Öhemsskolan

Öhemsskolan finns i stadsdelen Gammelstad och är en F–3 skola. Vi har en skola där eleverna står i centrum och varje enskild elev får stöd i sin utveckling och vi jobbar mycket för att varje elev ska känna trygghet och trivsel hos oss. Skolan är utsedd av UNESCO till en världsarvsskola.

Om vår skola

Välkommen till vår skola. Här möts elever, vårdnadshavare och personal av en trygg, vänlig och välkomnande atmosfär. Vi har en skola där eleverna står i centrum och varje enskild elev får stöd i sin utveckling. Vi har lärmiljöer som stimulerar elevernas utveckling och lärande. Vi har ett elevaktivt arbetssätt med varierad undervisning, eleverna får lära på många olika sätt och kan påverka innehållet i sin vardag.

Våra fokusområden:

 • Tillgänglig skola – skolan där alla elever trivs, utvecklas socialt och kunskapsmässigt.
 • Rörelsepauser – ökar välbefinnande och koncentration.
 • Kooperativt lärande – eleverna får lära tillsammans och vara en viktig del i ett sammanhang.
 • Digital utveckling – digitala verktyg som möjliggör individuellt lärande.
 • Världsarvsskola – eleverna besöker och får kunskap om vårt världsarv i Gammelstad.
 • Trygghet, trivsel och aktivt arbete mot kränkningar och särbehandling är viktigt arbete på skolan. Eleverna tränar sig på att respektera olikheter och ta ansvar för sina handlingar i det sociala samspelet. Vårt faddersystem med gemensamma aktiviteter är ett positivt bidrag för att stärka det sociala klimatet på skolan.
 • Vi arbetar aktivt för allas rätt till studiero och individualiserad undervisning där varje elev ges förutsättningar att utvecklas så lång som möjligt. De har individuella studiemål som uppdateras vid utvecklingssamtal eller vid behov. Varje elev ska kunna glädjas åt att göra framsteg och få lyckas.
 • Tillsammans med lokala elevhälsoteamet månar vi om varje elevs välmående och trivsel. För att få en helhetssyn på elevens hela dag samverkar de olika yrkesgrupperna.
 • Fritidsverksamheten är viktig på vår skola eftersom nästan alla elever deltar. Där får eleverna möjlighet till aktiviteter och rekreation men också stimulans och kunskap som gynnar deras utveckling och lärande.
 • När eleverna lämnar vår skola vill vi att de är stärkta i sin självkänsla, har tilltro till sina förmågor och når kunskapsmålen.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

 • vilket läromedel som ska användas,
 • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
 • vilka arbetsformer man ska använda, och
 • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Öhemsskolan
Rågvägen 25
954 32 Gammelstad

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
Bubblan: 0920-45 42 73
Kvarnen: 0920-45 42 72
Logen: 0920-45 42 70

Rektor
Carola Tornberg
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023