Utomhusbild Ormbergsskolan, en del av skolans gård. Fotograferad vintertid

Ormbergsskolan

Ormbergsskolan finns i området Björkskatan/Lulsundet, nära Ormbergets friluftsanläggning. På vår skola går elever från förskoleklass till årskurs 6. Alla våra elever går i åldershomogena grupper men arbetar även över dessa gränser i exempelvis temaarbeten och uteverksamhet.

Om vår skola

Ormbergsskolan har genom åren visat på goda resultat och bär därmed på en stolt tradition av att utbilda elever som lämnar oss väl förberedda inför högstadiet. Detta uppnår vi genom att från början arbeta hårt med de grundläggande förutsättningarna för elevernas lärande.

Vi fokuserar på att skapa trygghet hos eleverna och studiero i skolan samt på elevernas språkutveckling. Inom dessa områden har vi på Ormbergsskolan ett antal mycket väletablerade och framgångsrika metoder med tidiga uppföljningar och insatser.

När eleverna börjar i förskoleklassen ligger fokus på värdegrunder och att etablera de rutiner som gäller på skolan, vilket innebär att barnen under detta år tar steget från förskolans värld och in till vad som senare kommer bli deras vardag i årskurs 1. Här arbetar vi med glädje, nyfikenhet och lust att lära. Utifrån Barnkonventionen tillämpas ett demokratiskt arbetssätt där eleverna har ett stort medbestämmande i alla beslut som rör dem själva och vi upprätthåller en absolut nolltolerans mot kränkande behandling.

Delaktighet, träning i de sociala förmågorna och i det demokratiska tänkandet finns i allra högsta grad med även på fritids, där verksamheten till stor del utformas utifrån elevernas egna intressen och behov. Ormbergsskolans fritidshem är indelade i fyra avdelningar: Berget (förskoleklass), Skogen (åk 1), Ormen (åk 2) och Fritidsklubben (åk 3-6). Här får lek, rörelse och skapande stort utrymme vilket inspirerar och utvecklar många olika färdigheter hos barnen under hela dagen.

Lärarna på Ormbergsskolan är organiserade i arbetslagen F-3 respektive 4-6 och undervisar eleverna i åldershomogena basgrupper utifrån lärarbehörighet. Skolans elevhälsoarbete är utformat för att ge stöd och möjlighet för alla att utvecklas utifrån sina förutsättningar, med hänsyn till alla de nya utmaningar som barnen möter under låg- och mellanstadietiden. Vi ska undanröja eventuella hinder och ge varje elev möjligheten att nå sin fulla potential.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Ormbergsskolan
Vårvägen 2
976 31 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Berget: 0920-45 41 81, 070-314 85 10
Skogen: 070-268 36 89
Ormen: 073-039 06 31
Fritidsklubben: 0920-45 42 13, 072-510 46 63

Rektor
Johan Eriksson
0920-45 30 00

Biträdande rektor
Tomas Eriksson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023