ger varje elev ledning och stimulans i sitt skolarbete. Vårt arbete med att skapa tillgängliga lärmiljöer gynnar både inlärning samt trygghet och studiero.

Vår profil är natur, kultur och hälsa – dessa vävs in i skolans ämnen och arbetsområden. Persöskolans närmiljö är lugn, trygg och inbjuder till många möjligheter till rörelse och naturupplevelser. Eleverna ges många tillfällen till utevistelse och rörelse under de olika årstiderna. Vi har även många tillfällen under skolåret till positiva naturstudier med både analoga och digitala inslag.

Vi värnar om elevernas kreativitet och samarbetsförmåga och lägger stort fokus på att stärka den egna självkänslan och gemenskapen på skolan, i varje klass och hos varje elev. Detta sker ofta med olika kulturella inslag, genom rörelse och via naturupplevelser.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Persöskolan
Flatenvägen 8
975 97 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
0920-45 71 28

Rektor
Eva Eriksson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 3 augusti 2023