Utomhusbild Klöverträskskolan vintertid. Snösparkar står parkerade utanför skolan.

Klöverträskskolan

Klöverträskskolan är en F–6 skola belägen mitt i byn. Närheten till naturen och bygdens engagemang är en viktig tillgång för oss. Skola och förskola samverkar under samma tak. Lärande, hälsa och teknik är våra utvecklingsområden. Skolan kännetecknas av en trygg miljö där alla känner sig sedda och eleverna leker med varandra över åldersgränserna.

Om vår skola

Klöverträskskolan kännetecknas av en trygg miljö där alla känner sig sedda. På vår skola är alla barn allas barn.

Varje morgon möts eleverna av personalen som sitter i matsalen i skolans hjärta. Där tar de vuxna sig tid att hälsa god morgon och prata med eleverna. Detta har vi i arbetslaget valt att göra för att alla elever ska känna sig sedda och välkomna.

På rasterna leker alla, från förskolebarn till årskurs 6, tillsammans. Vi har även gemensamma teman och friluftsdagar tillsammans med förskolan vilket medför att övergången från förskola till skola sker helt naturligt då förskolebarnen redan känner skolans miljö, elever och personal.

Alla är delaktiga vuxna som ser potentialen i elevernas tankar och funderingar. Vi lyssnar, utmanar och möter verkligheten tillsammans med eleverna. Vi skapar en flexibel och inkluderande lärmiljö som ger förutsättningar för allas lärande och där våra elever känner tillit till sin egen förmåga, lust att lära och en miljö som ger arbetsro.

För att eleverna ska bygga sin tro på sig själv och känna arbetsglädje prioriterar vi pedagoger att lägga ned mycket tid och energi på att individualisera, det vill säga ta reda på var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Därefter anpassar vi undervisningen till elevens behov vad gäller innehåll, arbetsform och läromedel. De gemensamma samlingarna i de olika åldersgrupperna är tillfällen där vi delar tankar, kunskap och åsikter med varandra. Detta är något vi prioriterar högt.

I vårt arbete i skolan har vi en hälsoprofil. Det innebär att vi har som mål att tänka sunt i allt vi gör och arbetar både med den fysiska och den mentala hälsan och lärandet om detta. Vi har många uteaktiviteter och använder oss flitigt av vår skolskog och byns motionsspår som går alldeles intill skolan. Under läsåret har vi återkommande gemensamma aktiviteter som till exempel Klöverruset, Lilla Vasaloppet, Klöverklassikern och en årlig utflykt upp på Gruvberget.

Alla grundskolor har ett systematiskt kvalitetsarbete och följer upp olika resultat, som elevers svar i olika enkäter, närvarostatistik, betyg med mera. Resultaten analyseras och vi tar beslut om vad skolan ska göra för att bli bättre. Det varierar mellan olika skolor.

Inflytande för eleven

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Det bygger upp elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar lusten att lära. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Elevinflytande stärker även relationen mellan lärare och elever och leder till en större acceptans för de beslut som fattas. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra.

Det är viktigt att både elever och lärare vet vilka frågor som eleverna kan ha inflytande över. Att ha inflytande över utbildningen är inte detsamma som att bestämma. Det är läraren som har ansvaret för att undervisningen behandlar allt som står i kursplanen.

Elevinflytande över undervisningen kan bland annat handla om:

  • vilket läromedel som ska användas,
  • i vilken takt och ordning olika uppgifter ska göras,
  • vilka arbetsformer man ska använda, och
  • på vilket sätt en uppgift ska redovisas.

Föräldrasamverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.

Vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje skola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med eleverna och deras vårdnadshavare där sådana frågor behandlas som är viktiga för skolans verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.

Skolan ska arbeta systematiskt för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter. Skolan ska också arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkande behandling.

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till ditt barns lärare.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Samarbete med elevers vårdnadshavare är en viktig del i elevhälsans arbete. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Mer om:

Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda ditt barn en meningsfull fritid och rekreation. Tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Kontakt

Klöverträskskolan
Klöverträskvägen 185
975 91 Luleå

Visa på karta Länk till annan webbplats.

Fritidshem
0920-45 71 04

Rektor
Anders Nilsson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 14 december 2023